செவ்வாய், 8 மே, 2012

கடிதம்--குமுதம் ---6-9-1998

foj«
            Inah ght«, médhõ&¡F,
            M®¤Âia cd¡F Ϫj xU khjkhf¤jh‹ bjçÍ«.  v§fS¡nfh gy tUl§fshf¤ bjçÍ«.  ehis¡F ã¢rajh®¤jkhnk?  ne®ikahd cd¡F Ï¥go¤ ju§bf£l bg© njitjhdh?  _‹W khj¤Â‰F K‹ br‹idæš M®¤Â¡F Mgnuõ‹ elªjnj mJ m¥bg©oìo° jhdh? Ïijbašyh« érhç¤J¥ gh®¤jhš éil bjçÍ«.  cd¡F v¢ÁšgH« jh‹ Ão¡Fbk‹whš eh‹ jilašy.
                                                                        Ï¥go¡F c‹ ey« éU«ò«,
                                                                                          mDjhÃ.
            mªj¡ foj¤ij EhW Kiw¡F nkš go¤J é£lh‹ médhZ.  mij¤JhR v‹W xJ¡fnth, my£Áa¥gL¤jnth Koaéšiy mtdhš.
            khiyæš m«khél« ã¢rajh®¤j¤ij ãW¤j¢ brh‹dnghJ
            cd¡bf‹dlh M¢R?  eh‹ jL¤jnghbjšyh« mªj¥ bg©iz¤jh‹ g©â¡bfhŸnt‹D x‰iw¡ fhèny ã‹nd?
            ešyh nahÁ¢rh¢R fhuz¤njhLjh‹ brhšnw‹! nt©lh«dh nt©lh«!” vçªJ éGªJé£L btëna elªjh‹.
            v‹dthæ‰W médhõ&¡F?  ã¢rajh®¤j¤Â‰F tU»nw‹ v‹W brhšèé£L mt® Å£lh® V‹ tuéšiy?  V‹ médhiõ mYtyf¤Âš Û£ g©z¡TlhJ? ÁªÂ¤jnjhL Ïšyhkš braèY« Ïw§»dhŸ M®¤Â.
            Mdhš, MÕÁš mt‹ Ïtis¥ gh®¤jJ« Kf¤ij¤ ÂU¥Ã¡ bfh©lh‹.
            médhZ.... tnu‹D brhšè£L m‹id¡F....
            Mfh! x‹W« bjçahjtŸ nghš eo¡fhnj.  c‹ giHa fijbašyh« m«gykhæ£LJ.  Ïij¥ go r£ilæèUªj foj¤ij¤ Jh¡» mtŸ Kf¤Âš é£bl¿ªjh‹.
            M®¤Â Áç¤jhŸ.  X... ÏJth éõa«!  Ϫjh§f?  Ϫj¡foj¤ijÍ« bfhŠr« goͧf j‹Dila nA©£gh¡»š g¤Âu¥gL¤ÂæUªj xU foj¤ij vL¤J Ú£odhŸ.  mš....
            rÛg¤Âš fšf¤jhé‰F médhZ nghdhnd, mJ MÕ° étfhukhf¤jhdh?  Ïšiy.  mt‹ nf®Ÿ¥bu©Ll‹ cšyhrkhf¡ fê¡f¤jh‹.  g¡f¤J¤ bjUény ÏU¡F« éjit Ïs« bg©â‰F«, médhõ&¡F«  v‹d bjhl®ò?....
            foj¤ij¥ go¡f, go¡f médhZ jiyFåªjgona, Ϫj¡ foj¤ij Ú e«g¿ah M®¤Â?  v‹wh‹.
            c§f nkny vd¡F kçahij, m‹ò ÏUªjÂdhny Ϫj¡ foj¤ij eh‹ e«ghkš cWÂahf ÏUªnj‹.  c§fël« ÏJg‰¿¡ nf£féšiy.  Mdhš, Ú§f? nr!  Ï¥go¥g£l rªnjf¥ Ãuhânahl fhy« jŸStJ v‹iw¡Fnk nlŠr®jh‹.  eh‹ tnu‹ F£ ig!” v‹W T¿é£L elªjhŸ.
                                                                                                            FKj« 08-09-1988

1 கருத்து: