வியாழன், 22 டிசம்பர், 2011

பணம் வந்தால்

gz« tªjhš
            v‹d«kh brhšnw?  uhkjh° nf£lh‹.
            Ënd v‹dlh? x›bthU¤j‹ xU kâ neu¤J¡F EhW, I«gJ‹D th§fwh‹fŸ.  Ú v‹dlh v‹whš j«go Ïšyhkš XÁ¡nf°fS¡fhf cæiu¡ bfhL¡»nw.  ÏJfS« XÁ‹dJ« fbu¡lh IªJ kâ¡nf tªJlwJfŸ.  Mjha« Ïšyhkš vJ¡F ÏJfis¡ f£o£L khuo¡»nw?
            m©il maš ÅLfëš cŸs ehiyªJ ÁWt®fŸ mtål« ghl« go¡f tUth®fŸ.  mtD« brhšè¡bfhL¥gh‹.  mJjh‹ mt‹ m«khΡF¥ Ão¡féšiy.
            m«kh brhštJ« ãahakhf¤jh‹ g£lJ uhkjh[&¡F.  £ôõ‹Õ° ÏUgJ %ghŒ v‹W it¤jhš Tl khr« EhW %ghŒ »il¡Fnk IªJ iga‹fS¡F, Å£L¢ bryÎfS¡F cgnahf¥gLnk!
            m‹W khiyna mij¢ braš gL¤Âdh‹.  iga‹fël« brhšèaD¥g, mt®fë‹ bg‰nwh®fS« x¥ò¡bfh©L, buFy® £ôõdhfnt it¤J é£lh®fŸ.
            xU khj« br‹¿U¡F«.
            uhkjh° fil¤bjUéèUªJ ÂU«Ã tªJ bfh©oU¡ifæš ént¡»‹ m«kh T¥Ã£lhŸ.
            rh®! xU ãäl«. v‹W mtid ãW¤ÂatŸ, ÂdK« £ôr‹ nghnw‹D brhšè£L¥ nghwhnd jéu ént¡»‰F °Tèš kh®¡ x‹W« Vwéšiy.  bfhŠr« ftå¢R brhšè¡ bfhL§f v‹whŸ.  mj‰FŸ mtSl‹ ÏUªj rÔî‹ m«kh FW¡»£lhŸ.
            eh‹ Tl¡ nf£fQ«D ÏUªnj‹.  v‹ iga‹ m§nf tªJ go¡»whdh, Ïšny c§fis Vkh‰¿é£L éisahl¥ nghælwhdh?  fz¡»ny K‹id¡fh£oY« f«äah kh®¡ th§»æU¡»whnd?
            uhkjhR¡F¢ RU¡bf‹wJ.  rkhë¤J¡bfh©L, ftå¡»nw‹ v‹W brhšèé£L éUéUbt‹W elªjh‹.  ÏUªjhY« mt®fŸ ngRtJ mt‹ fhš éGªjJ.
            R«khth?  khj« ÏUgJ %ghŒ mG»nwh«!  xG§fh brhšè¡ bfhL¡fhkš v‹d g©wh® Ït®?  mjh‹ ciw¡f£L« v‹W brh‹nd‹.....
            xUkhj¤Â‰F K‹ò tiu mt‹ vÂçš tu¡Tl¤ ja§»at®fsh Ï¥go¡ f‹d¤Âš miwtJ nghš ngR»wh®fŸ!
            mtD¡F¥ òçªjJ.
            ÏytrkhŒ¢ brhšè¡ bfhL¤j nghJ kÂ¥ò«, kçahijÍ« ÏUªjJ.  Ï¥nghJ ....... gz« tU»wJ  kçahij nghŒé£lJ.  Ïu©oš VjhtJ x‹Wjh‹ »il¡F« nghèU¡»wJ!
            mL¤j khrnk mt‹ £ôõ‹ Õ°fis¤ ÂU¥ÃaD¥Ãé£lh‹.
                                                                                                            FKj«    12-03-1987

அம்மா வாங்கிய பேனா கோகுலம் --87

m«kh th§»a ngdh
            m«kh th§» tªj ngdhit¥ gh®¤jJ« nfhòΡF xnu k»œ¢Áahf ÏUªjJ .
            Xo¢br‹W m«khit¡ f£o¥ Ão¤J¡ f‹d¤Âš K¤jä£lh‹.
            buh«g e‹¿ m«kh.  ngdhit¡ bfhL§f m«kh, nf£lh‹ nfhò.
            nfhò, Ϫj¥ ngdh cd¡fšy!” m«kh brh‹dJ« Mtbyšyhk toªJél m®¢ÁÍl‹, Ë ahU¡f«kh? v‹wh‹.
            ÏJ c‹ e©g‹ mªj ViH ghòΡF.
            eh‹jh‹ m«kh ngdh nf£nl‹!”
            Újh‹ Ïu©L, _‹W ngdh it¤ÂU¡»whna!  Mdhš, mªj ghòél« ngdhnt Ïšny§»wJ Ï¥g¤jh‹ v‹ ãidΡF tªjJ.  mjdhny Ïij mt‹ »£nl bfhL¡f¥ ngh»nw‹.
            mij¡nf£lJ« nfhòé‹ Kf« RU§»¥ nghŒ é£lJ.  m«khé‹ nkš  mtD¡F Ï¥bghGJ nfhg«, nfhgkhf tªjJ.
            Ϫj¥ ngdhit ghò»£nl bfhL¡»wÂdhny v‹ nkš cd¡F¡ nfhg« Ïšiyna!”
            m«kh nf£lJ« nfhg¤ij kiw¤J¡ bfh©L Ïšny«kh? v‹wh‹.
            mt‹ thŒ brh‹dhY« mt‹ Kf¤Âš ÏUªj nfhg¤ij m«kh òçªJ bfh©lhŸ.
            Ïnjh ghU nfhò, cd¡F eh‹ ÏU¡»nw‹.  c‹ m¥gh ÏU¡»wh®.  Mdhš ghòΡF ah® ÏU¡»wh®fŸ?  m«kh ÏwªJ nghæ£lh§f.  mt‹ m¥ghnth nehahë.  v¥nghJ« e«ikél¡ fZl¥glwt§fS¡F ehk cjé brŒjhš flΟ ek¡F cjé brŒth®.  v§nf Úna k»œ¢ÁnahL Ϫj¥ ngdhit¡ bfh©L nghŒ ghòél« bfhL¤Jé£Lth.  gh®¥ngh«”.
            nfhò nghèahd k»œ¢ÁnahL ngdhit ghòél« bfhL¤Jé£L tªjh‹.
rkhjhd« milahj kd¤njhL gŸë¡F¢ br‹wh‹.
            ghò všnyhçlK« nfhò bfhL¤j ngdhit¡ fh£o, nfhòé‹ bgUªj‹ikia vL¤J¢ brh‹d bghGJ nfhòé‰F xUòw« bgUikahf ÏUªjhY« xUòw« vç¢ryhfΫ ÏUªjJ.
            m‹W khiyna nfhòΡF X® m®¢Á fyªj k»œ¢Á V‰g£lJ gŸëæš.
            br‹wthu« elªj f£Liu¥ ngh£oæš mt‹ Kj‰gçR bg‰wjhf m¿é¤J¥ òJ Ënuh ngdh x‹W gçrë¡f¥g£lJ jiyikahÁçauhš!
            giHa tU¤j« kiwªJ nghf òJ¥ ngdhÎl‹ k»œ¢ÁnahL«, bgUiknahL« Å£o‰F¢ br‹W m«khél« j‹ ngdhit¡ fh£odh‹.
            nfhò, eh‹ fhiyænyna brh‹nd‹ mšyth?  flÎS¡F¥ Ão¢r éõa¤ij eh« brŠrh flΟ ek¡F¥ Ão¢r éõa¤ij¢ brŒthU‹D!  eh« ghòΡF¡ bfhL¤jJ rhjhuz¥ ngdh Mdhš flΟ cd¡F¡ bfhL¤jnjh xU ca®thd Ënuh ngdh v‹whŸ.
            c©ikjh‹ m«kh!  ehD« Ïånkš e«ikél¡ fZl¥ glwt§fS¡F v‹dhš KoŠr cjéia¢ brŒnt‹  v‹W brh‹d nfhòit¥ bgUiknahl c¢ÁnkhªjhŸ m«kh.
                                                                                                         nfhFy« et«g® ‘87’

அன்புள்ள அம்மா

m‹òŸs m«kh....
            m‹òŸs m«kh,
            Ï¡foj¤ij¡ f©lJ« cd¡FŸ V‰gL« cz®¢Á nfhgkh? tU¤jkh?  btW¥gh?  v‹gij v‹dhš ã®zæ¡f Koaéšiy.
            Ú k£Lkšy vªj m«khth ÏUªjhY« Ï«_‹¿š Vnjh xU cz®¢Áia milªnj ÔUth®fŸ.
            c‹idé£L eh‹ éy» tªÂU¡»nwnd jéu, c‹åèUªnjh, c‹ v©z§fëèUªnjh eh‹ xU beho Tl éyféšiy.  eh‹ e‹¿ bf£ltŸ mšy m¥gh Ïšyhkš v‹id Ú ts®¡f v‹d ghLg£lhŒ Ï‹wsΫ kw¡féšiy.  ghräšyhjtS« mšy, c‹idé£L¥ Ãça vd¡F k£L« kd« tªjjh v‹d?
            c‹Dila mªj v©z¤Â‰fhf eh‹ bgçJ« tUªJ»nwnd jéu, c‹ ÛJ Vndh v‹dhš nfhg¥gl Koaéšiy.  Ï‹D« brhšy¥ nghdhš c‹ÛJ vd¡F mséšyh¥ gçjhgK« c©lh»wJ.
            gyEhW ikšfS¡F m¥ghš Ï‹W eh‹ ÏUªjhY« v‹ kd« k£L« c‹id¤jh‹ R‰¿ tU»‹wJ.
            ÁW taÂnyna m¥gh ÏwªJ nghdJ« v‹id e«Ã¤jh‹ Ú cæ®thœªjhŒ c‹ m‹ò KGtijÍ« v‹ål« brY¤ÂdhŒ.  c‹ thœ¡ifæ‹ g‰Wnfhny eh‹ M»¥ nghdjhš v‹id Ú mÂfkhf neÁ¤jhŒ  neÁ¤jhŒ v‹gijél v‹id M©lhŒ v‹W brhštJjh‹ bghUªJ«.
            e« Å£L K‰w¤Âš c£fh®ªJ ãyhéš nrhW C£L«bghGJ v¤jidnah fijfis¢ brhšèæU¡»whŒ.  mªj eh£fŸjh‹ v¤jid u«äakhdit!
            eh‹ vJ nf£lhY« th§»¤jªJ v‹Dl‹ éisaho, e‰ò¤Âia òf£o v¤jidnah Áw¥ghf v‹id¢ Óuh£odhŒ.  eh‹ Ï¥bghGJ ãid¡»nw‹ mªj¡ FHªij¥ gUt¤Ânyna eh‹ ÏUªÂU¡f¡ Tlhjh v‹W!
            xU rka« Ôghtëa¥g, v®ţL u«ah g¡f¤J Å£L m®¢rdh všyh« g£L¥ghthil f£oæUªjbghGJ e« ãiy bjçahkš vd¡F« g£L¥ ghthil jh‹ ntQä‹D Ãothjkh mGj¥g, Ú Ïubtšyh« ijaš äîndhL«, gfèš gy Å£oš gyfhu« ngh£L« vd¡F¥ g£L¥ghthil vL¤J¤jªnj.  m¥g¡Tl clš mH‰Áahš cl«ò Koahknghæ Ïu©L ehŸ gL¡ifæš ÏUªjhŒ.  Ï‹bdhU rka«, gL¡ifæš ÏUªj njŸ v‹id bfh£od¥g, v‹ndhL nr®ªJ ÚÍ« my¿ v‹id x›bthU lh¡l® Ålh Jh¡»¡»£L¥ nghŒ v‹ FHªijia ešyh¥ghU§f, mtjh‹ v‹ thœé‹ Mjhunk v‹W Ú Jo¢r Jo¥ig ãid¢rh Ï¥g¡ Tl v‹ f© fy§FJ.
            Ï¥gobašyh« m‹ig¡ bfh£od m«kh jh‹ eh‹ gUt« milŠrJ« monahL kh¿¥nghnd?  vJ c‹id khwit¤jJ?  eh‹ gUt« milŠr éõa¤ij Ú k»œ¢ÁnahL v®ÅL, g¡f¤J ÅLfëbyšyh« brh‹d¥g mt®fŸ buh«g k»œ¢Á, Ïånkš jh‹ cd¡F¡ fZl«.  mtis¡ fšahz« g©â¡ bfhL¤J£L Ú v¥go ÏU¡f¥ ngh»whnah v‹W nf£l bghGJjh‹ cd¡FŸ mªj khWjš njh‹¿æU¡f¡ TL«.
            mj‰f¥òw« ghr¤ij¥ bghêªJ bfh©oUªj c‹ f©fŸ f©o¥ig¡ f¡f Mu«Ã¤jd.  gŸëæèUªJ tu¤ jhkjkhdhY« Tl Ú v‹id¤ £l Mu«Ã¢nr!  fij¥ ò¤jf¤ij¤ bjhl¡TlhJ‹D jilnghl Mu«Ã¢nr!
            fhuzäšyhkš, m®¤jäšyhkš m¿Îiufis rjh vd¡F btW¥ò V‰glw msΡF¢ brhšy Mu«Ã¢nr, mJk£Lkh nk£rh ou° ngh£L¡fTlhJ, Áç¤J¥ bg©fël¤Âš Tl ngr¡ TlhJ v‹bwšyh« brh‹dJ k£Läšyhkš eh‹ v§F br‹whY« v‹id ãHšnghy¥ Ë bjhl®ªnj.
            všyht‰¿‰F« eh‹ bghWikahf¤jh‹ ÏUªnj‹.  ehŸ ngh¡»š c‹ ãiy kh¿éL« v‹W ãid¤nj‹.  Mdhš ehŸ Mf, Mf c‹ f©fhâ¥òfS« f©oõ‹fS« mÂfkhæd.  v‹id Ú csÎ gh®¡f¡ Tl JâªjhŒ.  ϤjidÍ« cd¡F v‹ål« cŸs m‹ghš éisªjJ vd v©â cd¡F¥ gaªJ c‹ ng¢ir¡ nf£L¡ bfh©L c‹id¢ br¡FkhL khÂç¢ R‰¿¡ bfh©oUªj bghGJjh‹ mªj Kuëjuid¢ rªÂ¢nr‹.  mt®jh‹ v‹ mf¡ f©fis¤ ÂwªJ é£lt®.  ÅL, fšYhç v‹W ÏUªj vd¡F cyf¤Âš mDgé¡fΫ, uÁ¡fΫ, bjh©L brŒaΫ Ï‹D« v¤jidnah éõa§fŸ ÏU¡F v‹W m¿ÎW¤Âdh®.
            fÄš »¥uhidÍ«, iguidÍ« mt®jh‹ vd¡F m¿Kf¥gL¤Âdh®.
            mtç‹ e£ò ghiytd¤Âš xU nrhiyia¥ gh®¤jJ khÂç ÏUªjJ.  c‹idél v‹ cz®Îfis mt® Rygkh òçŠR»£lh®.  ehD« mtU« fÄš »¥uhidÍ«, iguidÍ« eh£fz¡»š ngÁndh«.  bghGJ »il¤jnghbjšyh« M‰¿‹ ryry¥igÍ«, brG ku§fë‹ br«kh®ªj kjkj®¥igÍ« neu« nghtJ bjçahkš uÁ¤njh«.  Mdhš Ú ÏJ m¤jidÍ« j¥gh òçŠR»£nl.  fhkhiy¡ f©fS¡F¥ gh®¥gbjšyh« kŠrŸjhnd!  Ú k£L« éÂéy¡fh?
            mtndhL Xo¥nghŒ éLntndh v‹W Úahfnt ãid¢R»£L mtid¤ jåahf¥ gh®¤J f©lgo £odhŒ.  v‹idÍ« rhilkhilahf¤ £ond.  mijÍ« eh‹ bghW¤J¡»£nl‹.  Mdhš mj‰F nkY« c¢r¡f£lkhf eh‹ fšahz« g©â¡f miyawjh Úahf ãid¢R»£L tY¡f£lhakhf mªj äUj§f¡fhuid vd¡F f£oit¡f¤ £l«ngh£nl v¤jidnah vL¤J¢ brhšèÍ« nf£fhk v‹id, bg¤j bg©izna e«ghkš miwæš Áiw it¢nr, eh‹ r«k¡fh£o Jh¡F¥ngh£L¡Fnt‹D äu£ond.  eh‹ c‹ÛJ it¢ÁUªj m‹igna v‹id v®¡f¡ Toa MÍjkh¥ ga‹gL¤j Mu«Ã¢nr.
            mjdhšjh‹ eh‹ Xo¥nghnd‹.  K£lhŸ jdkhd m‹Ãdhš ahU¡F« vªjéj¥ gaD« Ïšny«kh.  eh‹ c‹ _ykhf tªÂU¡fyh« Mdhš c‹DilatŸ mšy m«kh.  c‹ m‹ig Ú më¡fyh«.  c‹ v©z§fis më¡f¡TlhJ.  c‹ njitfisÍ«, v©z§fisÍ« Ââ¡f¡ TlhJ.  eh‹ Ï¥go Xotªj‰F¡ fhuznk c‹ m‹ghš V‰g£lJ jh‹.  Mkh, Ú ãid¢r khÂçna eh‹ Xo tªJ é£nl‹.  Mdhš, Ú ãid¤j khÂç KuëjuDl‹ mšy.
            Mkh« m«kh, eh‹ všyh cæ®fël¤ÂY« m‹ò brŒant òw¥g£L tªnj‹.  m¥g... fšahz« m¥go‹D Ú nf£»wj fhš éG»wJ.  eh‹ fšahz« g©â¡fny.  V‹dh ehD« c‹id khÂçna xU bg©iz¥ bg‰bwL¤J mj‹ÛJ v‹ndhl MirfisÍ«, njitfisÍ«, v©z§fisÍ« Ââ¡f eh‹ éU«gny.  mijél cyf¤Âš cŸs m¤jid ng®fël¤ÂY« m‹ò brY¤jnt éU«gnw‹.
            Mkh« m«kh, eh‹ m‹id bju[hél« mil¡fy« M»æU¡»nw‹.  mt® gâfëš ehD« g§bfL¤J¡ bfhŸ»nw‹.  mÂny vd¡F M¤kÂU¥Â »il¡FJ.  Ú ts®¤j kfŸ jtwhd ghijæš nghfiy v‹»wij Ú cz®ªjh nghJ«.  mj‰fhfnt Ϫj¡ foj« vGJ»nw‹.  ÚÍ«, ehD« ÃçŠR ÏU¡»wJ jh‹ cd¡F« ešyJ, vd¡F« ešyJ.
            filÁahf x‹W, v‹id k‹å¤JéL c‹id é£L¥ ÃçªJ tªjj‰fhf.
                                                                                                v‹bw‹W« c‹ Ãça kfŸ
                                                                                                                R. ukhnjé

யார் பைத்தியம் ?

ah® ig¤Âa«?
            Ûdh«ghëläUªJ bg‰wtS«, cwédçš éjitahd ntW ÁyU« To mGJ, fj¿¤jhè th§f¥g£lJ.
            fdfè§f« ÏwªJ Ï‹nwhL gÂidªJ eh£fŸ fh‰whf¥ gwªJé£ld.
            mL¤J v‹d?  Ûdh«ghŸ mªj Å£onyna khäahUl‹ ÏU¥gjh, mšyJ jå Å£oš ÏU¥gjh? v‹w Ãu¢id.
            mj‰F¡ fhuz« mtS¡bf‹W xU thçR ÏšyhjJ jh‹!
            gy y£r¤J¡F¢ brhªjkhd fdfè§f¤Â‰F thæšyh¥ó¢ÁÍ«, ÏašÃnyna bk‹ikÍ« Md Ûdh«ghis mtuJ éjit¤ jhah® jh‹ nghŒ¥ gh®¤J Ko¤J it¤jhŸ.
            fzt® Ïwªj Ëd® j‹ xnu thçrhd fdfè§f¤Â‹ ÛJ všiya‰w ghr¤ij¡ bfh£o ts®¤jhŸ gh®tÂ.  ßis¡F¤ ÂUkz taJ tªjJ« C® thŒ¡fhf¤jh‹ ÂUkz« brŒJ it¤jhns jéu kd¥ó®tkhf mšy, m¥go xU K£lhŸjdkhd m‹ò ßisæl«.
            fdfè§fK« jhŸ brhšiy¤ j£lhj ßisahf ÏUªjh‹.  ÂUkz¤j‹W gy® K‹åiyæš kidéæ‹ ifia¥Ão¤J murhâ¡ fhiy¢ R‰¿aJjh‹.  mij¤ jéu rhF« tiu kidéia V¿£L gh®¡f¡ Tl Ïšiy.
            filÁ neu¤Âš mt‹ kd« fåªJ él¡ TL« v‹W gaªnjh v‹dnth M°g¤Âçæš.... mªj filÁ neu¤Âš Tl kidéia mDk¡féšiy gh®tÂ.
            Ûdh«ghë‹ thœ¡if¡ f¢nrç gh®t Ϛyhkš ÏUªÂUªjhš xU¡fhš fisf£oæU¡Fnkh v‹dnth?  gh®tÂæ‹ ÃŸis¥ ghr¤jhš RUÂæš ngj« V‰g£lJ.  uhf¤Âš nrhf« fyªjJ.   Ñ®¤jidæš Ñwš éGªjJ.  gšyéæš bjhšiy V‰g£lJ.
            Ûdh«ghŸ mªj Å£oš r«gs« Ïšyhj xU ntiy¡ fhçahf¤ jh‹ thœªjhŸ.
            fdfè§f« btëna nghdJ« gh®t Ûdh«ghë‹ Ãwªj Å£il¥ g‰¿¡ nfè ngRthŸ, mtis thæš tªjgo £LthŸ.  ÏJ tho¡if.
            bghW¤J¥ bghW¤J¥ gh®¡F« Ûdh«ghŸ Áy neu§fëš M¤ÂuK‰W v®¡f, gh®t bgçjhf¢ r¥jä£L mGJ, Ciuna T£o éLthŸ.  m¡f«g¡f¤jh® Xo tªJ érhç¡ifæš kUkfŸ j‹id mo¤J é£ljhf¥ bghŒ brhšè e«git¥ghŸ.
            ßis tªjJ« m¡f« g¡f¤jhiu rh£Á¡F miH¤J kUkfŸ mo¤jij C®íj« brŒthŸ.  ehsiléš ÏJ cwéd®fëilnaÍ« guéajhš Ûdh«ghŸ ig¤Âakhf¥ ngr¥g£lhŸ.
            Mdhš Ϥjid bfhLikfS¡F« Ûdh«ghŸ v®¤njh, gÂnyh brhštšiy.  bghWiknahL Áç¤J¡ bfhŸthŸ.
            jhahUl‹ nr®ªJ bfh©L fdfè§fK« Ûdh«ghis¥ ig¤Âa« v‹nw miH¥gh®.  jd¡F¡ nfhg« tU« neu« fzt® Ïšyhj nghJ khäahçl« ghŒthŸ Ûdh«ghŸ.
            ϤjidÍ« Å£L¡FŸ jh‹.  btëæš khäahuhtJ mtis ig¤Âa« v‹id ϧnf mo¤jhŸ m§nf mo¤jhŸ v‹W brhšthŸ.  Mdhš Ûdh«ghnsh khäahiu¥ g‰¿nah, j‹ fztiu¥ g‰¿nah xU th®¤ij Tl é¤Âahrkhfnth, Fiwthfnth brhštšiy.  v¤jid ca®ªj Fz«!
            fdfè§f¤Â‹ fhçabkšyh« KoªJ é£lJ.  ÏånkY« Ϫj Å£o š khäahU«, kUkfS« ÏU¥gJ Ïayhj fhça«, bg‰wtS« cl‹ Ãw¥òfS« Ûdh«ghël« ufÁakhf CU¡F miH¤j nghJ ešyhæU¡F v‹ khäah® ght« mt§f v¥go jåah ÏU¥gh§f  v‹W brhšèaij¡ nf£L mt®fS¡F mtëläUªj kÂ¥ò ToaJ.  ßisÍ« Ïšyhjjhš khäah® mÂf« bfhLikbrŒthŸ v‹W gaªj mt®fŸ Å£il Ïu©lhf¤ jL¤J ÏUtiuÍ« ÏU¡f¢ brhšy nt©oaJjh‹ v‹W bg© Å£lh® cW brŒJ bfhŸs fdfè§f¤Â‹ x‹Wé£l bgça¥gh vU¡F Kis¤jJ nghš Kis¤J-
            fdfè§f« j‹ brh¤JfS¡F cæš vG it¤ÂU¡»wh‹  v‹W xU F©il¤ Jh¡»¥nghl,
            cæyh!?  Ûdh«ghŸ c£gl všnyhU« Âif¥ò«, éa¥ò« mila cæè‹ rhuh«r« go¡f¥g£lJ.
            brh¤Â‹ bgU« gFÂia j‹ tê¢ brhªj§fS¡F«, jhahU¡F« vG it¤Jé£L xU ÁW bjhifia bl¥ghÁ£ brŒJ mj‹ t£oia k£L« Ûdh«ghS¡F bfhL¡F«goÍ«, Ûdh«ghŸ xU kdnehŒ¡fhç v‹gjdhš mªj¥ ig¤Âa¤Âl« Ïu¡f« fh£l¥g£oU¥gjhfΫ bgça kdJ g©â vGj¥g£oUªjJ.
            Ûdh«ghS¡F k£L« ÏJ fztuhš vGj¥gléšiy v‹gJ òçªjJ.  Vbdåš mtç‹ brh¤J KGtj‰F« cæèš fz¡F¡ fh£l¥gléšiy.  mtç‹ brh¤ijna Fiw¤J¡ fh£oæUªjJ.  mtS¡F¤ bjçÍ«, xU ešy rh¥ghL Tl Å£oš rik¤jšiy.  fil¡F¥nghŒ rhkh‹fŸ th§»dhš EhW, ÏUEhW v‹Wjh‹ fdfè§f« th§» tUth®.
            kidé¡F¥ òlit, JâkâfS¡F¡ Tl mt® brytê¤jJ Ïšiy.  Ãwªj Å£oèUªJ tUõ¤Â‰F nt©oa JâkâfŸ tªJéL«.  rZo m¥j ó®¤Â¡F¡ fdfè§f¤Â‹ cwéduhš Ûdh«ghS¡F m‹gë¥ghf tH§f¥g£l g£L¥òlitfŸ Tl¡ filæšjh‹ éHhé‰F¥ ÃwF éiy¡F¥ nghl¥g£ld.
            cæè‹ thrf§fŸ fdfè§f¤Â‹ cwéduhš nghèahf¤ jahç¡f¥g£lJ v‹gJ òçªJ« Ûdh«ghŸ kdJ¡FŸnsna kd« òG§»dhŸ.  Ϫj ãiyæY« mtŸ mikÂahfnt ÏUªjhŸ.
            Mdhš, Ûdh«ghë‹ cl‹ Ãw¥ò¡fS«, jhÍ« Âif¤J ÏJ  mãaha«, Ϫj cæš bršyhJ.  ÏtU¡F¤ jh‹ thçR Ïšiyna,  kidé¡F¥gh jhŒ¡F¥ gh vG it¡fnt©oaJjhnd! mij éL¤J V‹ Ï¥gobahU bfhLikia¢ brŠR£L¥ nghfQ«?  v‹W MS¡F MŸ ék®rd« brŒa Mu«Ã¤J é£ld®.
            bg‰wjhnah c‹id¥ ig¤Âa«nd cæèš vGÂé£lh§fo  v‹W fj¿ mGjnghJ Tl Ûdh«ghŸ ãiyFiyaéšiy.  tH¡fkhd Áç¥òl‹ V‰W¡bfh©lhŸ.  ÏWÂahf mtë‹ cl‹Ãw¥ò¡Ÿ j§fŸ rnfhjç¡F ÏiH¡f¥g£l mÚ f©L bfh¤bjGªj‹ éisÎ, nfh®£oš fdfè§f¤Â‹ brh¤J¤fŸ jhahU¡F«, Ûdh«ghS¡Fkhf¥ g»®ªjë¡f¥g£ld.
            bghŒ cæš jahç¤jt®fS«, rh£Á¡ ifbaG¤Â£lt®fS« bt£f§bf£L¥nghŒ Cuh® K‹ jiyFåªjh®fŸ.
            Jhuã‹W ig¤Âa¤Â‰F »il¤j m®Zl¤ij¥ ghU v‹W fdfè§f¤Â‹ cwéd®fŸ Vkhªj bt¿æš T¿dh®fŸ.
            Ûdh«ghŸ všnyhiuÍ« xUKiw neh£l« é£lhŸ.  ÃwF mikÂahf xU ãäõ« všnyhU« ešyh nf£L¡F§f.  v‹id Ϫj Å£ony gÂidªJ taÁny bfh©L tªJ é£lh§f.  Ϫj K¥g¤ijªJ tUõ¤Âny xUehŸ ã«kÂah thœªÂU¥ngdh v‹whš Ïšiy.  br¤J¥nghdt§fis¥ g¤Â brhšy¡TlhJ jh‹,  Ϥjid tUõ¤Âny v‹ fztçläUªJ xU m‹ò¥ gh®it, MWjyhd ng¢R mij¡ Tl eh‹ nf£lšny Ϫj Å£ony.  rjhr®tfhyK« v‹id¡ bfhLik¥gL¤Â¥ ßis¡F neuhf v‹id¥ nghf¡ TlhJ‹D jL¤J, v‹id ig¤Âa«D gyng® e«g it¡F«goahd bghŒ¡ fijfis¡ T¿a khäahiuÍ«  jhæ‹ m‹ò¡F moikah» v‹id rjh CU¡F¥ nghf¢ brhšèa fztiuÍ« Û¿ eh‹ Ϫj Å£ony ÏUªnj‹ v‹whš mJ v‹whtJ v‹ bghWik btšY« ešyJ el¡F«D e«ÃaJjh‹ fhuz«.  všyh¤ j䜥 bg©fisÍ« nghy¡ fšyhdhY« fztD‹D ãid¢R¡»£L mªj¡fšyhdt®fnshL thœªJ»£L ÏUªnj‹.  ghiwæny <u¥gir ÏU¡Fkh?  òFªj Å£o‹ m‹ò¡fhfΫ, ghr¤J¡fhfΫ V§»d vd¡F¥ ig¤Âa«D ng® f£odh§f.  mij Mnkh¡f it¡f Áy Tè¥g£lhs§fŸ, Jiz brŒjd.
            trÂahf ÏU¡F« bgça kåj®fS« Ϫj cæš vGj clªijahf ÏUªjh®fns, mt®fS¡F xU nfŸé.  xU éjitnahl gz¤J¡F¥ ngah mo¢Á¡»£O§fns ÏJ vªj tifæš  nr®¤Â?  v‹ fzt® thœªj fhy¤Âny ò©âa¤ij brŒany, ght¤ij¤jh‹ brŠÁ¡»£L ÏUªjh®.   MdhY« v‹ fG¤Âš jhè f£oat®.  mt® ešyJ, bf£lÂny vd¡F« g§F c©L.  mt® m¿ahkš brŒj ght¤J¡F¥ gçfhukh Ϫj¢ brh¤J¡fis mdhij éL¡F«, éjitfŸ ešthœé‰Fkh vG it¡f¥ ngh»nw‹.  ÏÂny ršè¡ fhir eh‹ bjhlkh£nl‹.  vªj xU bg©Q« fztål¤Âny m‹ig¤jh‹ v®gh®¥ghns jéu¥ gz¤ij mšy.  thHnt©oa fhy¤Âny thH Koahjt Ϫj tajhd fhy¤Âny Ϫj¥ gz¤ij it¤J¡ bfh©L eh‹ v‹d brŒa¥ ngh»nw‹?
            go¥ò«, m¿Î«, M‰wY« k£L« ÏUªjhš thœ¡if bt‰¿ bg‰WéL« v‹W v‹ fztiu¥ nghy¢ Áy® ãid¡»wh®fŸ.
            r¤ÂaK«, ne®ikÍ«, ÚÂÍ« mw¢ÁªjidÍ« ghg¤Â‰F mŠR« ngh¡F«, bjŒt mUS« Ïšiyba‹whš, v¤jid gz« ÏUªjhY«, v¤jid go¥ò ÏUªjhY« kåjå‹ thœ¡if bt‰¿ bgWtšiy.  v‹ thœ¡if k‰wt®fS¡F¥ ghlkhf£L«.
            Ú©l Ãur§fnk brŒJé£lhŸ Ûdh«ghŸ.  xU ešy fhça¤ij¢ brŒJé£l ÂU¥Âæš CŠrèš mk®ªJ f«Õukhf ModhŸ.
            cl‹Ãw¥òfŸ Âif¥ò«, éa¥òkhf ã‰f fdfè§f¤Â‹ cwéd®fŸ ig¤Âa« v‹gJ rçahf¤jhnd ÏU¡»wJ v‹W Ï¥bghGJ« KQKQ¡f-
            Mkh«, m‹ò¡fhfΫ, ghr¤J¡fhfΫ thœ¡ifiaÍ« Åzh¡»¡»£L, Ï¥g gz¤ijÍ« nt©lh«D brhšè£L¥ nghw eh‹ c§f gh®it¡F¥ ig¤Âa« jh‹”.
            äf, äf ca®ªJ nghd g©òfë‹ Ïja éyhr¤ijah ig¤Âa« v‹»wh®fŸ! éªijjh‹!!

அணையா விளக்கு

mizah és¡F
            ehzh, cd¡F éõa« bjçÍkh?  e«k yèjh nkl« fšahz« g©â¡»£lh§fsh«
            u§frhä brh‹dJ« m®¢Áahš ifæš cŸs ng¥g® ÑnH éH th£ eh‹br‹°, cd¡bf‹d ig¤Âakh Ão¢ÁU¡F Ï¥gobahU òuëia¡ »s¥Ã él? nfhgK‰wh‹ ehzh v‹w ehuhazrhä.
            Mkh©lh, ehzh, ehD« m¥go¤jh‹ éõa¤ij¡ nf£lJ« gj¿¥ nghnd‹.  Ëd® nkl« Å£L ntiy¡fhuål« nf£lbghGJ mJ c©ik jhbd‹W« mj‰F¤ jhnd rh£Á¡ ifbaG¤J¥ ngh£ljhfΫ brh‹dh‹.
            m¥go, ahiulh fšahz« g©â¡»£lh§f?  Ï‹dK« e«ghkšjh‹ nf£lh‹ ehzh.
            mt§f Å£y j§»æUªjhnd, ntiy »il¡fhk mdhij gh°fu‹ mtid¤jh‹!”
            v‹dJ!?  Ú....... brhšwJ ....... c©ikjhdh?  m®¢ÁahY«, éa¥ghY« Âz¿¥nghdh‹.
            mj‰FŸ, mt®fŸ r«ghõizæš FW¡»£lhŸ ehzhé‹ kidé fkè.
            vd¡F m¥gnt bjçÍ« Ï¥gobahU mÁ§f« el¡F«D!  fšahz« nt©lh‹D£L Ϫj¥ bg©fŸ brhšwbjšyh« R¤j A«g¡.  Ϫj¥ igaid Å£ony bfh©lhªJ it¢R¡»£l¥gnt bjçÍ«.  Cbušyh« f©lgo ngÁd¥g¡Tl Ú§fjh‹ v§f nkl« m¥go¥g£lt§f Ïšny‹D cr¤Âah Jh¡» it¢R¡»£O§f, Ï¥g v‹d brhšÖ§f?
            fkè.  cŸns ngh.  v§f nkl¤ij¥ g‰¿ Ïånkny xU th®¤ij Ú brh‹dhY« ϧnf xU bfhiyna éG« r¥jä£lh‹ ehzh.
            A&¡F« beho¤J¡ bfh©nl cŸns nghdhŸ fkè.
            ehzhé‰F¤ jiy R‰¿aJ.  nkl¤Â‰F I«g¤jhW, mšyJ I«g¤njG taJjh‹ ÏU¡F«.  Ï‹D« Ïu©blhU tUl¤Âš çila® M»éLth®.  Ϫj rka¤Âš nghŒ ÂUkzkh?  ntW ahuhtJ Ï¥go¢ brŒJ bfh©lh®fŸ v‹whš Tl e«gyh«.  Mdhš... yèjh nkl« m¥gobašyh« nyÁš cz®¢Átr¥gl¡ ToatU« mšynt.  nkl« Ϫj CU¡F tªj bghGJ K¥gJ¡FŸjh‹ ÏU¡F« taJ.  Mis ka¡F»w mHF.  Átªjnkå.  mikÂahdKf«.  v¥bghGJ« ò‹KWtš jtG« yºRä flh£r« bghUªÂa Kf«, M®¥gh£läšyhj mikÂ¥ ng¢R, mªj ÏstaÂnyna V‰g£Lé£l m¿Î K®¢Á Ïitbašyh« ehzhÎl‹ nr®ªJ všyh khzt®fisÍ« f£o¥ ngh£oUªjJ.
            jiyikahÁça® Tl nkl¤Âl« kçahij it¤ÂUªjh®.  nkl¤Â‰F ghuè[° tªj m«khit¤ jéu ntW ahU« »ilahJ.  fhiyæš vGªJ mªj m«khΡF mikÂahf Á£ir brŒjij¥ gh®¤J ehzhΫ e©g®fS« éaªÂU¡»wh®fŸ.  Ϫj Á‹d taÁnyna v¥go Ϥjid bghWik, bghW¥ò v‹W.
            mªj taÁbyšyh« tuhj Mir v¥go?  ehzhΡF¤ bjçªJ yèjhnkl« jd¡bf‹W vijÍnk brŒJ bfh©lJ »ilahJ.  mt§f m«kh Ïwªj ÃwF« Tl¤ j‹ tUkhd¤Âš jd¡F¥ nghf ÛÂia mdhij¥ iga‹fS¡F ÓUil, ò¤jf« th§f¤jh‹ tH§»æU¡»wh®fŸ.
            Ï¥g mt§f fšahz« g©â¡»£lh§fns, mªj mdhij¥ga gh°f®, mt‹Tl mt§f khzt‹jh‹.  ntiy »il¡fšny, yŠr« bfhL¡fΫ têæšny‹D tªJ ã‹d¥g, mt§f FL«g¤J¡F k£Lkšy mtD¡F« mt§fns nrhW ngh£ljh nfŸé¥g£lh‹ ehzh.
            m¥go, mªj Á‹d taÁny všnyhU¡F« ãHšjU« kukh ÏUªj nklkh Ï‹id¡F Ï¥gobahU Ïêthd fhça¤ij¢ brŠÁU¡fh§f!
            Cbušyh«, MS¡F MŸ mt®fŸ cjé bg‰wt®fŸ Tl th®¤ij¡F th®¤ij Jh‰¿dh®fŸ.
            nõ¡°~Ãa®, be¥nghèa‹ tifawhény nr®ªJ£lh§flh e«k nkl« v‹W e©g®fŸ nfè ngÁdh®fŸ.
            V‹ Ï¥go¢ brŒaQ«, mt§f fšahz« g©â¡fQ«D ãid¢ÁUªjh, gŸë¡F¥ òÂjh tªj #f‹dhj‹ rhiu g©âæUªÂU¡fyhnk!  mtU¡F nkl¤J¡»£l kÂ¥ò k£Lkšy Mœªj m‹ò« c©nl!  nkl¤J¡F¥ gaªJ j‹ m‹ig ehzh»£l v¤jid jlit brhšèæU¡fh®.  mij¥gh®¤J ehzh xU jlit nkl¤Âl« Jâthf br‹W Ú§f V‹ nkl«!  #f‹dhj‹ rhiu fšahz« g©â¡f¡ TlhJ‹D  nf£lj‰F  Tl nkl« nfháfhkš Ïšny ehzh!  v‹dhy ahiuÍ« fšahz« g©â¡fKoahJ všnyhUnk v‹ f©fS¡F rnfhju®fshf¤jh‹ bjçawh§f m¥go‹D m‹id¡F j¤Jt« ngÁd nklkh Ï‹W Ϥjid ta‰F nkny, nfty« j‹id él, Á¿atid, j« khztidna kzªÂU¡fh§f.  nr!  v‹d ÏUªjhY« jh‹ xU ruhrç¥bg© v‹W ã%âR£lh§fns! mtD¡F nkl¤ij¥nghŒ gh®¡fnt Ão¡féšiy.
            xU khj« br‹¿U¡F«.
            xUehŸ mtru«, mtrukhf tªj bu§frhä ehzh, [hç ãô°, ne‰Wkhiy e«k yèjh nkl« Ah®£ m£lh¡»ny ÏwªJ£lh§f.
            v‹d!  m®¢Áahš thail¤J¥ nghŒ ã‹wh‹ ehzh.
            Mkh«, ehzh, mt§f ntiyæèUªj bghGnj ÏwªJé£ljhš mªj ntiy M£nlhkh£o¡fhf gh°fU¡F »il¡Fkh« rf MÁça®fŸ ngÁ¡ bfhŸ»wh®fŸ.
            Ϥjid ehŸ bjëéšyhkš nkl¤ij¥g‰¿ FH«Ã¡ bfh©oUªj ehzhé‹ _isæš gy nfŸéfS¡fhd gšfŸ gë¢Á£ld.
            xUés¡if V‰Wtj‰fhf¤ j‹idna mê¢R¡»£l mªj mizah és¡»‹ j¤Jt« mtD¡F Ï¥bghGJ e‹whf¥ òçªjJ.
            nkl« v‹id k‹å¢ÁL§f  mªj ešy M¤khé‹ mo¥gil uhf¤ij¥ òçªJ bfhŸshkš k‰wt®fis¥nghš ehD« ãid¤J é£nlnd v‹W f©Ù® t‰W«tiu mGjh‹ ehzh.
            bgU« ky®tisa« bfh©L nghŒ it¤J nkl¤ij têaD¥Ã it¤J é£L tªjh‹ ehzh.  mt‹ kh‰w¤Â‰F fhuz« òçahkš u§frhäÍ«, fkèÍ« thail¤J ã‹wh®fŸ.
                                                                                                                        ä‹äå

ஜூவாலை

             {thiy
            j£oš bfhŒJ it¤ÂUªj âÁ bkh¡FfŸ f£l霪J R‰W¥òw¤ijna Rfªjkh¡»d.  fÂut‹ fhŒªJ fhŒªJ fis¤J¥ nghdtdhŒ nkšÂiræš ka§» Åœªjh‹.  ÏUnshå‹ murh£Á Mu«gkh»aJ.  g¤J #hk« tiu a¡Ptš»a® tuéšiy.
            fh®¤Âahæå R¤jkhd ghç#hjky®.  ãiy FiyªJ nghæUªjJ.  a¡Ptš»a® V‹ Ï‹D« tuéšiy?  tuntkh£lhnuh?  khR kWt‰w kdš khÂç¡bfh‹whŒ¢ rªnjf C®ty«.  têia¥ gh®¤J¥ ó¤J¥ nghd éêfë‹ Ïik¡ fjÎfŸ ÑnH Ïw§f kW¤jd.
            tH¡f¤J¡F khwhf Ï‹W mt® m§nfna j§» é£lhnuh?  çîg¤Âå cŸs« jlhf¤Â‹ jhkiu nghy¡ T«ÃaJ.  ik¤nuæ x‹W« ka¡F¡fhç Ïšiy v‹whY« fzt® v‹W tU«nghJ Kåtç‹ g¤ÂåahY« bg© bg© jhnd?
            f‰gid¥ gwit Koªjtiu Áwfo¤J¡ fis¤J¤ j‹ Å£L¡F¤ jhnd jhë£L¡ bfh©lJ.  a¡Pš»a® ik¤nuæÍl‹ g®z rhiyæšjh‹ ÏuÎ j§»æUªjh® v‹w brŒÂ k‰w Ól®fë‹ _y« fh®¤Âahæå bréfëš brªjzyhŒ EiHªjJ.  nrhf« kiwªJ nfhg« Õ¿£L Ïja¤ij cY¡»aJ.
            ik¤nuæ th¡F Û¿æU¥ghnsh?  ÏuÎ KGJ« éêfŸ JŠréšiy.  tŠÁ¤J é£lhnsh ik¤nuæ?  FH¥g nkf« ãyÎ Kf¤ijna ÏU£lh¡»aJ.
            fhiy Ïs«nghJ;  a¡Ptš»a® fjit¤ j£odh®.  mtrukhf vGªjtŸ xUfz« ãjhå¤jhŸ.  fjit¤ Âw¡fΫ jLkh¿dhŸ.  mL¥ig¥ g‰w it¡fΫ Koahkš Ô¡F¢ÁfŸ jLkh¿d.  ghš Tl¡ fhuzäšyhkš bgh§»aJ. ifæèUªj gh¤Âu§fŸ ÑnH éGªJ fh®¤Âahæå‹ rŠry¤ij¤ Jšèakhf¥ òy¥gL¤Âd.
            a¡Ptš»a® VJ« m¿ahjt® nghš miu¡ f©iz _oæUªjh®.  cjLfëš Ïseif.
            bg©nz V‹ rŠry«?
            x‹Wäšiy Rthä!” -  ngij j¤jë¤jhš jiuÛdhf,
            ik¤nuæ Ï‹W ϧF tUthŸ
            K‰W« m¿ªjtç‹ kd« ÏtŸ rªnjf¤ijÍ«, f©L bfh©lnjh?  ÂL¡»£lhŸ.
            ik¤nuæ th¡F¤ jtwkh£lhŸ, Vbdåš mtŸ xU jtnah»,
            òç»wJ
            a¡Ptš»aç‹ PhdK«, òfG« ehL KGtJ«  guéæUªj rka« -
            khiy ka§F« ntisæš bfh¤Jky®¤ njh£l« x‹iw¥ nghš mHF äëu elªJ tªjhŸ ik¤nuæ.
            jhna! vd¡F c‹ fztiu ÂUkz« brŒJit v‹W mªj¤ nj‹ ky® nf£lJ« Âif¤jhŸ.  ngij Ïšiy v‹W brhšy¤ bjçahjtshæ‰nw fh®¤Âahæå Ïšiy v‹W brhšèé£lhŸ ÏtS¡nf Ïšiy v‹W M»éLnkh?
            m‹idna, eh‹ c‹ fztiu kz¡f éU«òtJ mtç‹ Phd¤ij¥ bgwnta‹¿¤ njf Ï¢ir¡fhf mšy.  xU gUt« milªj bg© Mâl« ghl« f‰gij Ϫj cyf« V‰fhJ.  mj‰fhf Ϫj¤ ÂUkz« xU ftr«, m›tsnt! v‹id Ú e«gyh«
            e«ÃdhŸ fh®¤Âahæå.  Ï‹W fztU« e«g¢ brhš»wh®. Koaéšiyna!
            ãyh¡fhy«, j£l¥g£l a¡Ptš»aç‹ Foš fjÎfŸ c¤jué‰fhf¤ ja§» ã‹wd.
            ik¤nuæ tªjhŸ.  ky®¤njh£lkhf m‹W;  m¿Î¡ Tlkhf, ntjghl« Mu«gkh»aJ.  cŸns fh®¤Âahæåæ‹ cŸs« bfh¤J¡ bfh©oUªjJ.  ehêif Xo¥ gfY« kiwªjJ.  ghlnkh vŠÁæUªjJ.
            ik¤nuæ, Ï‹W ÏuΠϧF j§»¢ bršyyh«  Phd¥ ngbuhë Mizæl, ntjé¤J mij V‰W¡ bfh©lhŸ.
            eL#hk«, ik¤nuæ jd¡F xJ¡f¥g£l miwæš jt¤Âš MœªÂUªjhŸ.
            fhŒªj ãyÎ a¡Ptš»aU¡F¡ fhŒ¢riy V‰gL¤ÂaJ.  jdJ cz®Îfis ml¡f Koahkš fh®¤Âahæåia miz¡f Kay... nghJ«, ik¤nuæ ÏU¡»whŸ fh®¤Âahæåæ‹ Fuèš fdš bj¿¤jJ.
            Áç¤jh® a¡Ptš»a®.
            mtis¥ g‰¿¡ ftiy nt©lh«.  jt¤Âš, _œ»dhš mtŸ #lkh» éLthŸ.  ga¥glhnj!”
            v‹d brhš»Ö®fŸ!?”
            Ú ãid¥gJnghš ik¤nuæ¡F cy»aš g‰W »ilahJ.  fhk«, Fnuhj« ngh‹w cz®ÎfŸ »ilah,  mtŸ xU jtnah»,  nt©Lkhdhš mtis vG¥Ã¥ gh®
            vG¥Ã, vG¥Ã fh®¤Âahæåjh‹ Jt©L nghdhnsa‹¿ ik¤nuææ‹ ikéê kyuntæšiy.  ehlfkhf ÏU¡Fnkh?  FH«ÃdhŸ fh®¤Âahæå.
            bgçjhf¢ Áç¤j a¡Ptš»a® j©Ùiu¤ jiyæš C‰W v‹wh®.
            fh®¤Âahæå xU Fl« Úiu ik¤nuææ‹ jiyæš C‰w, mikÂahf¡ f© éê¤j ik¤nuæ Rthä, k‹å¡f nt©L«.  jt¤Âš MœªJé£nl‹, v‹d nt©L«?
            fh®¤Âahæå¡F éa¥ghf ÏUªjJ.  v®ghuhj éj¤Âš xU¤Â gjwkh£lhnsh?  v‹d xU mikÂ?  fzt® brh‹dJ ã#« jh‹!  ÏtŸ rhjhuz¥ bg©zšy!
            Áªjidæš Áy fz§fŸ Áj¿d.
            bjŒÅf xë bghUªÂa ik¤nuæia¥ gh®¡fnt TÁ¥ nghd fh®¤Âahæå xU gçR¤jkhd f‰óu {thiyæ‹ K‹ j‹Dila ngjik mêªj nghtij cz®ªjtshŒ ik¤nuææ‹ fhšfëš éGªJ ik¤nuæ v‹id k‹å¤JéL v‹whŸ.
            fhuz« òçahkš ik¤nuæ éê¤J¡ bfh©oUªjhŸ.
            xU mG¡Fkd« R¤jkhd ÂU¥Âæš Áç¤J¡ bfh©oUªjh® a¡Ptš»a®.
                                                            k‹id Ïuhrnfhghy Rthä fiy¡ fšYhç                                                                                                            M©L ky®  (87 88)

செவ்வாய், 6 டிசம்பர், 2011

அங்கே என்ன இருக்கு---கல்கி 20-9 -1987

                    m§nf v‹d ÏU¡F?
            Å£o‰FŸnsna Ú¢ršFs«, éisah£L ikjhd«, ifj£odhš XL« fh®, fhªj éirahš nkny, ÑnH nghF« bg‹¡é‹fŸ.  nghÄ° irundhL XL« fh®... Ï¥go ÅL KGtJ« v¤jid v¤jidnah btëeh£L éisah£L¢ rhkh‹fŸ!
            Mdhš, uFuhk‹ FHªijfshd r§ÑjhΫ, Rä¤uhΫ Ïit m¤jidiaÍ« xJ¡»é£L¢ rjh mL¤j Å£L¡nf nghtJ jh‹ mtD¡F¥ Ão¡féšiy.
            mtD« v¤jidnah Kiw f©o¤J¥ gh®¤J é£lh‹;  mt®fŸ nf£lghošiy, m¥go mªj Å£oš v‹djh‹ ÏU¡»wJ?  éisahl¡ Tl  Ït®fŸ tabjh¤jt®fŸ »ilahJ.  xU fzt‹, kidé fšahztaš xU f‹å¥bg©.  mtD¡F¥ òçah òÂuhf ÏUªjJ.
            V«kh, Ϥjid rhkh‹fŸ th§»¥ ngh£oU¡nf‹.  m§nf nghŒ v‹d éisah£L?  v‹W mt‹ nf£l bghGJ...
            ngh§f¥gh, Ïbj‹d ÅL! mªj Å£L thrèny f«Ã ÏU¡F.  #hèah mš V¿ Mlyh«.  mHfhd ©iz ÏU¡F!  V¿ Ïw§»¡ F¡fyh«.  m¥òw« bfhšiyæny ÏU¡»w khku¤J ãHènyÍ« éisahlyh«...
            FHªijfŸ t®â¤jij¡ nf£l bghGJ, uFuhkD¡F¢ Áç¥ghf ÏUªjJ.  ÏU¥ÃD« FHªijfis K‹å£L mtD¡FŸnsna xU Ô®khdK« V‰g£Lé£lJ.
            xU khj¤Â‰F¥ Ë...
            mÂf¤ bjhifahdhY« guthæšiyba‹W mªj Å£il éiyngÁ Ko¤Jé£lh‹.  mªj k»œ¢Áia¡ FHªijfël« g»®ªJ bfhŸs éiuªjh‹.
r§Ñjh!  Rä¤uh c§fS¡F mªj ÅL jhnd Ão¡»wJ!  ngh§f... nghŒ #hèah éisahL§f!  Ïånkš mJ e« ÅL, v¥gΫ, nghfyh« éisahlyh«!
            Mdhš FHªijfŸ efuéšiy.  rjh fhyK« vijnah g¿bfhL¤jt®fŸ nghš ÏUªjh®fŸ.
            V«kh, mªj Å£L¡nf nghfiy? f«Ãæny Mlyh«;  ©izæny F¡fyh«! V‹ nghfkh£nl§»Ö§f, brhšY§f«kh?  uFuhk‹ òçahkš FH«Ã¡ nf£lh‹.
            mªj Å£y všyh« ÏUªJ v‹d¥gh?  v§fis¡ f«Ãæny Jh¡»é£L Ml¢brhšè uÁ¡f, mªj m¡fh Ïšiyna!  MirnahL fliy mé¢R C£lw M‹£o Ïšiyna!  mjdhny v§fS¡F m§nf nghfnt Ão¡fiy¥gh...   éu¡ÂnahL ngÁd, FHªijfŸ.
            eh‹ xU K£lhŸ! ÅL v‹gJ btW« f£ll« k£L« jh‹ v‹wšyth ãid¤J é£nl‹...  v‹W kd¤J¡FŸnsna m§fyhŒ¤jh‹ uFuhk‹.
                                                                                                             fš» 20-09-1987

நேற்று வேறு இன்று வேறு --சாவி இதழ்--18-5-86

                         ne‰W ntW Ï‹W ntW
            éåjh jiy¢r‹ Ãurt¤Â‰fhf m«kh Å£o‰F tªÂU¡»whŸ.  K‹igél¡bfhŠr« fW¤J, f‹d¤Âš rij it¤J¥ óÁdh‰ ngh‹W ÏUªjhŸ.  gh®t¡F mtŸ xnu bg©.  mjdhš gh®¤J gh®¤J¢ brŒjhŸ.
            F§Fk¥ó ngh£l ghš, ÂdK« xU Ñiu, g¤J kâ¡F MuŠR #]°, kÂa« _‹W kâ¡F¤ j¡fhë #]° v‹W, v‹d jh‹ gh®¤J¢ brŒjhY« mtŸ jhŒikæ‹ óç¥ò clèš jh‹ bjçªjnj jéu mtŸ Kf¤Âš Ïšiy.
            rjh mtŸ f©fëš xU ga«.  N‹akhd gh®it, Áç¡F« nghJ Tl mš c©ikahd ky®¢Á Ïšiy.  xUntis Kjš Ãurt« v‹gjhš ga¥gL»whnsh?
            éåjhé‹ khäah® m¥gobah‹W« buh«g ešytŸ mšy.  ÏUªjh‰nghèUªJ, ig¤Âa¡fhu¤jdkhd Ãothj« Ão¥ghŸ tuj£rizna nt©lhbk‹W brhšèé£L¤ ÂUkz« KoªjJ« mij th§» th, Ïij th§»th v‹W brh‹dtŸ jhnd!  Ï¥bghGJ VjhtJ bgçjhf ãgªjid ngh£oU¥ghnsh?
            éå, FHªij¡F Ïu©L gÎåš bræD«, Ïu©L gÎåš fh¥ò«, miu¥gÎåš nkhÂuK« nghlyh«D ÏU¡nf‹.  mJ¡bfšyh« Ï¥g v‹d«kh mtru«?  VjhtJ ntQä‹dh eh‹ nf£»nw‹, Mis éL  éU£bl‹W gL¡ifæš rhŒªJ bfh©lhŸ éåjh.
            ÃurtehŸ beU§f, beU§f btëæš brhšy Koahj, étç¡f Koahj cz®¢Á¡ Féaèš mtŸ beŠR jLkh¿aJ.
            ja§»¤ ja§» m«khél« mtns brh‹dhŸ.
            m«kh vd¡F¥ Ãw¥gJ M© ßisahf ÏUªjhš jh‹ eh‹ khäah® ÅL nghf KoÍ«.  bg©zhf ÏUªjhš ϧnfna ÏU¡f nt©oaJ jh‹.
            ah® m«kh m¥go¢ brh‹dJ?
            v‹ khäah®!”
            mo¥ghé, mt bg©zh, ngah?  Ïbj‹d bfhLik? my¿é£lhŸ gh®tÂ.  Ë, c‹ fzt® v‹d brh‹dh®?  ãjhdkhf¡ nf£lhŸ.
            mt®, m«kh ng¢R¡F vÂuhf v¥bghGJ ngÁæU¡»wh®?  éåjh vç¢ryhdhŸ.
            éåjh!  ÏJjh‹ c‹ ftiyah?  Ú ftiy¥glhnj!  flΟ e«ik¡ ifél kh£lh®.  cd¡F M© ßisjh‹ Ãw¡F«.  v‹W  cWÂahf¡ T¿dhŸ gh®tÂ.
            kfis¤ nj‰¿dhY« cŸS¡FŸns gakhf ÏUªjJ gh®t¡F éåæ‹ khäah® Fz« bjçªjJ jh‹.  mtŸ Ãothj« Ão¤jhš Ão¤jJ jh‹.
            Ïu©L tUl« FHªij Ïšyhkš ÏUªjhŸ.  m¥gona ÏUªÂU¡fyhnkh?
            tè f©lJ« éåjhit M°g¤Âçæš nr®¤J¤ bjŒt¤ijbašyh« nt©o ã‹whŸ gh®tÂ.
            xU kâ neu¥ nghuh£l¤Â‰F¥ ÃwF Fth¢ r¤j« nf£lJ«, gh®t gj£l¤Jl‹ miwæDŸ XodhŸ.
            m®¢ÁahY«, ga¤jhY« ka¡fkhæUªjhŸ éåjh.
            RWRW¥ghf Ïa§»dhŸ gh®tÂ.  gz« if kh¿aJ.
            f©éê¤j éåjh Kjèš g¡f¤Âš gh®¤jhŸ.  mij¡ f©Q‰w gh®t mU»š br‹W éåjh, M© FHªijjh‹ ÃwªÂU¡F, v‹ ngu‹ v‹ t承š ghš th®¤J é£lh‹. v‹W glgl¥ghf¥ ngÁdhŸ.
            m«kh, flΟ fh¥gh¤jhé£lhY« Ú v‹id¡ fh¥gh¤j it¢ÁLnt‹D vd¡F¤ bjçÍ« m«kh.
            v‹...d... brh...š...nw éåjh?
            Mkh«kh, c©ikia¢ brhšY, Ϫj¡ FHªij v‹DilaJ jhdh?
            V«kh éåjh Ï¥go¡ nf£»nw?  c‹ FHªij jh‹  mtrukhf¢ brh‹dhŸ.
            m«kh, v‹ bg© FHªijia ah® »£l¡ bfhL¤nj?  mªj¡ FHªijia¡ bfh©lh«kh?  f©fëš Ú® têa¡ nf£lhŸ.
            mJ... tªJ  rkhë¤jhŸ gh®tÂ.
            m«kh, c‹ bg© ešyh thHQ«»w c‹ Mir ãahakhdJjh‹.  V‹dh Ú xU jhŒ.  mnj nghš v‹ bg© ešyhæU¡fQ«D eh‹ ãid¡»wJ j¥Ãšiyna!  mt® v‹id¤ jŸë it¢ÁLthnuh‹D gaªJ v‹ FHªijia Ú kh¤Â£nl.  Mdhš, eh‹ cænuhL ÏU¡»wtiuæš v‹ FHªij v‹»£ljh‹ tsuQ«D eh‹ ãid¡»nw‹.  v‹ FHªij mdhijah tsUtij eh‹ éU«gkh£nl‹.  vd¡F¥ bg© FHªij jh‹ Ãw¡F«D lh¡l® gçnrhjid _y« brhšè£lh®.  mij mê¢ÁL‹D v‹ fztU« brh‹dh®.  eh‹ kW¤J£nl‹.  ne‰W tiu mij ãid¢R tU¤j¥g£lJ c©ikjh‹.  Mdhš Ï‹W eh‹ jhah»é£nl‹ v‹d ÏilôW V‰g£lhY« v‹ FHªijia ÏH¡f eh‹ jahuhæšny.  cd¡F« eh‹ Rikah ÏU¡fkh£nl‹.  v‹ brhªj¡ fhèš ã‹D v‹ FHªijia eh‹ fh¥gh‰¿¡ bfhŸ»nw‹.  ¥Ç°, Ó¡»u« v‹ FHªijia¡ bfh©lh«kh eh‹ gh®¡fQ« v‹W Ô®khdkhf¢ brh‹dhŸ éåjh.
            gh®t mtru mtrukhf XodhŸ FHªijia kh‰w.
                                                                                                            rhé    18-05-1986