திங்கள், 21 நவம்பர், 2011

பொறுமை கடலினும் பெரிது

bghWik flèD« bgçJ

            ÅL Ïu©L g£L¡bfh©oUªjJ Rªju«jh‹ Yh£o mo¤J¡ bfh©Uªjh‹.  rhäehj‹ Å£L¡FŸ EiHªjh® Rªju«.
            mt® miH¥Ãš v‹djh‹ kªÂu r¡Â ÏUªjnjh bjçaéšiy Rªju« éisah£il ãW¤Â é£L m¥ghél« Xo tªjh‹.  mt® fG¤ij¡ f£o¡ bfh©L bjh§»dh‹.
            m¥ghé‹ Kf¤Âš ò‹dif ky®ªjJ thç miz¤J K¤j« bfhL¤jh®.
            Ï¥nghJ m¥gh vd¡F Ïå¥ò th§» tªÂU¥ghnu!
            Rªju« ãid¤jJ Å© nghféšiy nkir nkš it¤j ig¡FŸ uhkehjå‹ iffŸ #h§»ç, bg¥g®ä‹£ rh¡ny£ v‹W x›bth‹whf btëna vL¤J Rªju« cd¡F¤jh‹ všyhK« v‹wh® rhäehj‹.
            kdš Mirnkèl Ïå¥ò g©l§fis MirÍl‹ th§»¡ bfh©lh‹ Rªju«.
e‹¿ m¥gh
            Rªju« rhäehjå‹ bršy iga‹ v‹gš rªnjf« Ïšiy.  m¥go¢bršy« ghuh£L»w m¥ghΡF kfdhf¥ Ãwªjij j‹ gh¡»akhf ãid¤J k»œ¢Áæš Âif¤jh‹ mt‹.
            Rªju« xU ehŸ, m¥gh vd¡F cšy‹ gh©£ ntQ« v‹gh‹.
            mL¤j miukâ neu¤Âš ca®ªj éiyæš f©iz¥ g¿¡»w ãw¤Âš buonk£ cšy‹ gh©£ mt‹ cl«ig my§fç¡F«.
            Ï‹bdhU ehŸ
            vd¡F ir¡»Ÿ ntQ« v‹ e©g®fŸ midtU« it¤J ÏU¡»wh®fŸ v‹gh‹ -
            m‹W khiyna òÂa ir¡»Sl‹ tUth® rhäehj‹.
            Rªju« ir¡»is #h¡»uijahf bkJthf X£l nt©L«.  bjUéš Xukhf nghf nt©L« v‹W T¿dh® rhäehj‹.
            v‹d¤J¡F m¥gh Ï›tsÎ mtru« ir¡»Ÿ th§f! bkJthfnt th§»æU¡fyh«.
            mbj‹dnth c‹ Miria clnd ãiwnt‰¿ élnt©L« v‹W ãid¤nj‹ mJjh‹.  eh£fŸ bkJthf ef®ªjd rhäehjD¡F kf‹ ÛÂUªj ghr« mÂfkhæ‰W.  taJ Vw Vw Rªju¤Â‹ MirfS« msÎ flªjd.  ãid¤jij rh¤J¡ bfh©nl Mfnt©L« v‹w ÃothjK« mtål« ts®ªjJ.
            rhjhuzkhf xU jªij kfål« brY¤J»w ghr¤ij él v¤jidnah kl§F ca®ªjJ mšyth, rhäehj‹ kfål« bfh©oUªj ghr«.  Mdhš f© _o¤jdkhf bršy« bfhL¤jh® mtD¡F MdhY« M© FHªij¡F Ú§f Ï›tsÎ Ïl« bfhL¡f¡ TlhJ v‹W mt® kidéÍ« R£o¡ fh£odhŸ, Mdhš mt® mij fhš th§»¡ bfhŸséšiy.
            m‹W khiy r‰W nrhf¤Jl‹ ÅL ÂU«Ãdh® rhäehj‹.  tH¡fkhf fyfy¥ò mt® Kf¤Âš Fobfh©L ÏU¡féšiy
            mt® Å£L¡FŸ EiHªjJ« EiHahjJkhf, F£ <éå§ lho v‹wh‹ Rªju«.
            xU jiyair¥òl‹ kfå‹ tunt‰ig V‰W¡ bfh©l jªij mY¥òl‹ nrhghéš rhŒªjh®.  bjhêèš Vnjnjh Á¡fšfŸ mtU¡F kdnk rçæšiy mjdhš Mir kfå‹ ner¡Fuš Tl mtU¡F v£o¡ fhahŒ¡ frªjJ.
            m¥ghé‹ Kf¤ÂèUªJ mt® tU¤jkhæU¡»wh® v‹gij¥ òçªJ bfh©lh‹ Rªju« thahš vJΫ ngrhkš brŒif _y« mtiu¢ Áç¡f it¡f £lä£lh‹ mij clndna ãiwnt‰¿dh‹.
            Rªju« ifæš bfhL¤j fh»j¤ij  Ãç¤J¥gh®¤jh® rhäehj‹.  mš f©oUªj éõa« mt‹ v®gh®¤j khÂç mtU¡F Áç¥ò _£léšiy khwhf nfhg¤ij¤jh‹ Jh©oé£lJ.
            m¥gh fhiyæš Fyh¥#hK‹ th§» tU«go eh‹ f©o¤J¢ brhšèæUªJ« Ú§fŸ th§» tuéšiy v‹W bjç»wJ.  Ú§fŸ th§» tuhjij kiw¡f v‹ål« ngrΫ Ão¡fhj khÂç ÁL _ŠÁ¤jdkhf ÏU¡»Ö®fŸ! v‹gnj fh»j¤Âš vGj¥ g£oUªj éõa«.
            nfhg¤Âš njf« glgbt‹W Jo¡f Kf¤Âš vŸS« bfhŸS« bto¡f fh»j¤ij R¡F Ehwhf »ê¤bj¿ªjh® rhäehj‹.  v¿ªJ é£L, éW éW bt‹W vGªJ j« miw¡FŸ EiHªJ fjit¢ rh¤Â¡ bfh©lh®.
            Rªju¤J¡F cl«ng MoaJ m¥ghé‹ brŒifia¡ f©L.  Ï¥go¥g£l xU Nœãiyia mt‹ ÏJtiu mDgé¤jšiy v‹iw¡F« Ïšyhjgo m¥ghΡF Ï‹W v‹d tªjJ?  nfhgnk f©l¿ahj mt® Kf« mdyhŒ¡ fhŒ»wnj!
            m¥gh v‹W miw¡ fjit¡ j£odh‹ Rªju«.
            v‹ fZl¤ij eZl¤ij czuhkš kd ãiyia¡ bfhŠr«Tl¥ òçŠÁ¡fhkš c‹ Miria bgçrhŒ ãid¡»w Ú v‹id Ïånkš m¥gh v‹nw T¥Ãl nt©lh«!  c‹ Kf¤Âš éê¡fΫ vd¡F ÏZläšiy.
            eh‹ Ïånkš cd¡F vJΫ th§»¤ juΫ nghtšiy!  rhäehjå‹ nfhghntr« Rªju¤ij k£Lkšy mt‹ m«khitÍ« mÂu it¤jJ.
            Rªju¤J¡F beŠir mil¤jJ eh‹ m¥go v‹d k‹å¡fKoahj jtW brŒJ é£nl‹!” v‹W j‹id¤jhnd nf£L¡ bfh©lh‹.
            ãidÎ bjçªj ehëèUªJ Ï¥go xU r«gt« ne®ªjnjæšiy.  Ïj‰F K‹ v¥nghjhtJ m¥gh Ï¥go elªJ ÏUªjhš mt‹ v¢rç¡ifahŒ ÏUªÂU¥gh‹.
            m‹W ÏuÎ m«kh v¤jid t‰òW¤ÂÍ« Rªju« rh¥Ãléšiy.  m¥ghΫ mtid rkhjhd¥gL¤jhkš é£Lé£lh®.  Rªju« é¡», é¡» mGjh‹ m¥gona Jh§»¥ nghdh‹ rhäehj‹ ÏuÎ KGtJ« cw¡f« Ïšyhkš jé¤jh®. bk¤bj‹¿Uªj gL¡if KŸ nghš cW¤ÂaJ,  mtU¡F m¤‰F¡ fhuz« mt® kdš ÅÁa òašjh‹ m‹W khiyæèUªJ elªj r«gt§fŸ mt® kd¤Âiuæš ãHyhæd.
            Rªju« v›tsÎ thŠirÍl‹ vd¡F F£ <éå§ brh‹dh‹!  eh‹ ÂU«Ã, F£ <éå§ brhšyéšiy.  btWknd jiyia M£ond‹ v‹ nfhg¤ij¡ f©L gaªJ nghŒ¤jhnd,  ngrhkš vG¡ fh£odh‹ FHªij.  v›tsÎ mHfhf éõa¤ij fh»j¤Âš òF¤Â é£lh‹ mš bfhŠr« f®tK« mf«ghtK« ÏUªjJ v‹dnth c©ikjh‹, Mdhš mt‹ éU¥g¤ijbašyh« j£lhkš ãiwnt‰¿ it¤jJ eh‹jhnd mªj f®t¤ijÍ« mf«ght¤ijÍ« ts®¤J é£nl‹ mtid¤ ÂU¤j eh‹ Ï¥go xU bfhoa Kiwia¡ ifah©lJ rçah?
            éoa‰fhiyæš ~ngh‹ xè¤jJ çìtiu vL¤J¡ fhš it¤J¡ bfh©lh® rhäehj‹ mtuJ ÃÈdìš xU ÂU¥g« eZl« bgça msÎ Ïšiyah« ešy rkh¢rhu« jh‹ nf£lJ.
            bghGJ éoªjJ.
            Ó¡»ukhf vGªJéL« Rªju« F¥òw gL¤jgo éR«Ã¡ bfh©oUªjh‹, mt‹ Kf« mGJ mGJ ŧ»æUªjJ.
            Rªju« . . . Ϫj¡ Fuiy¤ bjhl®ªJ mt‹ cl«Ãny g£l mªj¡ fu§fŸ m¥ghéDilait mšyth?  m¥gh v‹W T¥Ãl nt©lh« v‹wt® mt‹ Kf¤Âš éê¡f nt©lh« v‹W éu£oao¤jt® òè khÂç Á认bjGªjJ M¤Âu«.  Mdhš mt‹ f‹d¤Âš tªj éGªj Nlhd f©Ù®¢ brh£L¡fŸ v§»UªJ tªjd?
            Rªju« ã䮪J gh®¡»wh‹ m¥ghth mG»wh®, m¥gh . . .?  MjuÎl‹ mt® fG¤ij f£o¡ bfh©lh‹ mtdJ Ô®khd« - Âl KoÎ rgj« všyh« fh‰¿š gwªjd!
            v‹ fZl¤Âš c‹ kdij¥ ò©gL¤Â é£nl©lh Rªju« - m¥gh nfhgkhf¥ ngÁdij kwªÂLlh”.
            eh‹ rjh v‹id¥g¤Âna bed¢Á¡ »£L ÏUªnj‹ c§fS¡F fZl« eZl« V‰glwij¡ bjçŠR¡féšiy.  Ï‹id¡F bjçŠR¡»£nl‹. Ïånk mJntQ« ÏJ  ntQ«D nf£f kh£nl«gh  Ú§fŸ nfhgkhŒ ngÁdJ ešyJ jh«gh!”
            m¥ÃO‹dh cd¡F v‹ nkny Ï‹D«  nfhg« Ú§fny‹D bjçÍJ m¥go¤jhnd?
            mbjšyh« x©Q« Ïšy¥gh Ϥjid ehsh c§f fZl« vJΫ bjçahjgo, vd¡F ntQ« v‹»wij th§» jªJ v›tsÎ Ãçakh bt¢ÁUªÂ§f m¥go¥g£l Ú§f xnu xU ehëš v‹id¡ foªJ ngr¡ Tlhjh?  eh‹ ÏJ¡fhf tU¤j¥glnt kh£nl«gh.
            v‹d uh#h brhšnw?
            Mkh«gh Ú§f v¥gÎnk m‹ghjh‹ ÏU¡Ñ§f v›tsnth fhy¤J¡F m¥òw«, Ï‹id¡F tªjnj mJ khÂç mó®tkh¤ jh‹ c§fS¡F ÁLÁL¥ò tU« mJΫ btæš g£l gå khÂç  clnd kiwªJ éL«.
            Ï¥gobašyh« ngr v§»UªJlh f¤J¡»£nl Ú?
            v§f O¢r®jh«gh MWtJ Ád« v‹»w M¤Â¢No tçia brh‹dh§f! “v‹ uh#h éõa¤ij v›tsÎ mHfh¥ òçŠR»£nl Ú m¿thëjh‹!”
            kfid thç miz¤J¡ bfh©l rhäehjå‹ éêfŸ Mdªj äFÂæš f©Ù® ÁªÂd.

1 கருத்து:

  1. porumai kadalinum perithu- ungal

    ezhuthugal muthukalai vida sirandhadhu.

    enrum ungal ezhuthukal valam vara vazhthukal.

    by tamil kavi

    பதிலளிநீக்கு