புதன், 23 மே, 2012

கவுரவம்---வாரமலர்---ஆகஸ்ட் 29--8---2004

LÜWYm

BÀv åo. Ït\ôXm Gu\Õm U¡rf£ AÚ®«p Ï°dL BWm©jR]o F¯VoLs. £Wgº®Ùm YÚ¡\ôo GuTÕRôu £u] YÚjRm. AhûYv Gu\ ùTV¬p Ri¦ úTôPô¾eL. LXôhPô TiQô¾eL Guß A¥dL¥ AßjÕj RsÞYôo Gu\ LYûX AYoLÞdÏ, YWúYiPôm Gu\ ùNôpX Ø¥ÙUô? AYoRôú] ùah BÀ£p ùNôp­ HtTôÓ ùNn§Úd¡\ôo. ×Xm©d ùLôiúP åÚdÏ RVôWô«]o.
     Ït\ôXj§p £Wgº® ®hÓm JÚ ìªp. Ut\YoLs GpXôÚm JÚ ìªp. ×ûL, UÕ Guß ÏmUô[m A¥jÕdùLôiÓ CÚkR]o.
     GpXôÚm ×\dL¦d¡\ôoLú[ Gu\ GiQm, £Wgº®dÏ.
     CÕ,ùTtú\ôo ÁÕ ùYßlTôL §Úm©VÕ. úN £u]l ©sû[«p CÚkÕ GlT¥ Y[ok§Úd¡u\]o Guû]? CeúL úTôLôúR! AeúL úTôLôúR! CYu áP úNWôúR! CûRf ùNnVôúR! Guß ùY°lTZdLm ùLôgNmáP CpXôUp ÏiÓfNh¥«p ϧûW KhÓYÕ úTôp Y[ok§Úd¡\ôoLú[. £LùWh ©¥dLdáP ùR¬V®pûX. SiToLs YhPúU CpXôUp úTôn®hPúR Guß ¨û]jÕd ùLôiPôu. ùTtú\ôûW L¬jÕd ùLôh¥]ôu.
     TdLjÕ ìûU Gh¥l TôojRôu. F¯VoLs úUú]_o ®j§VôNm CpXôUp EhLôokÕ Ri¦V¥jÕd ùLôi¥ÚkR]o. CÕúTôu\ NkúRô`jûR YôrdûL«p ªv Ti¦®húPu. C²Ùm ®PdáPôÕ. AYoLÞPu úNokÕ, GlT¥VôYÕ Ri¦V¥dL úYiÓm AhÄvh, £LùWhPôYÕ CÝjÕl TôojÕ®P úYiÓm Guß Ø¥Ü ùNnRôu. RVe¡j RVe¡ Aû\ YôNÛdÏ YkRôu. ºhPôhPm, £LùWh ×ûL, UÕ G] çs ¡[l©]o. AkR Aû\, áfNÛm ÏmUô[ØUôL CÚkRÕ. B]ôÛm, êoj§ úTÑYÕ ùR°YôL úLhPÕ. HmlTô, £Wgº®ûV UhÓm R²Vô ®hÓhúPôúU. Àp TiQl úTô\ôÚ. AYûWÙm úNojÕdLXôúUmTô Gu\ôu.
     YôûV êÓ. SôURôu EÚlTPôR TZdLjûR TZd¡húPôm. SmU AlTô, AmUô Li¥l× CpXôU Y[okÕhPôeL. LiP TNeLáP Ñj§, Lu]ô ©u]ô TZdLùUpXôm LjÕd¡húPôm. AYúWôP ùTtú\ôo, £u] YVÑúXokúR Li¥fÑ Y[ok§ÚdLôeL. AR]ôXRôu, CkR NUôNôWeL úUX AYÚdÏ Õ°áP BûN«pûX. CkRl TdLm Gh¥dáP TôodLX. AYûWl TôojRôúX U§l×, U¬VôûR YÚÕu]ô CRôu LôWQm Gu\ôu Uú]ôLo.
     ùTtú\ô¬Pm Uô]ºLUôL Uu²l× úLhÓ®hÓ, Ru Aû\ûV úSôd¡ SPdL BWm©jRôu £Wgº®.
N§Wô,
§]UXo, YôWUXo, BLvh 19, 2004

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக