சனி, 5 நவம்பர், 2011

ரஞ்சிதாவா.....?

uŠÁjhth . . .?
ÏU¡fhJ.  ÏtŸ ahnuh?  f‹d§fŸ x£o, f©fëš fUtisa«, ÏL¥Ãš mG¡F¥ òlit v©bzŒ fhzhj jiy. . .  Ïtsh uŠÁjh nr! nr! ÏU¡fhJ.  uhjh jLkh¿dhŸ.
            mªj tisa« Nœªj f©fŸ uhjhit Û©L« gh®¤Jé£L¤ ÂU«Ã¡bfh©ld.  mªj¥ gh®it  MH¤JŸ Ïw§» mWªj jªÂia¢ nr®¤J Û£odh‰ nghy uhjhé‹ cz®it¢ R©oéL»wJ.  eho, eu«òfŸ všyh« m®»‹wd.  cæiu cænu kiw¤J éLnkh?  mªj Å£ilna gh®¤jgo ㉻whŸ uhjh.
            cŸns br‹w mªj¥bg© fjit¥ gObu‹W rh¤Âé£L cŸns nghŒé£lhŸ.
            Ïšiy, Ïšiy.  mtŸ uŠÁjhthf ÏU¡f KoahJ. mtbs‹whš uhjhit¥ gh®¤J« Ï¥go Kf¤Âyiwªjh‰nghš fjit¢ rh¤Jthsh? m¥go¥ g£l gH¡fkh mt®fS¡FŸ?
            ÁªÂ¤jgona ã‹w uhjhit m¡fh ghDk Ra cz®Î¡F¡ bfh©LtªjhŸ.  v‹do uhjh v®ţil  Kiw¤jgona ㉻whŒ?  v‹d éõa«?
            « . . .  x‹Wäšiy m¡fh.  mªj Å£oš ah® ÏU¡»wh®fŸ?  uhjh nf£lhŸ.
            mªj¥ bg© ahU TlthtJ ngÁdhš jhnd étu« bjçÍ«.  mtŸ òUõ‹ mtis btëna éLtJ »ilahJ.  g¡f¤J ÅL, v®¤j ÅL v‹W ah® TlΫ ngrΫ mDkÂ¥gšiy.  v¥bghGJ« Áiwthr« jh‹.  v‹dnth, Ï‹W fjit¤ ÂwªJ btëæš r‰W ã‹¿U¡»whŸ.  Ú Kiw¤J, Kiw¤J¥ gh®¤jJ« cŸns Xoé£lhŸ.  Ï›tsÎ jh‹ vd¡F¤ bjçÍ«,  V‹ nf£»whŒ m¡fh brh‹dJ«  uhjhΡF v¥goahtJ mtël« ngÁ ahutŸ v‹W bjçªJ bfhŸs nt©L« v‹w Mtš ÃwªjJ.
            Mdhš, mtŸ fzt‹ ahbu‹W ÏtS¡F¤ bjçÍkhjyhš mtid¡bfh©L mJ uŠÁjhth?  Ïšiyah? v‹W f©LÃo¤Jél¤ Jo¤jhŸ.
            m¡fh mtis¤jh‹ ahbu‹W cs¡F¤ bjçªJ bfhŸs Koaéšiy.  mtŸ fztidahtJ gh®¤ÂU¥ghŒ Ïšiyah?  mt® v¥goæU¥gh®?
            gd§fhŒ¤jiy, byhL¡F éGªj f‹d«, <®¡F¢Á cl«ò, vL¥ghd gš, FläsfhŒ _¡F, nr! nr! mtid¥ gh®¤jhny bg©fS¡F¡ fšahz Mirna tuhJoa«kh m¤jid nfhu«.  Ï›tsÎ mHfh ÏU¡»w mt v¥go mtid kz¡f¢ r«k¤jhnsh bjçaéšiy btW¥nghL brh‹dhŸ m¡fh.
            uhjhΡF Ï¥bghGJ òçªjJ.  mtŸ gh®¤jJ uŠÁjhit¤jh‹.  mtŸ fzt‹ jh‹ Ϥjid t®zidfS¡F¥ bghU¤j Kilat‹.  V‹ Ï¥go?  òçahkš FH«Ãa mtŸ m¡fhél« brh‹dhŸ.
            m¡fh, mªj¥bg© v‹ Tl¥ go¢rtŸ.  bga® uŠÁjh.  fšYhçænyna mtŸ jh‹ nguH».  m¤Jl‹ nk£Á§»š ahU« mtis¥ Õ£ g©zKoahJ.  òlit , ué¡if, Âyf«, tisaš, njhL, brU¥òtiu nk£rhf mâªJbfhŸthŸ.  mJ Tl xU fiy jhnd! njhêfS¡FŸns mtis¡ f©lhny bghwhik¥ gLth®fŸ.
            m¥go Á‹d éõa¤Âš Tl kh£Á§ gh®¡F« uŠÁjh j‹ thœ¡if¤ Jiztdhf¤ nj®ªbjL¤j Mnsh, bfhŠr§Tl nk£¢ Mfhjt‹.  j‹ fztid v§fŸ všnyhçlK« bgUikahf m¿Kf¥gL¤ÂdhŸ.  v¥bghGijÍ« él k»œ¢Áahf ÏUªjhŸ.  v‹ål« k£L« mªj ufÁa¤ij¢ brh‹dhŸ jh‹ V‹ Ï¥gobahU mty£rd¤ij¤ nj®ªbjL¤jhŸ v‹gij
            uhjh, v‹idél mt® mHfhf ÏUªjhš v‹ål« Ãçakhf ÏU¡fkh£lh®, j‹ mH»nyna f®t« bfh©L v‹id my£Áa¥gL¤ÂdhY« M¢rçaäšiy.  eh‹ mHfhf ÏU¥gjhš mt® v‹id äfΫ neÁ¥gh®, Ãçakhf it¤J¡bfhŸth® Ïšiyah?  mj‰fhf¡jh‹ mtiu¤ nj®ªbjL¤nj‹ v‹W brh‹dhŸ.
            Mdhš, Ï‹W mtŸ ÏU¡F« ãiyiaÍ« Ú brhšY« éõa¤ijÍ« gh®¤jhš, mtŸ fzt‹ mtis¢ rªnjf¥gL»wh‹ vd¤bjç»wJ.  Mu«g¤Âš rªnjhõkhf ÏU¥gjhf¢ brh‹dhns, v¥go Ï¥go¤ ÂObu‹W mtŸ fzt‹ mtis¡ bfhLik¥gL¤j Mu«Ã¢rh‹?
            v¥gonah?  uŠÁjhé‹ fz¡F Ï¥go¤ jtwhf¥ nghŒé£lš vd¡F« kdtU¤jnk, mtS¡F V‹ Ï¥gobahU nfhz« ÏU¡F« v‹W òçaéšiy?  mtis V‹ Ϫj ãiyæš gh®¤njh« v‹¿U¡»wJ.  buh«g kd¡fZlkhf ÏU¡F m¡fh.  ϧF ÏUªjhš mtŸ ãidÎ v‹id¥ ig¤Âakh¡»éL«.  eh‹ Ï‹nw CU¡F¥ ngh»nw‹ m¡fh.
            v‹do, xUthu« j§F»nw‹ v‹W brhšèé£L Ï¥g, clnd òw¥gL¿na?
            kdR ã«k Ϛny.  Ï‹bdhU Kiw tU»nw‹.  v‹id¡ f£lha¥gL¤jhnj            kd¢RikÍl‹ òw¥g£lhŸ uhjh.

3 கருத்துகள்: