வியாழன், 22 டிசம்பர், 2011

பணம் வந்தால்

gz« tªjhš
            v‹d«kh brhšnw?  uhkjh° nf£lh‹.
            Ënd v‹dlh? x›bthU¤j‹ xU kâ neu¤J¡F EhW, I«gJ‹D th§fwh‹fŸ.  Ú v‹dlh v‹whš j«go Ïšyhkš XÁ¡nf°fS¡fhf cæiu¡ bfhL¡»nw.  ÏJfS« XÁ‹dJ« fbu¡lh IªJ kâ¡nf tªJlwJfŸ.  Mjha« Ïšyhkš vJ¡F ÏJfis¡ f£o£L khuo¡»nw?
            m©il maš ÅLfëš cŸs ehiyªJ ÁWt®fŸ mtål« ghl« go¡f tUth®fŸ.  mtD« brhšè¡bfhL¥gh‹.  mJjh‹ mt‹ m«khΡF¥ Ão¡féšiy.
            m«kh brhštJ« ãahakhf¤jh‹ g£lJ uhkjh[&¡F.  £ôõ‹Õ° ÏUgJ %ghŒ v‹W it¤jhš Tl khr« EhW %ghŒ »il¡Fnk IªJ iga‹fS¡F, Å£L¢ bryÎfS¡F cgnahf¥gLnk!
            m‹W khiyna mij¢ braš gL¤Âdh‹.  iga‹fël« brhšèaD¥g, mt®fë‹ bg‰nwh®fS« x¥ò¡bfh©L, buFy® £ôõdhfnt it¤J é£lh®fŸ.
            xU khj« br‹¿U¡F«.
            uhkjh° fil¤bjUéèUªJ ÂU«Ã tªJ bfh©oU¡ifæš ént¡»‹ m«kh T¥Ã£lhŸ.
            rh®! xU ãäl«. v‹W mtid ãW¤ÂatŸ, ÂdK« £ôr‹ nghnw‹D brhšè£L¥ nghwhnd jéu ént¡»‰F °Tèš kh®¡ x‹W« Vwéšiy.  bfhŠr« ftå¢R brhšè¡ bfhL§f v‹whŸ.  mj‰FŸ mtSl‹ ÏUªj rÔî‹ m«kh FW¡»£lhŸ.
            eh‹ Tl¡ nf£fQ«D ÏUªnj‹.  v‹ iga‹ m§nf tªJ go¡»whdh, Ïšny c§fis Vkh‰¿é£L éisahl¥ nghælwhdh?  fz¡»ny K‹id¡fh£oY« f«äah kh®¡ th§»æU¡»whnd?
            uhkjhR¡F¢ RU¡bf‹wJ.  rkhë¤J¡bfh©L, ftå¡»nw‹ v‹W brhšèé£L éUéUbt‹W elªjh‹.  ÏUªjhY« mt®fŸ ngRtJ mt‹ fhš éGªjJ.
            R«khth?  khj« ÏUgJ %ghŒ mG»nwh«!  xG§fh brhšè¡ bfhL¡fhkš v‹d g©wh® Ït®?  mjh‹ ciw¡f£L« v‹W brh‹nd‹.....
            xUkhj¤Â‰F K‹ò tiu mt‹ vÂçš tu¡Tl¤ ja§»at®fsh Ï¥go¡ f‹d¤Âš miwtJ nghš ngR»wh®fŸ!
            mtD¡F¥ òçªjJ.
            ÏytrkhŒ¢ brhšè¡ bfhL¤j nghJ kÂ¥ò«, kçahijÍ« ÏUªjJ.  Ï¥nghJ ....... gz« tU»wJ  kçahij nghŒé£lJ.  Ïu©oš VjhtJ x‹Wjh‹ »il¡F« nghèU¡»wJ!
            mL¤j khrnk mt‹ £ôõ‹ Õ°fis¤ ÂU¥ÃaD¥Ãé£lh‹.
                                                                                                            FKj«    12-03-1987

2 கருத்துகள்:

  1. What happen to your weather? clouds may stop to rain, sun may stop to give light, EB man may stop to cut power, power star may stop to act, but u should not stop to write.

    Let your writings spread over the world with the great fame.
    - tamil kavi

    பதிலளிநீக்கு