செவ்வாய், 8 மே, 2012

தொடரும்--ஆனந்த விகடன் ---12-10-1986


bjhlU«....
            mªj muR mYtyf¤Âš, nkyÂfhçæ‹ %K¡FŸ ga« fyªj kçahijÍl‹ cŸns EiHªjhŸ féjh.
            F£kh®å§ rh®!”
            F£kh®å§....... v‹d éõa« ä° féjh...?
            v‹ ouh‹°~g® éõa« jh‹ rh®....
            mtÁa« ouh‹°~g® nt©Lkh....?
            Mkh« rh®....  xU bg©zh ÏU¡»wjhny jåah Ϫj C®y FoæU¡f KoahJ...  tarhd Ó¡fhë m«kh ϧF tu KoahJ.... fZlkh ÏU¡F rh®.........
            th°jt«jh‹.  bk£uh°jh‹ ntQkh...?
            Mkh« rh®....
            rç, bfhL¤J£lh¥ngh¢R!”
            buh«g e‹¿ rh®....... c§fS¡F v¥go¡ if«khW brŒa¥ nghnw‹nd bjçany....
            mtru¥glhÔ§f ä° féjh.... Ú§f xU f©oõD¡F cl‹g£lh Ϫj ouh‹°~g® clnd »il¡F«....
            v‹d f©oõ‹ rh®....?
            x©Q« mÂfäšny.... xU Iahæu« bfhL¤J£O§f‹dh....
            rh®... eh‹ buh«g ViHrh®... v‹ xU¤Â r«gs¤Ânyjh‹ v‹ FL«gnk el¡FJrh®....
            eh‹ Tl m¥go¤jh‹....... c§fis khÂçjh‹!”
            v‹d rh® brhšÖ§f....?
            v‹Dila ouh‹°~gU¡F xU y£r« mšyth bfhL¤ÂU¡nf‹!  c§f»£nl nf£lJ Iahæu« jhnd...?
            rh®, Ú§fsh Ï¥go¡ nf£fÖ§f...?
            V«kh, Ú§f étu« bjçahj bg©zh ÏU¡Ñ§f... v‹ ouh°~gU¡F kªÂ绣nl bfhL¤j bjhifia eh‹ v¥go¤jh‹ tNš g©wJ brhšY§f....?
            [hç rh®...  m¥geh‹... eh‹ xU thu¤Jny gz¤njhl Û£ g©nw‹...
            j£°F£....!”
            mYtyf¤Âš mk®ªjgona ÁªÂ¤J¡ bfh©oUªjhŸ féjh.  m¥nghJ Ãô‹ fªjrhä g›akhf¡ FiHªjh‹.
            tz¡f« m«kh....
            tz¡f«.  v‹d éõa« fªjrhä...?
            x©Qäšny«kh... v‹ r«gªj¥g£l ~igiy¡ bfhŠr« K‹dho jŸëé£O§f‹dh...
            mJ¡bf‹d, cd¡»šyhjjh...?  xU EhW %ghÍl‹ ehis v‹id tªJ ghU....
            m«kh!  Ú§fsh Ï¥go¡ nf£gJ....!” m®ªjh‹.
            cd¡bf‹d¥gh, v‹ ouh°~gU¡F nt©oa Iahæu¤ij v¥go eh‹ nr®¥gJ....
                                                                                    Mdªjéfl‹   12-10-1986
 

2 கருத்துகள்: