சனி, 11 மார்ச், 2023

நெடு வெண்ணிலாவே

 நெடு வெண்ணிலாவே

நீள்குறிஞ்சி காட்டில்
நெடுவெண்ணிலா ஒளிர்ந்திட
கடிமணம் புரியாது
கன்னியவளுடன் கா:ளையவன்
களித்திடல் தவறென
அளித்திட்டாள் அறிவுரை
தெளித்திட்டாள் நற்சொல்லை
நெடுவெண்ணிலாவே நீ
நீண்டாயானால் நீளும்
நினது துணையுடன்
இருவரின் களவொழுக்கம்
என்னுயிர் தோழி
இதுவென்ன நீதி
மாசற்ற அன்புதானே
மன சாட்சியாகும்
வெண்ணிலவே உன்சக்தி
வியப்பினை ஊட்டும்ஆனால்
விளைவினைக் கூட்டுமே
வெளியில் தெரிந்தால்
உற்றமும் சுற்றமும் ஏன்
ஊரும் பழிசொல்லுமே
நெடு வெண்ணிலாவே நீ
நீளுதல் குரைக
விடுக்கின்றேன் வேண்டுகோள்
படுகின்ற வேதனை
பட்டழிந்துப் போக
விரைந்து வா தோழியின் காதலா
நாடி வருவாய் கடிமணம் புரிவாய்
நல்ல நண்பனே
சரஸ்வதிராசேந்திரன்
May be an image of text that says 'மலகயு மி இலக்கியப்பிருந்தாவனம் இலக்கியப் பிருந்தாவனம் இலக்கிய கிய ப்குந்ா்வர் நெடு நந்தாவலா நெடுவெண்ணிலவே ணிலவே சிறப்பு வெற்றிச்சான்றித் இன்பம் ன பம் கவிஞர் இலககியப்பிருந்தாவனம் இலககിம ிருந்தாவனம் இலக்கியஇன்பம் நெடுமெண்ணலேவே 르닉 வெற்றி பவெற்றிச்சான்றிதழ அழ்திறப்புவெற்ந்ச்ானற்து சசான்றிதழ கலிஞர் நிறுவனர் நிறுவனர் சரஸ்வதி சரஸ்வதிராசேந்திரன் ராசேந்திர்ன்'

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக