வெள்ளி, 28 அக்டோபர், 2011

வாழ்க்கை மரம் தினமணிகதிர்


thœ¡if ku«
kŠR, rhaªÂu« Ó¡»u« tªJ  éL Ï‹id¡F kh«gy¤J¡fhu®fŸ c‹id¥ bg© gh®¡f tU»wh®fŸ.
òw¥gL« bghGJ m«kh Phgf_£odhŸ.
kŠRΡF ntjid¡FŸS« Áç¥ò CLUéaJ.  m«khΡF¤jh‹ v¤jid élh Ka‰Á.
mtS¡F e«Ã¡ifæšiy v¤jidnah tu‹fŸ tªJ g{í brh{í rh¥Ã£L¥ nghŒ by£l® vGJ»nw‹ v‹W brhšè é£L¥ nghdt®fis Ï‹Wtiu fhzéšiy.
Ï‹W tU« kh«gy¤J¡fhu‹ k£L« v‹d tuj£riz nf£fhkyh kŠRé‹ kdR¡fhf r«kj« brhšy¥ ngh»wh‹.
xU kâ neu« khnd#çl« g®äõ‹ nf£lJ«, mYtyf« KGtJ« mDjhg¥ gh®it gh®¤jJ.  nr! ÏJ v‹d ÃiH¥ò! rè¥ò«, nfhgK« mtis vç¤jJ.
ÁªjidnahL mtŸ elªjhŸ.  vÂçš tªj fh®¤Â¡if mtŸ gh®¡féšiy v‹d kŠR Ó¡»u« »s«Ã£nl, fh®¤Â¡ nf£lh‹.
fh®¤Â¡ g¡f¤J¤ bjU g£ljhç.  ešy Áne»j‹.  mtut® Ãu¢idfis kd« é£L¥ ngÁ¡ bfhŸth®fŸ.  e«Ã¡if¡F cçat‹, tH¡f«nghšjh‹ Ï‹id¡F kh«gy¤J¡fhu®.  mJ rç Ú v§nf ϧnf?
m¥ënfõ‹ mD¥Ã£L tnu‹.
fh®¤Â¡ Ú m¥ënfõ‹D brh‹dJ« jh‹ vd¡F Phgf« tUJ ne‰iwa ï©L ng¥gçny cd¡F¤ jFªj khÂç X® m¥ghæ©£bk©£ gh®¤nj‹.
Mkh« kŠR, eh‹Tl Ï‹å¡F kh£ç nkhåaèš cd¡F¤ jFªjh‰nghš tu‹ gh®¤nj‹.
fh®¤Â¡...’ gj‰w¤JlD« nfhg¤JlD« ã䮪J mtid¥ gh®¤j kŠRé‹ cjLfŸ Jo¤jd.
[hç... kŠR c‹id fha¥gL¤jQ«»wJ¡fhf Ïij eh‹ brhšyny. Ïu©Lnk f©Jil¥ò¤jh‹D brhšy tnu‹.  Ïu©L¡Fnk gz«jh‹ njitna jéu, jFÂÍ« ÂwikÍ«, mHF«, mšy.  Mdh x©Q ehk Ïu©L ngUnk fiunru¥ nghwjh vd¡F¤ njhziy tU¤j¤Jl‹ brh‹dh‹.
Mkh... fh®¤Â¡ go¡»w fhy¤Âš vyªj ku¤Âny ehk Ïu©LngU« nr®ªJ jhnd fšby¿nth«.  mnj ãiy Ï¥gΫ bjhlUJ gh®¤Âah?
mJy xU éõa« Ïu©L ngU« nr®ªJ xnu ku¤Âny fšby¿ŠrÂdhny xU¤jU¡F gH« »il¢rh xU¤j® g»®ªJ»£nlh«. Mdhš ÏJ m¥goašynt Ú fšahzku¤J¡F«, eh‹ ntiy ku¤J¡F« Ïšy fšby¿»nwh«.
mt‹ ng¢Á‹ ajh®¤j« mtis rlhbu‹W ãäu it¤jJ.  beŠR mil¤J¡ bfh©lJ .  th°jt«!”  Fuš »z‰¿èUªJ tUtJnghš xè¤jJ.
rç,... kŠR cd¡F neukh»é£lJ.  bg°£ M¥ y¡ eh‹ tnu‹ nghdh‹.
mt‹ nghŒé£lhY« kŠRé‹ kdR kh¤Âu« mt‹ ngÁa ng¢Ányna ã‹wJ.
m«khΡfhf kh¥ÃŸis Å£lh® K‹ tªJ tz§»dhŸ.
tH¡f«nghš, nghŒ vGJ»nwh« gš Vkh‰w¤ij¤ j鮡f Koahkš m«kh mGjhŸ.
ehnd tU¤j¥glhj nghJ Ú V«kh mHnw!  c‹ bg©Q¡F fšahz« MfQ« mJjhnd.  c‹ flikæèUªJ Ú jtwny‹D CU¡F¡ fh£lQ« mJjhnd, ÏU eh‹ nghŒ kh¥ÃŸisia njo£Ltnu‹.  c‹ ÂU¥Â¡fhf eh‹ ÂUkz« brŒJ bfhŸ»nw‹ ftiy¥glhnj.
mtŸ Ô®khd¤Jl‹ vGªJ nghdhŸ.  j‹ vÂçš ã‹wtis¥ gh®¤J Âif¤jhY« Ë rkhë¤J nf£lh‹ fh®¤Â¡.
mnlnl kŠRth?  v‹d Ϫj neu¤Âny? VjhtJ cjé ntQkh?
c‹ »£nl xU K¡»akhd éõa« ngr tªÂU¡nf‹.  thœ¡if r«gªj¥g£lJ.
v‹d kŠR ò® nghlnw, éõa¤ij¢ brhšY?
v‹id cd¡F Ão¢ÁU¡fh fh®¤Â¡!”
kŠR... Ú... v‹d brhšnw!” m®ªjh‹ fh®¤Â¡.
Ú x©Q« ngr nt©lh«.  Ú v¿Šr fšY¡F v‹ålK«, eh‹ v¿Šr fšY¡F c‹ålK« jFÂæU¡F.  thœ¡ifia g»®ªJ¡Fnthnk fh®¤Â¡.  Ú éU«giyahdh eh‹ f£lha¥gL¤jny.  k‰wt®fis¥ nghy nahÁ¢R¢ brhšnw‹D brhšy cd¡F« cçik ÏU¡F v‹d brhšnw?
mt‹ Ãuik Ão¤jtdhŒ ã‹wh‹.
xU ešy Áne»Âia, kidéah V¤J¡»wjh‹D Ú nahÁ¡»wJ òçÍJ fh®¤Â¡.  v‹d brŒa m«khΡfhfthtJ eh‹ ÂUkz« brŒJ bfh©nl MfQ«, bjçahjtid él bjçªj  Ú njtyh«D ãid¢R¤jh‹ nf£nl‹  j¥gh ÏUªjh k‹å¢RL; eh‹ tnu‹ fh®¤Â¡
vGªj mt‹ ifia¤ j‹ iffS¡FŸ g‰¿¡ bfh©l fh®¤Â¡ c‹åZl« kŠR.  vd KQ KQ¤jh‹.
                                                                                                - Âdkâf®