செவ்வாய், 29 நவம்பர், 2011

ரசிகன் சாவி--- 9--12--84

uÁf‹
            rhé¤Âç! rhé¤Âç  všiya‰w nfhg¤njhL f¤Â¡ bfh©nl cŸns EiHªjh® g¤kdhg‹. 
            nfhgkhf ÏUªjhbyhêa¥ g¤kdhg‹ Ï¥go¡ f¤j kh£lh® v‹W mtS¡F¤ bjçÍ«.  gaªj gona RU Fiwa¡ nf£lhŸ.  v‹d§f?
            uhjh v§nf? fšYhçæèUªJ tªJ é£lhsh?  Ïšiyah?
            tªJ é£lhŸ.  Ïnjh T¥ÃL»nw‹
            cŸS¡FŸ br‹W, uhjh, uhjh. m¥gh T¥ÃL»wh® gh®, Ó¡»u« th v‹whŸ.
            uhjh tªjhŸ.
            uhjh, Ϫj¡ nfhy¤njhL jh‹ fšYhç¡F¥ nghdhah?
            m¥goba‹whš?
            Ϫj cilnahL jh‹ fšYhç¡F¥ nghdhah?
            Mkh«, V‹?
            cd¡F bt£fkhf Ïšiy?  clbyšyh« bjça xU òlit.  nyh f£, nyh ï¥òkhf Ú go¡f¥ ngh»whah?  mHF¥ ngh£o¡F¥ ngh»whah?  vd¡F khdnk ngh»wJ.  ngh»wt‹, tU»wt‹ všyh« c‹id uÁ¤J¡ bfh©L, nr! nr! V«kh Ï¥go?
            m«kh, m«kh m¥gh brhštij¡ nf£lhah?  v‹ njhê Ójh Ïnj cilnahL m‹W ϧF tªj bghGJ m¥gh mtis v¥go¥ ghuh£odh®, uÁ¤jh®.  mtU¡F Ϫj cil buh«g Ão¡»wJ v‹gÂdhš jhnd ehD« mJ  khÂç ngh£L¡ bfh©nl‹. Ï¥g v‹id m¥gh Ï¥go¤ £L»whnu?
            Ójh Ï‹bdhUt® Å£L¥ bg©, Únah mt® bg©zh¢nr uhjh.  M©fŸ všyh« uÁf®fŸ m«kh.  k‰wt®fŸ Å£L¥ bg©iz uÁ¥gh®fŸ.  Mdhš j‹ kidéiaÍ«, bg©izÍ« k‰wt®fŸ uÁ¥gij éU«gkh£lh®fŸ.  mt®fshš mij¥ bghW¤J¡ bfhŸsΫ Kotšiy.
            g¤kdhg‹ c©ik Rl, é¡»¤J ã‹wh®.
                                                                                                            rhé    9-12-1984

புவனாவால் வந்த வினை மின்மினி----20-6-87

òtdhthš tªjéid
            fšahâ, fšahâ T¥Ã£L¡ bfh©nl cŸns EiHªj nfhghš, fšahâia¡ fhzhjjhš òtdhé‹ ifæš °é£ilÍ«, óitÍ« bfhL¤J m¡fh»£nl bfh©LnghŒ¡bfhL v‹wh‹.
            mL¡fisæèUªJ tªj fšahâ¡F mªj¢ braš M¤Âu_£oaJ.
            v‹d Ï¥gbtšyh« Ó¡»u« tªÂLÖ§f? v‹whŸ »©lY« nfhgKkhf.
            ntiyæšiy tªnj‹.  V©lh Ó¡»u« tU»whŒ?  v‹W nf£ghŒ nghèU¡»wnj?  gh®¤jhah òtdh c§f m¡fhit!  x›bthU¤Â òUõ‹ Ó¡»u« tuéšiyna v‹W ftiy¥gLthŸ.  c‹ m¡fhnth Ï¥go¡nf£»whŸ?
            C¡F«... vj‰bfL¤jhY« òtdh xU¤Â mf¥g£lhŸ c§fS¡F. M¤Âu¤Jl‹ brhšèé£L cŸns nghŒé£lhŸ.
            Ϫj¥ g¤J Âd§fshf¡ fšahâ¡F ÏUªj ã«kÂÍ«, Jh¡fK« mwnt xêªJ nghŒé£ld.
            všyh« Ϫj¥ òtdhthš tªj éid!  mtŸ V‹ Äé‰F CçèUªJ tªjhŸ v‹W Tl ãid¡f Mu«Ã¤Jé£lhŸ.
            fztid kh‰¿anj Ϫj¥ òtdhé‹ tuÎjhnd! Ë v‹d?
            mYtyf« KoªJ MWkâ¡F tU»wt®... V‹ ny£ v‹W nf£lhš fLfL¡»wt® Ï¥bghGJ Ó¡»u« tUtnj‹?  fLfL¥ò, RWRW¥hgf kh¿æU¥gnj‹?
            btW§ifnahL tU»wt® ÂdK« óΫ °Å£Lkhf tUtnj‹?  rjh mWit n#h¡ mo¤J Å£ilna tisa tisa tUtnj‹?  všyht‰¿‰F« fhuz« v‹ j§if òtdh! mtsJ mHF!
            fUäahf ÏUªjt® Âd« xU Áåkh v‹W T¥ÃLtJ mtis¤ ÂU¥Â¥gL¤j; j‹tr¥gL¤j... TlhJ.  Ïj‰F Ïl§bfhL¡f¡ TlhJ.  ehisna òtdhit CU¡F mD¥Ãélnt©L«.  fšahâ £lt£lkhf¤ Ô®khå¤J¡ bfh©lhŸ.
            mL¤jehŸ mYtyf« KoªJ tªj nfhghèl« òtdh CU¡F¥ nghŒé£l étu¤ij ¢ brh‹dhŸ fšahâ.
            mtål« ã«kÂ¥ bgU_¢R »s«ÃaJ.  m¥ghlh, Ϫj¥ g¤J Âd§fshf c‹ål« beU§f¡ Tl Koahkš... ešyntis mtis mD¥ÃdhŒ  v‹W brhšè¡bfh©nl fšahâia miz¡f K‰g£lh‹.
            Mkh, x©Q« bjçahjtŸD v‹id ãid¢R£O§fsh?  g¤Jehsh ehD« c§f elto¡ifia¥ gh®¤J¡»£Ljh‹ ÏUªnj‹.  Ïånk giHa FUo fjit¤ Âwo‹D neu§fê¢R tuyh«;  btW§ifnahL tuyh«;  fLfL‹D ÏU¡fyh«  »©lyhf brh‰fis¡ bfh£odhŸ fšahâ.
            ml, ig¤Âa«.  cd¡F v‹ ÛJ ã#khfnt rªnjfkh?  Ú rªnjf¥glQ«»wJ¡fhf¤jh‹ m¥gobašyh« eo¢nr‹.
            m¥g, Ó¡»u« tªjbjšyh« Tl eo¥ò‹D eh‹ e«gQkh?  xU bghŒia kiw¡f x‹gJ bghŒah?  nfhgkhf¡ nf£lhŸ fšahâ.
            bghŒæšny fšahâ, c©ikia¤jh‹ brhšnw‹.  v‹ j§if fšahz¤Â‰F th§»a fl‹fis mil¡f nt©oæUªjjhš Xt®il« ntiy brŒnj‹.  mjdhšjh‹ neu§fê¢R tªnj‹.  <éå§ fh¥ÃTl¡ Fo¡fhkš Á¡fdkh ÏUªnj‹.  mªj¡fl‹fŸ všyh« nghd khj« K¥gjh« njÂnahL KoªJé£lJ.  x©zh« njÂæèUªJ eh‹ RjªÂu¥gwit Mnd‹.  MirnahL ϧnf tªjhš... Ú c‹ j§ifia tutiH¤ÂUªjhŒ.  mtis Ó¡»u« CU¡F mD¥g¤ jh‹ Ϫj ehlf« Mond‹, v‹ v©z¥gona ÚÍ« rªnjf¥g£L mtis mD¥Ãé£lhŒ.  e‹¿ fšahâ!  Mdhš... Ú ã#khfnt v‹id k£lkh ãid¢R£ona!”  nfhghš Mœªj tU¤j¤Jl‹ brh‹dh‹.
            c©ikia cz®ªj fšahâ v‹id k‹å¢RL§f m¤jh‹!  v‹djh‹ òtdh v‹ j§if‹dhY«, bg©fS¡nf ÏU¡»w Ïašghd rªnjf« v‹idÍ« bjh¤Â¡»£LJ, v‹id k‹å¢ÁL§f v‹W brhšèagona mt‹ njhŸfëš njhŒªjhŸ.
                                                                                                          ä‹äå  20-06-1987

நாய் வால் இதயம் பேசுகிறது--14--7--85

17.                ehŒ thš
            Ï¥gbtšyh« mªj Å£oš it¤j rhkh‹fŸ it¤j Ïl¤Âš cŸs xG§F« vt®Ášt® gh¤Âubkšyh« f©zho nghy¥ gsgs¥ghæU¡»wJ« mŠriy tªj ÃwF jh‹.
            mŠriyæl« ékyhΡF buh«k ehshfnt xU f©.  mjdhš jh‹, khnd#® Å£ilé£L mtŸ tªjJ« cldoahf¢ r«gs¤Âš xU IªJ %ghia V‰¿¡ bfhL¤J ntiy¡F it¤J¡ bfh©lhŸ. ntiyæš m¤jid R¤j« mŠriy!
            mJk£Lkšy... Mkh«; mªj khnd#® bghŠrh ÏU¡nf... bfh©il¥ óΫ, FÂfhš brU¥ò«, bgh£il mÂfhuK«... ehY gU¥Ãny ehDhW ngU¡F rh«gh® t¢ÁL«! m£l¡fUä... v‹W Ú£o KH¡» mtŸ ngR« bghGJ äfΫ Rthu°akhf ÏU¡F«.
            mªj t£lhu¤Âny mŠriy thæny òFªJ òw¥glhjt®fns »ilahJ!  x£Lbkh¤jkhf x›bthU¤j® fUä¤jd¤ijÍ« brhšè¡fh£lhkš ÏUªjšiy.
            K‹ #h¡»uijahf ékyh, mŠriy e«ikÍ« m¥go¢ brhšèél¡ Tlhnj v‹W gŠräšyhkš nrhW«, f¿Í« jªJ, gzéõa¤ÂY« jhuhskhfnt ÏUªjhŸ.
            xU ehŸ khiy.
            ékyhΫ, uFΫ õh¥Ã§ br‹wh®fŸ.  mt®fŸ ÅL ÂU«Ã¡ bfh©oU¡ifæš, mŠriy ahçlnkh fij msªJbfh©oUªjhŸ.
            V©o mŠriy, c‹id¡ f©ânyna fhnzhnk... c‹ òJ v#khå v¥go?
            mnjna‹ nf£»nw... g£lz¤Âny Ã.V. go¢Á£lh nghJkh?  M¤Âny ngh£lhY« msªJ nghL‹D brhšth§f.  Vnjh mªj kDõ‹ Xt®il« mJ, ÏJ‹d cæiu é£L r«gh¢R v‹d... Ϫj¥ bgh©Q mséšyhkš mŸë v‹ jiyæš bfh£lwh xU fz¡F tH¡F Ïšiy‹dh mªj¡FL«g« v‹d¤J¡F MF«?  mªj bgh©Q¡F¡ f£L, br£nl bjçaiy... Ëdhy buh«g¡ fZl¥gL«!”
            mŠriyæ‹ ng¢ir¡nf£l ékyhΡF r®tehoÍ« xL§»aJ.
            Áyt‰iw ã䮤j KoahJ v‹w c©ik m¥bghGJjh‹ òçªjJ mtS¡F.
                                                                                    Ïja« ngR»wJ  14-07-1985

இது அரசியல்-------------------விகடன் 9-12-84


ÏJ muÁaš
            v‹d g[t¥gh... e«g f£Áæny nt£ghs®fë‹ bga®fis¥ gçÓyid brŒJ»£oU¡fh§fns...  jiyt® »£nl c‹ndhl kDit¡ bfhL¤Âah...? v‹W nf£L¡ bfh©nl gugu¥ghf cŸns EiHªjh‹ mH»ç.
            vJ¡F....?
            v‹d, vJÎnk bjçahj khÂç nf£»nw...?  nj®jšny ã‰f cd¡F o¡bf£ nt©lhkh!  Ú b#æ¢R v«.vš.V.  Mf nt©lhkh?
            vd¡F vJ¡f¥gh gjébašyh«?  v‹å¡F« eh‹ xU bjh©ldhfnt ÏUªJ£L¥ nghnw‹...
            mH»ç éLtjhf Ïšiy.
            e«g f£Á¡fhf Mu«g¤ÂnyUªJ ghLg£lt§fŸny Ú K¡»akhdt‹..  m¥goæU¡f Ú nj®jšny ã¡fwJjhnd bghU¤j«... ngh... clnd nghŒ jiyt®»£nl c‹ éU¥g¤ij¢ brhšY... cd¡F mt® f©o¥gh Ó£ bfhL¥gh®...  v‹W t‰òW¤Âdh‹.  mij Ûw Koahkš g[t¥ghΫ jiytçl« j‹ kDit¡ bfhL¤Jé£L tªjh‹.
            Ïu©L eh£fŸ fê¤J¡ f£Áæ‹ nt£ghs® g£oaš btëæl¥g£lJ.  Mdhš mš g[t¥ghé‹ bga® Ïšiy.  mH»ç¡F beŠrbkšyh« g‰¿baçªjJ.  Ïu©oš x‹W nf£fhkš tUtšiy v‹W f£Á¤ jiytçl« Mntr¤njhL br‹wnghJ...
            jiytU« brayU« ufÁakhf¥ ngÁ¡bfh©oUªjh®fŸ.  kiwéš ã‹W mt®fŸ ng¢ir x£L¡ nf£lh‹ mH»ç.
            V‹ rh®, nt£ghs® è°oš g[t¥ghit é£L£O§fns? mt® bgça ciH¥ghë... Ϫj¡f£Á Ï‹id¡F Ï›tsÎ Jhu« ts®ªÂU¡F‹dh mJ¡F K¡»a fhuznk Ϫj g[t¥ghjh‹!  mtU¡F¤ bjhFÂæY« ãiwa bršth¡F c©L... Ϫj¤ nj®jšny mtU¡F xU thŒ¥ò bfhL¤ÂU¡fyhnk!” v‹Wbrhšè¡ bfh©oUªjh® bray®.
            Ú§f brhšwJ buh«grç... Ú§f brhšwgo f£Á¡F K¡»akh g[t¥gh njit.  c©ikah ciH¡»w bjh©lD« g[t¥ghjh‹!  mjdhš jh‹ mtid é£L é£nl‹!”
            Ú§f brhšwJ vd¡F¥ òçaiyna...?
            Mkh§f...! g[t¥ghit v«.vš.Vth M¡»£lh Ëdhny f£Á¡F c©ikah ciH¡»wt‹ ahU?  ÏJ Tl¥ òçahk Ú§f v¥go¡ f£Áæny K¡»a bghW¥ò t»¡»Ö§f...?  jiytç‹ T‰iw nf£l brayU« kiwªJ ã‹w mH»çÍ« Âif¤J, thail¤J ã‹wd®!
                                                                                                Mdªjéfl‹ 9-12-1984.
 

சனி, 26 நவம்பர், 2011

பிஸ்னஸ்னா பிஸ்னஸ்----குமுதம்--1985

éahghu«dh éahghu«
            rh¥ghL MdJ« e©g®fŸ ngÁ¡ bfh©oUªjd®.
            Ϫjh¥ ghU Rªju« eh‹ brhšnw‹D tU¤j¥glhnj.  Ϫj cyf¤Âny gz« jh‹ K¡»a«. k‰wJ všyh« m¥òw« jh‹.  bg©fis¡ f£o¡ bfhL¤J é£L eh« xJ§»¡bfhŸs nt©L«.  mJ mJ thœ¡ifia mJ mJ jh‹ rkhë¡fQ«.  gwitfis¥ gh®.  e«ik¥ nghy filÁ tiu ßisfis¥ g‰¿¡ ftiy¥ gL»wjh?
            äuhR brštu§f« T¿aij¡ nf£l Rªju« Ú v‹d jh‹ brhšY brštu§f«, jd¡F‹D tU«bghGJjh‹ bjçÍ« mj‹ m®¤j«.  ÃwU¡F¥ nghjid brŒtJ Ryg« v‹wh‹.
            nkny ÏUtU« ngr Koahjgo blèngh‹ T¥Ã£lJ.  mtrukhf vGªJ brštu§f« nghid vL¤jh®.  kh¥ÃŸis $ju‹ jh‹ jŠiræèUªJ ngÁdh‹.
            khkh.  eh‹ Ãìd° éõakhf mtrukhf¡ nfhaK¤JhU¡F¥ nghf nt©oæU¡F.  Áahksh jåahf ÏU¡f¥ ga¥gLthŸ.  Mifahš Ïu©L ehis¡F c§f bg©Q¡F¤ Jizah Ú§f tªJ ÏUªjhš ešyJ.  v‹d brhšY»Ö®fŸ?
            Ïšny, kh¥ÃŸis, v‹dhš Ï‹id¡F tu KoahJ.  eh‹ brhªj Ãìd° éõakhf Ï‹id¡F nghfiy‹dh I«gjhæu« %ghŒ eZl« M»éL«.  vd¡F¥ gz«jh‹ K¡»a«.
            nk‰ bfh©L ngr Ïayhj $ju‹ nghid¡ iffshš _o¡bfh©L étu¤ij Áahkshél« brh‹dJ«, nfhgK‰w Áahksh nghid¤ j‹ ifæš th§» bfh©L,  m¥gh, c§fS¡F¥ bg©izél¥ gz«jh‹ bgçJ v‹gJ vd¡F¤ bjçÍ«.  ÏUªjhY« v‹ fztU¡F, c§fŸ kh¥ÃŸis¡F c§fis¥ g‰¿¤ bjçahjjdhš ngh‹ g©âé£lh®.  Ú§fŸ c§fŸ Ãìdi[¥ ghU§fŸ.  gz«jh‹ K¡»a«, ghrkšy, v‹W btL btL‹W ngÁdhŸ. kfë‹ nfhg¡ Fuš nf£L, brštu§f¤J¡F kd« fÁªjJ.
            rç«kh, eh‹ Ï‹id¡nf khiy tnu‹.  xU ãäl« nghid kh¥ÃŸis ifæš bfhL  c¤jué£lh® brštu§f«.
            kh¥ÃŸis Ú§f nf£l nghJ gz«jh‹ K¡»akhf¤ bjçªjJ.  V‹dh Ú§fS« éahghç ehD« éahghç ÏUtUnk j¥gh vL¤J¡f kh£nlh«.  Mdhš Áahksh bg©.  bg© nf£lJ« ghr« jh‹ v‹id bt‹wJ.  v‹id k‹å¢ÁL§f.  eh‹ Ï‹id¡nf tnu‹.  nghid ÑnH it¤jh®.
            Rªju« m®¤j¤njhL ò‹dif¤jh®.
                                                                                                            FKj« 27-10-1983

சில உரிமைகள், உரியவருக்கே !---விகடன் --24-2--85

Áy cçikfŸ, cçatU¡nf!
            éndh¤ nyÁš igia¤ ÂwªJ fhir btëæš vL¤Jél kh£lh‹.  g°[&¡F¢ brytê¡f kdä‹¿, Ïu©L ikš Jhu« fhš fL¡f elªJ bršy mŠr kh£lh‹.  Áåkh, ouhkh r£bl‹W JâªJ nghŒ élkh£lh‹.  o¡f£ »il¤jhš bjhiya£L« v‹W br‹W gh®¥gh‹.  Ï¥gobahU ga§fu fUä¤jd« r»¡f¡ Tlhj msÎ éçtilªJ mtid éah nghy¤ bjh‰¿¡ bfh©oUªjJ.
            fšahz« Md ËghtJ Áyiu¥ nghy f®zdhf kh¿éLth‹ v‹W v®gh®¤j e©g‹ uhftD¡F Vkh‰wnk V‰g£lJ.  fšahzkh» Ïu©L khj fhykh»æUªJ« xUehŸTl kidéia ehlf«, Áåkh, fl‰fiu v‹W btëna miH¤J¢ bršyéšiy.  mt‹ kidéÍ« mij¥g‰¿¡ ftiy¥gLgtshŒ Ïšiy.  mJnt j‹ kidéahš ÏUªjhš...?  f‰gidænyna eL§»dh‹ uhft‹.  A&«... kidé miktbjšyh« Ïiwt‹ bfhL¤jtu«jh‹.  V¡f¥bgU_¢R é£lh‹ uhft‹.  ifãiwa r«gs« th§» v‹d Ãunahrd«?  mYtyf¤ÂèUªJ Å£L¡F¢ bršY«nghJ xU K¥gJ igrhΡF¥ ó th§»¢ bršy¡Tl kdäšyhj fUä¤jdkhd fztdhf éndh¤ ÏU¥gJjh‹ mtD¡F¥ Ão¡féšiy  nahÁ¤jh‹ uhft‹.
            m‹W btŸë¡»Hik.
            ifãiwa kšèif¥ óit th§»¡bfh©L éndh‹ Å£L¡F¢ br‹wh‹.
            th¥gh uhfth,  v‹d ÂO® é#a«?  tunt‰wh‹ éndh¤.
            tªjtid x¥ò¡F¡Tl fhà rh¥ÃL»whah v‹W Tl¡ nf£f kh£lhnd fŠr¥gaš v‹W kdJ¡FŸ £o¡bfh©nl, Ϫj¥g¡f« tªnj‹, m¥gona c‹idÍ« gh®¤J£L¥ nghfyhnk‹Djh‹ tªnj‹.  têæš ešy kšèif¥óthf é‰wh‹ Ï‹W btŸë¡»Hik Ïšiyah?  mjdhš v‹ Å£L¡F«, c‹ Å£L¡Fkh th§»tªnj‹.
            jh§¡° uhfth!  Ûdh ϧnf th...!” Fuš bfhL¤jh‹ éndh¤.
            mL¥goæš ntiyahf ÏUªj Ûdh, gugu¥òl‹ btëna tªjhŸ.
            vL¤J¡nfh«kh Ϫj¥ óit...- uhft‹ cgrçjjh‹. Ûdhé‹ Kf« ÁtªjJ.  xU fz« Âif¤Jé£L mªj¥ óit vL¤J¡bfh©L cŸns br‹whŸ.
            V uhfth...! cŸns than‹, e«k Mð ~igèš xU rªnjf« nf£fQ«.- éndh¤ uhftid cŸns miH¤jh‹.
            cŸns br‹w uhft‹, jh‹ th§» tªj kšèif¥ ó éndh‹ jhah® gl¤ij my§fç¥gJ f©L eh¡if¡ fo¤J¡ bfh©lh‹.  jh‹ th§»¡bfhL¥gij¥ gh®¤jhtJ e©gD¡F ciw¡f£Lnk v‹W ãid¤jtD¡F X® c©ik ciw¤jJ.  ó th§»¡ bfhL¡F« cçik f£od fztD¡F¤ jh‹ c©L v‹w c©ik gë¢Á£lJ.  Ϫj c©ikia cz®¤Âa mªj c¤jäia bjŒtkhf ãid¤jh‹.
                                                                                                 Mdªjéfl‹  24/02/1985

நாட்டுப்பற்று

eh£L¥ g‰W


            thd¤Âš v§F« xnu fça ÏUŸ NœªÂUªjJ.  ita¤ij¡ Fëu it¡f thd« j‹ t©z¤ij kh‰¿¡ fça ngh®itæš xëªJ fh£Á jªjJ.
            kU¤Jtkidæ‹ xU _iyæš cŸs f£oèš mirt‰W gL¤ÂUªjh‹, Rªj®.  Úy thåny njh‹W« ã¤Ây¡ Féayh« é©Û‹ nghy, Rªjç‹ khªjë® nkåæš fha¤Â‹ f£LfŸ fh£Áaë¤jd m¡f£Lfis¡ f©L Áy rka« mt‹ Kf« Rë¤jh‹, Áy Kiw KWtè¤jh‹.
            thd« ita¤ij k»œé¡f Úy ãw t©z¤ij kh‰¿¡ fUãw t©z¤ij¡ fh£oaJ fha¤Â‹ f£Lfis¡ f©Q‰w Rªj® j‹ flªj fhy thœitba©â¥ gh®¤jh‹.  mij ãid¡f ãid¡f mtD¡F¥ ò¤Â‹g« ÃwªjJ!  òJ¥ bghèÎ ky®ªjJ!
            bg‰w jhŒ¡F« Ãwªj eh£o‰F« c‰w gâ brŒJ cunk¿a v‹Dlš bg‰w tL¡fŸ k‰w òfêD« ca®ªjJjh‹,- ò¤Â‹g« ÃwªjÎl‹ Rªjç‹ kd« Ï›thW v©âaJ.
            kU¤Jt¢Á (Nurse) tªJ r‹diy¤ ÂwªJit¤jhŸ.  Âwªj r‹dè‹ têna bk‹fh‰W tªJ mt‹ cliy bkšy tUoaJ.  fUãw nkf¤ÂwëèUªJ, fé‹ äF« kyiu¢ brh¿ªjh‰ nghy Jhwš Jh¿aJ.  m¤Jhwè‹ rhwš r‹dè‹ têna cŸ EiHªjJ.
            rhuè‹ bk‹ Jhwèny j‹id kwªj Rªj® bkšy f©iz _o flªj fhy thœ¡if¡ fh£lh‰¿š j‹ v©z¤ij Xl é£lh‹.

                        ~                                 ~                                 ~

                        btŸë¥gå kiyæ‹ ÛJyhÎnth« - mo
                        nkiy¡ flš KGJ« f¥gš éLnth«
                        gŸë¤jy kid¤J« nfhæš brŒnth« - v§fŸ
                        ghujnjrbk‹W njhŸ bfh£Lnth«.

v§»Uªnjh eh£L¥g‰iw e‹Fz®¤j¡ Toa Ï¥ghlš fh‰¿š äjªJ tªjJ.  Ï¥ghliy¡ nf£l Rªj® mirt‰W m›él¤Ânyna ã‹wh‹.  mt‹ cŸs« v¤jidnah Ï‹g¡ fdÎfëš äjªjJ.
            Ïkakiyæš V¿ cyé tUtJ nghyΫ cy»YŸs k‰w ehLfSl‹ e« ehL ngh£oæ£L gy JiwfëY« gh®òfH bt‰¿ bg‰W, g‹ Û‹ eLt£ gh‹k nghy¤ njh‹WtjhfΫ fdÎ f©lh‹.
            fdit ãidth¡f nt©Lkhdhš, . . .  flikia¢ rçtu M‰w nt©L«, flikia vtbdhUt‹ j‹ cilikahf¡ bfh©L gâah‰W»‹whndh, mt‹ k¡fŸ k¤Âæny ãyΫ klikia xê¤J k¡fŸ jiytdh»wh‹ - ghlè‹ cz®ény j‹id kwªj Rªj® gh£L¡bfhU òyt‹ ghuÂæ‹ g‹dhŸ fdit ãidth¡f v©âdh‹.
            fšYhçæš go¤J tªj Rªj® j‹flikæ‹ Kjš goia M‰w¡ fšYhç njÁa khzt® gilæš  nr®ªJ, fšYhç khzt® gil¥ gæ‰Áia¡ ftdKl‹ f‰W, Ë m«khzt® gil¡F¤ jiytdhdh‹.  khzt® gilæ‹ jiyt® M‰¿a brh‰bghêit¡ ftdKl‹ nf£L¡ bfh©L fhtšfh¡F« Åu‹ nghy ã䮪j neuhd neh¡nfhL f«Õukhf ã‹wh‹ Rªj®.
            c§fS¡F c©ikænyna eh£L¥g‰W c©lhf nt©Lkhdhš mšyJ tsu nt©Lkhdhš, Ú§fŸ Kjèš c§fŸ Å£o‹ nkš g‰W itͧfŸ!  bg‰w jhæ‹ ÛJ« Ãwªj Å£o‹ ÛJ«, ts®ªj Cç‹ ÛJ« Ú§fŸ Mœªj g‰W it¥Õ®fshdhš . . .  thœ»‹w eh£o‹ ÛJ« mê¡f Koahj g‰W c§fS¡F V‰gL«, ehisa cyif Ms¥ ngh»‹w Ú§fŸ eh£L¥g‰WŸst®fshf nt©Lkhdhš Ϫj khzt® gil¥ gæ‰Áia k»œnthL V‰W gæ‰Á bgw nt©L«. -  jiytç‹ Ïªj¢ brh‰bghêÎ khzt® gil¤ jiyt‹ Rªjç‹ kdš MHkhf¥ gªjJ.
            v¥bghGJ« mijna v©âdh‹.  mt‹ gh®¡Fälbkšyh« xU g‰W it¤jh‹! neh¡FälªnjhW« eh£il ešy Kiwæš cUth¡f nt©Lbk‹w Mtš bfh©lh‹!!
            v绋w beU¥Ãš v©bzŒ bgŒjJ nghy, m‹id ϪÂahit t‹Kiw¢ brašfshš ftu ãid¥gt®fŸ, ϧ»UªJ fLfsÎ ãy¤ij¡ Tl if¥g‰w KoahJ!  ghujeh£L k¡fë‹ x‰Wik cz®Î mªj tŠrf®fë‹ ãidit¥ gfš fdth¡» éL«!! e©g‹ nghy cwtho eŠir¡ f¡F« ea tŠrf®fis mê¡f,  eh£L¥ g‰WŸs ešyt®fŸ midtU« j§fŸ tšyikia¡ fh£l, bg‰w jhŒ ÂUeh£o‰F¥ bgUik gâah‰w Ï›tça neu¤Âš flikah‰W« Åu®¡F njhŸ bfhL¡f Ï‹nw ÏuhQt¤Âš nrUÅ®!
            ghuj óä, gH« bgU« óä, Úuj‹ òjšt® Ϫãidtf‰whÔ®!”  v‹w jiyt® neUé‹ Fuš mtdJ nt£if¤ Ôæš v©bzŒ nghy éGªJ Ïja¤Âš g‰¿¡ bfh©lJ.
            bg‰w jhŒ¤ ÂUeh£o‰F¥ bgU« gâah‰w KoÎ brŒjh‹ Rªj®.  j‹ v©z¤ij¥ bg‰nwh®fël« bjçé¤j nghJ, mtdJ m‹id, Rªj®! eh£il¡ fh¡f v¤jidnah ng® ÏU¡fh§f.  Ú nghŒ¤jh‹ mij¡ fh¡f¥ngh¿ah?  k‰wt®fis¥ nghy e« c‰wh® cwédUl‹ To, kidé k¡fSl‹ thœtij é£L£L, r©il ngh£L koa¥ nghnw‹D brhš¿na v‹W f©âš Ú® kšf¡ nf£lhŸ.
            m«kh, c‹id¥ nghynt všnyhU« v©â¡ bfh©oUªjhš Ϫj ehL v¥goa«kh RjªÂukhf thH KoÍ«? 250 M©LfŸ moikahŒ thœªj eh« m©zš fhªÂahš éLjiybg‰W, e«Kila Fiw ãiwfis ek¡FŸnsna ãiw brŒJ cçikahŒ thœ»‹w Ϫj neu¤Âš mªãa‹ e«ik Û©L« M£Á brŒÍ« fh£Áia¡ f©L fšyhŒ Cik nghš ã‰gjh kh£ÁÍilaJ.
            vd¡F mij¥ g‰¿bašyh« x‹W« bjçahJ Rªj®.  g£lhs¤Âš nr®ªj vtU« g¤ÂukhŒ cæ® ÂU«Ã tuiy . . . m¤jifa bfhoa g£lhs¤Âš c‹id¡ bfh©L nghŒ gè bfhL¡fth, eh‹ c‹id¥ g¤J khj« RkªJ bg‰nw‹ . . . ?-  f©Ù® Mwhf¥ bgU¡bfL¤njhl¡ fy§»¡ nf£lJ, jhÍŸs«.
            m«kh g¤Jkhj« RkªJ bg‰w cd¡F xU J‹g« neU«nghJ, mªj¤ J‹g¤ij eh‹ Ú¡féšiyba‹whš Ú v‹id¥ g‰¿ v‹d«kh ãid¥ghŒ?  mij¥nghy, ÃwªJ, ts®ªJ, Mo, xo gho k»œªj m‹id óäia mªãa‹ xUt‹ ft®ªJ bršy tU« nghJ eh« e« flikia¢ brŒa nt©lhkh?  fy§fhnj m«kh, flik KoªjÎl‹ foš ÂU«Ã éL»nw‹ cW ãiwªj Fuèš Ï‹WŸs ãiyia m‹id¡F és¡»dh‹ Rªj®.
            v¥go¡ T¿dhY« jhÍŸs« kfid¥ ÃçªÂU¡f xU¥gléšiy Ïiz Ãçªjhš cæ® Jw¡F« m‹¿š nghy kfid¥ Ãçªjhš . . . xU ntis j‹ cæ® ÃçªJ éLnkh v‹W Tl v©âaJ.  mªj¤ jhÍŸs«.  Rªjç‹ jªij j‹ kidéia¤ nj‰¿, eh£L¥g‰W äFªj ešybjhU flik Åubud c‹id¥ g‰¿ Ãw® brhštij v‹ fhjhš nf£f nt©L«.  kiyna mirªjhY« kd« fy§fhkš, flikna c‹ clikbad gâah‰W vd¡T¿ Rªjiu k»œnthL mD¥Ã it¤jh®.

                        ~                                 ~                                 ~
            neghs gFÂæš ÏªÂa Åu®fS¡F« Ód bt¿a®fS¡F« ngh® elªJ bfh©oUªjJ.  ϪÂa Åu®fŸ Rªjç‹ jiyikæš j§fŸ Âwikia¡ fh£o Ód bt¿a®fis éu£o mo¤J¡ bfh©oUªjd®.  Kjš ehŸ nghçš ÏªÂa Åu®fŸ KG bt‰¿ailªjjhš, kWehS« k»œnthL, kd ãiwnthL, tŠrf®fis mê¡f mŠrhkš nghç£ld®.
            Rªjç‹ Âwikia¡ f©l mÂfhçfŸ mtid¤ jiyik¥ gF¡F ca®¤Âd®.  Rªj® Ï¥nghJ xU gF gil¡F¤ jiyt‹.
            jiyt‹ Rªj®, ϪÂa Ód všiyia¡ F¿¡F« tiugl¤ij it¤J, Ód všiyæYŸs ékhd ãiya§fŸ, Ód®fS¡F¥ ngh®¡fUéfŸ më¡Fäl§fŸ, Ï‹D« gyt‰iw v›éj« mê¥gbj‹W«, ϪÂa¡ fhtš ãiya§fis v›éj« M¡fKlD« C¡fKlD« fh¥gbj‹W« v‹W mÂfhçfSl‹ To ciuahoa nghJ, X® bg© kiwéš ÏUªJ mt®fŸ TWtijbašyh« nf£L¡bfh©oUªjhŸ.  mt®fŸ ciuahlš KoªjÎl‹ mtŸ vGªnjhl Ka‹wnghJ. . .  Rªj® mtis¡ f©Lé£lh‹!
            mªj¥ bg©iz¤ bjhl®ªJ Xo mtis¥ Ão¤J tªJ, Ú ah®?  v‹W édédh‹ Rªj®.
            tŠrf¡ fiyæš gy t©z§fis¡ f‰w mªj¢ Ód¡ if¡ Tè j‹ v©z¤ij kh‰¿, Rªjiu¤ j‹ tiyæš ÅH it¡f, eh‹ xU jäH¢Á!” v‹whŸ äfΫ ijçakhf!!
            jäH¢Á!” . . . Ú Ï§F tu¡ fhuz«?
            tWik v‹id th£oaJ, ts« ãiwªj jäHf« tw©L j‹ cŸs¤ij _o v‹id bkšy bkšy rhit neh¡» éu£oajhš thœit Ko¤J¡bfhŸs ϧF tªnj‹ mtŸ äfΫ my£Áakhf¥  gš T¿dhŸ.
            thœit Ko¤J¡bfhŸs m§»läšiyah? gy EhW ikšfŸ flªJ tªJ, ϪÂa-Ód všiyæny x‰w‹ nghy cst¿ªJ c‹ cæiu¥ ngh¡»¡ bfhŸsth ϧF tªjhŒ?  c©ikiz¢ brhš ah® Ú?  Rªjç‹ Fuš mtis m¢RW¤ÂaJ.
            mtŸ m¢rKl‹ elªjt‰iwbašyh« brh‹dhŸ.  mtë‹ _y« Ód®fë‹ c©ik ãiyia m¿ªj Rªj® j‹ £l¤ij kh‰¿aik¤J, mtis¡ fhtèš it¡f Mizæ£lh‹.
            Û©L« ngh® _©lJ.  ϪÂa Åu®fŸ ÂO® ÂObud Ód¥ gFÂfS¡F¢ br‹W Ód®fis¢ Á‹dh Ëd¥ gL¤Âd®.  ϪÂa®fë‹ ÂO® jh¡Fjiy¡ f©l Ód mÂfhç xUt‹ Ϫj ÂO® jh¡FjY¡F¡ fhuz« cst¿a¢ br‹w mtŸjh‹ v‹gij cz®ªJ mtis mê¤Jél¥ òw¥g£lh‹.
            fhtèš ifÂahæUªj mªj¥ bg© äfΫ kd« fy§» v‹dhš v‹ jhŒ¤ ÂUehL mêa¥ ngh»wJ.  MtJ« bg©zhny mêtJ« bg©zhny v‹gij nghy;  bg©zhš mêªj v©z‰w ehLfŸ nghy;  v‹dhny v‹ jhŒ¤ ÂUehL jiu k£lkhf¥ ngh»wJ.  v‹, eh£L¥ g‰W ehrkh» é£lJ!  ehnd v‹ eh£o‹ mêΡF tê njo¡ bfhL¤Jé£nl‹.  Ïå eh‹ thH¡ TlhJ . . .  thH¡ TlhJ . . . v‹w v©âathnw mÂèUªJ j¥Ã, jiybj¿¡F« ntf¤Âš Ód všiy neh¡» XodhŸ.
            Rªj® K‹ã‹W Áj¿ XL« ϪÂa Åu®fis¤ jL¤J ãW¤Â¥ nghç£lh‹.  fhtèš ÏUªj bg© j¥Ã XLtij RªjU«, mtis¡ bfh‹Wél KoÎ brŒj Ód mÂfhçÍ« f©L é£ld®.  ÏUtU« xUtiu xUt® m¿aht©z« mtis neh¡» K‹nd¿d®.
            Rªj® mtis neh¡» R£lh‹.  mªj¡ F©L j¥Ãé£lJ.  J¥gh¡»æ‹ r¥j« nf£L Ód mÂfhç F©L tªj ¡if neh¡»¢ R£lh‹.  m¡F©L Rªjç‹ kh®Ãš ghŒªJ é£lJ.  Ïj‰FŸ mªj¥ bg© mªj Ód mÂfhçia beU§»é£lhŸ.  mtis¡ f©lÎl‹ mt‹ Û©L« R£lh‹, m¡F©L mtŸ cæiu¡ Fo¤jJ.  mt‹ bt‰¿Íl‹ ò‹KWtš ó¤jnghJ Rªj® Û©L« R£lh‹.  Ód mÂfhçÍ« rhfr¡fhçnahL ÑnHrhŒªjh‹.  mj‰F nkš Rªjuhš ã‰f Koaéšiy.  ÑnH éGªJ é£lh‹.
            jiytid¤ njo¡ f©LÃo¤J kU¤Jt ãiya¤Âš bfh©L nr®¤jd®.  Rªj® kU¤Jt ãiya¤Âš kU¤Jt cjé bg‰W tªjh‹.

                        ~                                 ~                                 ~

            rhuyhŒ tªj Jhwš bgUkiHahŒ kh¿, kiHæ‹ JëfŸ Rªjç‹ Kf¤Âš éGªjd. kU¤Jt¢Á XotªJ r‹dšfis¢ rh¤ÂdhŸ.  Rªj® éê¤bjGªJ gh®¤jh‹.  kiH bgŒtijÍ«, kU¤Jt¢Á r‹diy _LtijÍ« f©lh‹.
            Ïu©Leh‹ fê¤J, RªjU¡F tè mÂfkh»é£lJ.  Rªjç‹ kh®Ãš ghŒªj F©L mt‹ Ïja¤ijna Jis¤J br‹W é£ljhš kU¤Jt®fŸ v›tsÎjh‹ Ka‹W« mtid¡ Fz¥gL¤j Koaéšiy.
            Rªj® nrh®Îl‹ brŒÂ¤jhis neh¡»dh‹.  mš . . . ϪÂa . . Ód všiy¥ nghçš ÏªÂahΡF Ïiza‰w bt‰¿ »il¤JŸsJ.  tŠrf¢ Ódç‹ thyh£l« eh£L¥g‰W äFªj ešy jiyt‹ Rªjuhš x£l mW¡f¥g£lJ!”
            brŒÂia¥ go¤j Rªj®, v‹ m‹id bt‰¿ milªJé£lhŸ.  v‹ eh£L¥ g‰W br¤Jéléšiy.  ešy Kiwæš . . mJ . . thœ. . . ». . . w. . .J v‹W brhšè Ko¥gj‰FŸ fhy‹ j‹ flikia¢ brŒJé£lh‹.
            flik Åu‹ RªjU¡F ÏW tz¡f« brY¤JtJ nghy ga‹ fUjh kiH j‹ tz¡f¤ij eh£L¥ g‰W äFªj ešy jiyt‹ RªjU¡F brY¤Â¡ bfh©oUªjJ.
           

புதன், 23 நவம்பர், 2011

யாருக்கு மாப்பிள்ளை யாரோ ?

ahU¡F kh¥ÃŸis ahnuh?
            bksdkhd J¡f¤Âš MœªJnghŒ, rh¤Âa miw¡FŸnsna gL¤ÂUªjh‹ fh®¤Â¡.
            fh‰¿åš ÏiHªJ tªj ehj°tu Xir mt‹ fhJ¡F ehuhrkhf¡ nf£lJ.  Å£oš m¤ij bg© ÃUªjhit¤ jéu k‰w všnyhU« fšahz Å£o‰F¥ nghŒé£lh®fŸ.
            mtidÍ« kŠRnthl m¥gh t‰òW¤Â¤jh‹ T¥Ã£lh®.  mtD¡F¥ nghf¥ Ão¡féšiy, nghféšiy.
            j‹Dila fhjè kŠRnthl g¡f¤Âny Ï‹bdhUt‹ c£fh®ªÂU¡»w fh£Áia mtdhš r»¤J¡bfhŸs KoÍkh?
            Ϫneu« kŠRé‹ fG¤Âny k§fyeh© V¿æU¡F«.  ãid¡F«nghnj mtD¡F beŠbršyh« vçªjJ.  fh¤ÂUªjt‹ bg©lh£oia ne‰W tªjt‹ bfh©L nghf¥ngh»whnd! j‹dila ifahyhfh¤ jd¤ij v©â M¤Âu« tªjJ.  Tlnt mGifÍ« tªjJ fh®¤Â¡»‰F.
            neu§ fhy« bjçahkš mtdJ m¤ij bg© ÃUªjh m¤jh‹! fhiyænyæUªJ rh¥Ãlhk c£fh®ªÂU¡Ñ§fns, th§f m¤jh‹ v‹whŸ.
            _njé, c‹ ntiyia¥ gh®¤J¡bfh©L cŸns ngh  v‹W fh£L¡ f¤jyhŒ¡ f¤Âdh‹.
            mtŸ mt‹ nfhg¤ij my£Áa¥gL¤Âé£L kWgo ngr thbaL¡f-
            cŸns nghf¥ngh»whah Ïšiyah?  VjhtJ bjhzbjhz¤J¡bfh©oUªnj xnu miw, gšbyšyh« bfh£oL« f®í¤jh‹.
            ÃUªjh tU¤j¤Jl‹ cŸns Kl§»¡bfh©lhŸ.
            všyh« ÃUªjhthšjh‹ tªjJ.  Ïtis v‹ jiyæš f£Ltj‰fhf¤jhnd m«khΫ, m¥ghΫ °bl¥ vL¡fhkny r brŒJ£lh§f.  kŠRnthl bg‰nwh®fS« mtŸ kdij¥ òçªJbfhŸshknyna Ï¥go¢ brŒJé£lh®fns!  eh‹ vªj éj¤Âš kŠRΡF¡ Fiwªjt‹?
            flªj xU tUlkhf kŠRΫ mtD« R‰whj Ïläšiy, ngrhj ng¢R Ïšiy, Ϫj kŠR jh‹ Mf£L« v¥go kwªjhŸ?  mtis¢ brhšè¡ F‰wäšiy.  bg© mHyh«, Ku©L Ão¡fyh«.  bg‰nwh®fë‹ Ku£L¤jd¤J¡F«, Ãothj¤J¡F« K‹ò ght«!  mtshš v‹djh‹ brŒaKoÍ«?  Mzhd v‹dhnyna x‹W« brŒa Koaéšiyna! ãid¤J, ãid¤J M¤Âu« tªjJ mtD¡F!
            C©, cw¡f« Ïšyhkš Ïu©L ehŸ v¥go¡ flªjJ v‹w ãidÎTl Ïšyhkš miwænyna Kl§»¡ »lªjh‹.  ÏtDila nrhf¤J¡fhf vªj Ïa¡fK« ã‰féši.
            mL¤j ehŸ-
kŠR, CU¡F¥ nghf¥ nghtjhf m«khΫ, m¥ghΫ ngÁ¡bfh©lh®fŸ.  rh¤ÂæUªj #‹dš fjit¤ ÂwªJ it¤J¡ bfh©lh‹ fh®¤Â¡.  gL¡ifæš mk®ªjgona v® Å£oš el¥gij¥ gh®¤J¡ bfh©oUªjh‹ Ïik¡fhkš.
            v® Å£oš M£fŸ m§Fä§F« elªjh®fŸ. xnu rs rsbt‹w ng¢R r¥j« ntW.
            Á¿J neu¤Âš t©o tªJ thrèš ã‹wJ.  rhkh‹fŸ V‰‰¥g£ld.  kŠR, všnyhiuÍ« tz§» éil bg‰W¡bfhŸtJ bjçªjJ.
            t©oæš V¿ mkUtj‰F K‹, j‹ <ukhd f©fis¥ òlit¤ jiy¥ghš Jil¤J¡ bfhŸtJ bjçªjJ« fh®¤Â¡ Ïja« Jo¡f Mu«Ã¤Jé£lJ.
            j‹id¥ Ãçtjhš jh‹ mtS¡F¤ J¡f« jh§féšiy v‹gJ mtD¡F«, mtS¡F« k£Lnk òçªj c©ik, v‹d jh‹ ml¡»dhY« mt‹ f©fŸ mtis é£L efunt kW¤jd.
            t©o mt‹ Å£il¡ fl¡f K‰gLifæš Ã‹dhš mk®ªÂUªj kŠR, mtDila bg‰nwh®fëlK« jiyair¥ghš éil bg‰wtŸ, #‹dèš bjçªj fh®¤Â¡if¥ gh®¤jJ« mtsJ f‹d§fëY«, fhJfëY« Nnl¿aij cz®ªjhŸ.  beŠR Cik¡fha¤Jl‹ é«äaJ bjçªjJ.  kŠR r£bl‹W J¡f¤ij kiw¡f Kf¤ij¤ ÂU¥Ã¡bfh©lhŸ.  t©o òGÂia¡ »s¥Ã é£L ntfkhf Xo kiwªjJ.
            fh®¤Â¡»‹ jiyæš Ï¥bghGJ bfhÂ¥ng¿aJ.  Ciu¤ ÂU«Ã¥ gh®¤jh‹. r¥Ã v¿ªj kh§bfh£ilia¥ nghš nrhigæ‹¿ mtD¡F¡ fh£Áaë¤jJ.
            nr! eh‹ xU K£lhŸ.  bfhŠr§Tl vd¡F¤ Jâéšiy.  vd¡fhf cæiu¡ Tl¡ bfhL¡f¤ jahuhæUªjhŸ kŠR.  eh‹ xU th®¤ij brhšèæUªjhš Tl v‹Dl‹ tu¤jahuhf ÏUªjhŸ.  eh‹ jh‹ mJ jtW v‹W brhšè v‹ ifahyhfh¤jd¤J¡F nah¡»a¥ g£l« f£o¡»£nl‹.  KoŠÁ£LJ!  Ï¥g všyhnk KoŠÁ£LJ!  v‹ Ïja« mnjh nghŒ é£lJ.  nghF« bghGJ kŠR gh®¤jhns xU gh®it mÂny bjçÍnj mtŸ kdK«, ntjidÍ«!
            kŠRit¥ bghW¤jtiuæš Ï¥bghGJ eh‹ T¥Ã£lhY« v‹ Ëdhš tu¤jahuhŒ ÏU¥ghŸ.  ngrhkš mij¢ brŒjhš v‹d!
            xU thukhf¢ ÁªÂ¤J, ÁªÂ¤J ãid¤jij brašgL¤j c‰rhf¤njhL »s«Ãdh‹.
            fh®¤Â¡, cd¡bfhU fšahz¤ij¥ g©â£lh vd¡F« ã«k »il¡F« v‹W m«kh brhšy-
            fšahz«jhnd, g©âLnth« v‹W ÏUbghUŸgl k»œ¢ÁnahL brhšè¡ bfh©L kŠRé‹ CU¡F¥ òw¥g£lh‹ fh®¤Â¡.
            ght« m«kh!  nuh#h¥ó ÏU¡f nt©oa Ïl¤Âš vU¡f« óit it¡f ãid¡»whŸ, v‹d ngjik!
            v¥gonah njoaiyªJ kŠRé‹ Å£il äf¢ Áuk¤Jl‹ f©L bfh©lh‹ fh®¤Â¡.
            Ålh mJ!  mu©kid nghyšyth ÏU¡»wJ!  mHfhf bt£oél¥g£l Fnuh£l‹°, ngh®£onfhéš ã‰F« Ãçäa® g¤äå, u¤Âd¡ f«gs« éç¡f¥ g£l gofŸ, my§fhu és¡FfŸ, Áåkhéš tU»w ÅL khÂç v¤jid mHF v¤jid ne®¤Â!
            xU ãäl« mtDila mªj¡ Foir ÅL ãidéš tªJ nghdJ.  kWãälnk Ϥjid mH»Uªjh nghJkh? tr ÏUªjh nghJkh? kdR ãiwŠRLkh?  kdR¡F¥ Ão¤j fzt‹ Ïšyhkš Ïbjšyh« Rf« jUkh kŠRΡF?  j§f¡ T©ony milg£l »ë¡F¢ rk«jhnd! Áªjid ta¥g£L ã‰ifæny-
            ahuJ?  c§fS¡F v‹d ntQ«?  v‹w f«Õukhd Fuš tªj Âif¥ gh®¤J Ïik¡fΫ kwªJ ã‹wh‹ fh®¤Â¡.
            Mwo cau¤Â‰F, btŸis btns® v‹W f«ÕukhŒ, mHfhŒ Áåkh¡ fjhehaf‹ nghš ã‹wh‹ kŠRé‹ fzt‹ uh«Ãurh¤.
            ÏJjh‹ kŠRé‹ fztndh?  ÏU¡F«. m«kh m‹nw brh‹dhns,  kŠRé¡F¥ bghU¤jkhd fzt‹ v‹W, òç»wJ Ï¥bghGJ òç»wJ.
            fh®¤Â¡»‹ kd X£l¤ij m¿ahj Ãurh¤ th§f rh®, c£fhU§f, c§fS¡F ah® ntQ«?  v‹wh‹.
            RaãidΡF tªj fh®¤Â¡ kŠRnthl....  v‹W ÏG¤jh‹.
            Mkh, ÏJ kŠRnthl ÅLjh‹.  eh‹ kŠRnthl fzt‹ jh‹, c£fhU§f kŠRit¡ T¥Ãlnw‹ v‹W T¿ kŠRit miH¤jh‹.
            k»œ¢ÁnahL cŸnsæUªJ tªj kŠRit äf MtnyhL gh®¤jh‹ fh®¤Â¡.  mlnl.  Ú§fsh.  th§f.  v‹d rh¥ÃlÖ§f?v‹W kŠR nf£lJ«
            neh jh§¡°, kŠR v¥go ÏU¡nf?  fh®¤Â¡ nf£lh‹ m®¤jòZonahL.
            vd¡bf‹d ftiy fh®¤Â¡?  m‹ghd fzt‹.  Ml«gukhd thœ¡if, v‹d Fiw?
            c©ikænyna Ú k»œ¢ÁnahLjh‹ ÏU¡»whah? rªnjf¥g£lh‹ fh®¤Â¡.
            eh‹ äf, äf k»œ¢Áahf¤jh‹ ÏU¡»nw‹, v‹ fztiu¥ nghy xU g©ghd, m‹ghd kåjiu¥ gh®¡fnt KoahJ,  c§fis¥ g‰¿ v‹ fztçl« eh‹ brhšèÍ« mt® c§fis m‹òl‹ cgrç¤jJl‹ Ïnjh, e«ik¥ ngré£L£L mt® ef®ªJ bfh©L é£lh® ghU§fŸ.  mªj¥ g©ò všnyhU¡F« tUkh?  eh‹ brŒj ó#h gy‹jh‹ vd¡F Ï¥go¥g£l xU fzt® »il¤ÂU¡»wh®,  ntWahiuahtJ eh‹ ÂUkz« brŒÂUªjhš Tl Ϥjid k»œ¢Áahf, ÂU¥Âahf thœªÂU¥ngdh v‹gJ rªnjfnk!  rç fh®¤Â¡ eh‹ ngÁ¡bfh©nlæU¡»nwnd fh¥Ã bfh©L tU»nwŸ r‰W ÏU§fŸ v‹W vH¥nghdtis¤ jL¤j fh®¤Â¡-
            c‹ fztiu¡ T¥ÃL kŠR.  eh‹ tU»nw‹  r£bl‹W vGªjh‹.
            ntfkhf tªj uh«Ãurh¤ v‹d mJ¡FŸns vGªJ£O§f, fh¥Ã bfh©L th kŠR v‹W c¤jué£lh‹.
            nt©lh« rh®, buh«g e‹¿, eh‹ njotªj kŠR Ït§fsšy, tU»nw‹  éLébl‹W btë elªjh‹.
            j‹id¤jhnd behªJ bfh©L«, tU¤j¥g£L¡ bfh©L« Å£o‰FŸ EiHªjtid, v® bfh©lhŸ ÃUªjh.
            buh«g fis¢R¥ nghŒ t®Ö§fns m¤jh‹, nkh® bfh©L tuth?
            Ϥjid btW¤J«, my£Áa¥gL¤ÂÍ« mnj ò‹Kf¤njhL, mnj m‹nghL tunt‰f Ïtshš v¥go Ko»wJ?  ÃUªjhé‰F¤jh‹ v‹ål« v¤jid m‹ò?  Ïtisah vU¡f«ó vd¤j鮤nj‹.  V‹ nuh#hit k£Lkh ói#¡F¥ ga‹ gL¤J»wh®fŸ, vU¡f«óit Tl¤jh‹ ói#¡F¥ ga‹ gL¤J»wh®fŸ.  mªj nuh#hΡF V‰w njh£l« jh‹ uh«Ãurh¤.  Ïnjh v‹ kd¤njh£l¤Â‰F V‰wtŸ Ϫj vU¡f«ó ÃUªjhjh‹.  ah® ahU¡F vbjJ »il¡Fnkh mJjh‹ »il¡F«.  mijé£Lé£L thd¤Âny njLtš v‹d yhg«?
            ÁªÂ¤J¤ bjëªj fh®¤Â¡, ÃUªjh bfhL¤j nkhiu th§F« rh¡»š mtŸ fu§fis m‹òl‹ MjuÎl‹ nr®¤J¥ Ão¤jh‹.
                                                                                              -b#äå Áåkh