சனி, 2 ஜூன், 2012

முறைமாமன் --தினபூமி -- மங்கையர்பூமி

Øû\UôUu
            ÅWmUô, BjRô ùNôu]ÕdLôL ¨ NmU§dLàmà AY£Vªpú. Eu ¨_Uô] A©lWôVjûR ùNôpXXôm.   Sôu ARtLôL YÚjRlTÓYu ApX, AûR ¿ ׬gÑdLÔm...
            YôndLô­p ØLm, ûL LôpLû[ LÝ®dùLôiÓ RûX«p Lh¥«ÚkR ÕiûP A®rjÕ ØLjûRj ÕûPjRT¥úV ùNôu]ôu UÚÕ.
     NôlTôhÓj ÕôdûL UWjR¥«p ûYjÕ®hÓ UôUû] ¨ªokÕ TôojRôs ÅWmUô, AYÞdÏ GÕÜm ׬V®pûX, ÏZlTjúRôÓ ¨u\ôs.
     Gu] ×sú[... ׬VûXVô? ARôu J]dÏm G]dÏm LiQôXm TiQ Yo\ ùYs°d¡ZûU ØáojRm ûYdL BjRô Sôs Tôoj§ÚdúL... AûRRôu ùNôpú\u...
     UôUô, E]dÏ CkR LiQôXj§úX CxPªpûXVô?
     AÕ CpúX ×sú[... Gu AdLô CÚkRô AY Gu] ¨û]lTôú[ô? Gu UôUu AdLôûY ùNôpXôúX NôL¥f£hÓ Euû]lTj§ LYûXlTPôU, G¬g£hÓl úTô«hPôo.  BjRô GÓjÕ Y[ojRRtLôL CRtÏ ¿ NmURm ùNôpXÔmà AY£Vm CpúX, Hu]ô E]dÏuà EQoÜLs CÚdÏm.  A§úX BNôTôNeLs CÚdϪpûXVô ARtLôL úLh¡ú\u
            EiûURôu UôUô.  E]dÏ CkRd LiQôXj§X NmURm]ô, G]dÏm NmURmRôu UôUô
            Gu AdLô ùTiûQ Lh¥dL G]dùLu] LNdÏUô Gu]? ùLôgNm G]dÏ YVÑ áP... Gu áhPô°Ls GpXôm ¡iPp TiÔYôeL, TWYô«pûX, úNôjûRl úTôÓ×sú[.
     UÚÕ®u T§Xôp ÅWmUô ØLm ùYhLjRôp £YkRÕ.
     UÚÕ Nôl©hÓ Ø¥kRÕm ÕôdûL GÓjÕd ùLôiÓ YVpYWl©p EpXôNUôL £²Uô TôhûP ØÔØÔjRYôß SPkRôs ÅWmUô.
     ÅhûP AûPkR ÅWmUô AeÏ ¨u±ÚkR áhPjûRl TôojÕ §ûLjÕ ¨uß ®hPôs.
     CRlTôÚ ¡Z®... ùTjRYu Sô²ÚdL Gu UYÞdÏ ¿ Gu] LiQôXm Ti\Õ?
            Sôu AYú[ôP BjRô
            CkR ¡iPp, úL­ GpXôm úYiPôm.  Gu UL ÅWmUôûY Gu ReLf£ UYu Y¥úYÛÜdÏjRôu LhP\Rô YôdÏ ùLôÓj§ÚdúLu A¥jÕ UôVu úT£]ôu.
     ùT¬V Nj§VYôu.  CjRû] Sô[ô Bû[ LôúQôm.  ClT YkÕhPôÚ... Gu]lTô CeL áhPm úTôeL AlTôX  ¡Z® NlRm úLhPôs.
     ARtÏs Fo ùT¬VYo WôUNôª Ïßd¡hPôo.
     CkR TôÚ ùT¬VmUô, ¿ ClT¥ HPôáPUô úTN\Õ SpXô«púX.  Gu] CÚkRôÛm ÅWmUô UôVú]ôP ùTôiÔ.  AYo¡húP JÚ YôojûR ¿ CÕTt±d úLh¥ÚdLÔm úLh¥Vô?
     AkR BÞ VôÚnVô CûR úLdL?
            Gu] ùT¬VmUô úLh¡ú\, UôVu Eu Uôl©sû[ ÅWmUôúYôP AlTu, Eu ULÞdÏl ×Ú`u, ¿ ClT¥d úLdLXôUô?
            ×Ú`u ùT¬V ºûU«p CpXôR ×Ú`u... LiêP\ YûWdÏm Lh¥]Yû[ LûW úNod¡\YàdÏl úTÚRôu ×Ú`u,  SôÛ ùTjRôl×X Gu ULû[ SpXT¥Vô ûYfÑl ùTôûZfNô]ô? SpXReLô úTôX CÚkR Gu ULúUX NkúRLlThÓ SPjûR ùLhPYsà úTÑ]ôu.  AY úWô`dLô¬ Y«jÕX ×\kRY SôiÓ¡hÓ ùNjÕhPô, ùNjR©\Ï JÚ Sô[ôYÕ YkÕ ùTjR ULû[l Tôoj§ÚlTô]ô? ùTjRY]ôm, CYàdúLÕlTô ×sû[... YkÕhPôàeL ùT¬Nô, úTôeûLVô AlTôX...
            CkRôl TôÚ ¡Z®, CûR ¿ ùNôpXdáPôÕ, Eu úTj§ ùNôpXÔm.  AÕ ùNôu]ô SôeL úLhÓd¡ú\ôm.  ÅWmUô EeLlTàdÏ ¿ Gu]mUô T§p ùNôpXl úTô\, Øu]ôX YkÕ ùNôpÛmUô.., ùT¬VYo WôUNôª ùNôu]ôo.
     ÅWmUô LmÀWUôL Øu YkRôs.  Ñt±Ûm GpúXôûWÙm TôojRôs.  ©u ¨Rô]UôL úT£]ôs.
     CYûW VôÚuú] G]dÏj ùR¬VôÕ, AlTô VôÚuà ùTjRYeLRôu ùNôpXÔm.  ùTiûQl ùTjRY ClúTô CeúL CpX. G]dÏj RôÙm RLlTàUô CÚkRùRpXôm GeL BjRôRôu.  JÚúYû[ Guû] YkÕ A¥dL¥ TôojÕ, Gu SpXÕ ùLhPÕX TeÏ GÓjÕhÓ CÚkRôXôYÕ AlTôuà ¨û]dL Yônl×iÓ.  AkR Yônl×m CpX, G]dÏm SpXÕ ùLhPÕ ùR¬Ùm.  GeL UôUôûYjRôu Sôu LiQôXm Lh¥dLl úTôú\u.  A]ôY£VUô CeÏ YkÕ áfNp úTôhPôúXô ÏZlTm ùNnRôúXô Sôu úTôÄÑ ER®ûV SôP úYi¥«ÚdÏm.  GpúXôÚm AûU§Vô úTô«ÓeL... ùNôp­®hÓ Åh¥tÏs ùNuß ®hPôs.
     UôUu UhÓUpX, AYàPu TgNôVjÕl TiQ Yk§ÚkR AjRû] úTÚúU YôVûPjÕj §Úm©]o.
NWvY§ Wôú_k§Wu, Uu]ôoÏ¥.
§]éª, UeûLVo éª.

ராங் நம்பர் !தினமலர்==வாரமலர்--1-2-2004

Wôe SmTo!
     CjRû] LôXØm U]ÑdÏs°ÚkÕ JÚ TôoûY.  JÚ §Úl§ GpXôúU §Ó§lùTuß AûNYÕ úTô­ÚkRÕ ®²RôÜdÏ.
     EiûU«p Ru LQYo R]dÏj ÕúWôLm ùNn¡\ôWô?  AÕÜm Ru úRô¯ÙPu...?
     CkR A§of£ªdL JÚ ®`VjûR AY[ôp SmT Ø¥V®pûX.  AY[ôp SmT Ø¥V®pûX GuTûR®P SmT ®ÚmT®pûX Guß ùNôpYÕRôu EiûU.
     LQYo YNkj JÚ EpXôN©¬Vo GuTÕ AYÞdÏj ùR¬Ùm.  ùTiL°Pm NL_UôL TZÏTYo GuTÕm AYÞdÏj ùR¬VôU­pûX.  B]ôp AkR TZdLm Uû]®dúL ÕúWôLm ùNnÙm A[ÜdÏ ùNpXdá¥VÕ Guß AY[ôp ¨û]dLØ¥V®pûX.
     AlT¥ ¨û]jÕl TôodLúY AYÞdÏ JúW §¡XôL CÚkRÕ.  G]úY AkR ¨û]ÜdÏ Ruû] ùLôiÓ úTôLUp LhÓlTÓj§ úTôWô¥d ùLôi¥ÚkRôs.
     ©u Hu AYo UgÑ ÅhÓdÏ úTô«ÚkRôo?
     UgÑ úT¬Ûm NkúRLm YW®pûX ®²RôÜdÏ. UgÑ AlT¥lThP ùTiúQ ApX.  R]dÏ B«Wm ×j§ùNôpTYs AYs AlT¥ SPlTô[ô?
     ÏZlTjÕdÏm Rôú] YÚ®jÕd ùLôsÞm ©¥YôRUô] ûR¬VjÕdÏm CûPúV ùS°kÕ ùLôi¥ÚkRôs.
     YôN­p aøúWô úaôiPô YkÕ ¨tÏm NjRm úLhPÕ. 
     AYWô?
     _u]p Y¯úV TôojRôs. YNkjRôu.
     U]ÑdÏs JÚ úYRû]! CjRû] úSWØm Cuù]ôÚ ùTi¦Pm R²úV CÚkÕ ®hÓ YÚm LQYûW Nk§dLl úTô¡ú\ôm Gu\ ÏßÏßl×.
     YNkj YZdLm úTôp ºh¥V¥jÕd ùLôiúP EtNôLUôL YkRôu.
     GkR Uôt\Øm ùR¬V®pûXúV.  קRôL RYß ùNn§ÚkRôp... ØLm Lôh¥d ùLôÓjÕ®Óm.  B]ôp AYo ¨fNX]UôL CÚd¡\ôúW! AYÞdÏs JÚ UVdLm.
     Gu] Pôo­e.  GeúLVôYÕ ùY°«p ×\lThÓ¡hÓ CÚd¡Vô. ×Õ ¥Wv úTôh¥ÚdúL?
     YZdLjûR®P YNk. EtNôLUôL CÚlTÕúTôp úRôu±VÕ AYÞdÏ.
     ùY°«­ÚkÕRôu Yoú\u Gu\YÞdÏ UgÑ ÅhÓdÏjRôu Yk§ÚkúRu Guß ùNôpX Yôn YkRÕ.  B]ôp LhÓlTÓj§d ùLôiPôs.
     EeLÞdÏ BÀ£úX ùWômT úXhPô«húPô? BZm TôojRôs.
     úSô... úSô... BÀûN ®hÓ ¡[m©húPu.
     VôûWVôYÕ TôodL úTô«Úk¾eL[ô?
            VôûWVôYÕ CpX, Eu ©Wih UgÑ ÅhÓdÏl úTô«ÚkúRu. T°fùNuß ùNôu]ôu.
     AkR ®]ô¥úV ®²RôÜdÏ Ruû]f Ñt±«ÚkR NkúRL úULeLs LûXkÕ Uû\kÕ úTô]Õ.
     CYûWVô NkúRLlThúPôm. úN! Ruû]úV ùSôkÕ ùLôiPôs.
     ®²RôÜdÏ YNkj§u NôUoj§VeL°p AqY[Ü T¬fNVm ¡ûPVôÕ.
     GlúTôÕm GûRÙm Uû\lTYuRôu Uôh¥d ùLôsYôu.  RYû\dáP T¡WeLUôLf ùNnRôp, ùWômT ùY°lTûPVô]Yu, Rl× RiPô CÚdLôÕ Guß VôÚûPV LY]Øm ¾®WUôL CÚdLôÕ.  CÕ YNkj§u NôUoj§VeL°p Juß.
     §]Øm UgÑ ÅhÓdÏ úTôL úYi¥«ÚdÏ.  B©v LQd¡p £X NkúRLeLs G]dÏ.  AYÞm Sôàm AUokÕAûR N¬ Tôod¡ú\ôm.  CÕ Uôú]_ÚûPV LhPû[.  Gu] ùNnYÕ Á\ Ø¥VúX, ARôu úXhÓ ùNôp­d ùLôiúP úUúX Uô¥dÏ úTô]ôu.
     ©Wfû]úV YWôUp CÚlTûR ®P ClT¥ HRôYÕ YkÕ AÕ ÑYÓ CpXôUp ¾ÚmúTôÕ HtTÓ¡\ ÑLúU AXô§.
     AÓdLû[«p ùNuß Lô© LXkÕ ùLôiÓ YkRYÞdÏ HúRô OôTLm Cuß AmUô®Pm YÚYRôL ùNôp­«ÚkRôs.  AûRl Tt± AmUô®Pm úT£ AY£VUô]ôp Cuß YW®pûX Guß ùNôpXXôm.
     úTôû] GÓjRôs.
     AfNUVm úTô²p HúRô ùTi ÏWp úLhPÕ.  YNkj§Pm úT£dùLôi¥ÚkRôs AYs.
     Gu] UgÑ...?
     Cu±WÜ TjÕ U¦dÏ EeLû[ G§oTôojÕd ùLôi¥ÚlúTu.
     Hn... Cu²dÏ Ø¥VôÕ úTô­ÚdúL...
     Hu YNkj?
     Gu Uû]®dÏ NkúRLm Yk§ÚdÏuà ¨û]d¡ú\u.  úLs®ùVpXôm úLh¡\ôs.
     G]dÏ AùRpXôm ùR¬VôÕ. EeL NôUoj§VjRôX EeL Uû]®ûV NUô°dL Ø¥Ùmà G]dÏ ùR¬Ùm.  Li¥lTô TjÕ U¦dÏ YoÈeL.  Sôu LôjÕ¡hÓ CÚlúTu.
     K,úL...hûW Tiú\u...
     Rôed ë Pôo­e Guß ØjRm ùLôÓjRôs UgÑ.
     Ru ØLj§p VôúWô Lô± EªrkRÕ úTôp EQokRôs ®²Rô.
     L]jR LôpLÞPàm, ûL«p Lô©ÙPàm Uô¥lT¥ H±]ôs.  YNkj ClúTôÕ YZdLm úTô­pûX.  HúRô TWTWl×dÏs[ô]Yu úTôp...
     ùP­úTôu U¦ A¥fÑúR... Sôu Tôj ìªp CÚkúRu.  úT£]Õ VôÚ? Guß ùUÕYôL úLhPôs ®²Rô.
     úLhúPu, VôúWô Wôe SmTo Guß ×Þ¡]ôu YNkj TPTPl×Pu.
     LûXkR úULeLs §¼ùWuß Juß á¥ AYs RûXûVúV L®rjÕd ùLôiPÕúTôp CÚiÓ úTôn ¨u\ôs ®²Rô. Wôe SmTo Ru LQYo UhÓUpX, úRô¯ÙmRôu Guß C¥kÕ úTô]ôs.

§]UXo, YôWUXo, ©lWY¬ 1, 2004.