புதன், 23 மே, 2012

காலமறிந்து கடவுள் தருகிறார் தினபூமி --ஆன்மீக புமி --17-12-96

LôXU±kÕ LPÜs RÚ¡u\ôo
çe¡dùLôi¥ÚkR _]² §Ód¡hÓ ®¯jRôs.
Gu]eL Sôu JÚ L]Ü LiúPeL. ®¥VtLôûX L]Ü T­dÏmTôeLú[, Gu L]Üm T­dÏmàRôú] AojRm TdLj§p TÓj§ÚkR LQYu AØR²Pm úLhPôs.
Gu] L]Üuà Sôàm ùR¬gÑdLXôUô?
CjRû] YN§ CÚkÕm SUdÏ ÏZkûR Tôd¡VúU CpúXuà Sôu YÚjRlThPÕ LPÜs Lô§úX ®ÝkÕÓfÑ úTôúX«ÚdÏ. VôúWô JÚ £u] ùTi YkÕ Gu L]®úX ùNôu]ÕeL. JÚYôWm ùRôPokÕ YWm RÚm Lô°dÏ A©ú`Lm ùNnÕ Au]Rô]m ùNnRôp ÏZkûR ©\dÏmà ùNôpÛfÑeL. Sôu Sôû[dúL éû_ûVj ùRôPeLXômà CÚdúLu. ¿eLRôu JjÕûZdLÔm Gu\ôs _]².
_]², §]Øm Sôu úLô«­p YkÕ ¨u]ô Gu úT`ihûP Vôo LY²lTôeL. AYNW úLv YkRôp AÓjRSôû[dÏ Yôuà Rs°lúTôP Ø¥ÙUô? úVô£jÕlTôo
¿eL ùNôpYÕm EiûURôu. AlT¥Vô]ôp Juß ùNnÙeLs, éû_ Ø¥Ùm LûP£ Sôs Au\ôYÕ ¿eLs éû_dLô úSWm JÕdÏeLs. HûZ ©sû[LÞdÏ EeL ûLVôÛm, Gu ûLVôÛm Au]ªÓúYôm. N¬Rôú] EeL LPûUûVf ùNnV Sôu RûPVôL CÚdL UôhúPu
PôdPo AØRàm Jl×Rp ùLôÓjRôu.
_]² AÓjRSôú[ ¨VU¨xûPÙPu éû_ûV BWm©jÕ Td§ÙPu, JÚûUlTôhÓPu ùNnÕ Au]Rô]m YZe¡]ôs.
JÚYôWm K¥VVR ùR¬V®pûX.
LûP£Sôs GpXô HtTôhûPÙm ùNnÕ®hÓ LQYàdLôL Lôj§ÚkRôs. Bv©Pp úTôn®hÓ EP]¥VôL YkÕ ®Ó¡ú\u Guß ùNôp­lúTô] AØRu úSWUô¡Ùm YW®pûX.
_]² R®jRôs. Gu]ùYpXôúUô ¨û]jRôs. éû_ éoj§VôÏm úSWj§p áP LQYu YWôRÕ AYÞdÏ ATNÏQUôLj ùR¬kRÕ.
éNô¬úVô úSWm  B]Rôp AYNWlTÓj§]ôo. úYß Y¯«u± _]² éû_ Ø¥jÕ Au]Rô]m ùNnÕ Ø¥dûL«p AØRu AYNW AYNWUôL YkRôu. Gu]eL, AqY[ÜçWm ùNôp­Ùm ClT¥ úXhPô YkÕ ¨t¡ÈeLú[? AeLXônjRôs _]².
Nô¬ _]², ×\lTÓm úSWj§p U§V EQÜ Nôl©hP Ts° UôQYYôLs TXÚdÏ Yôk§ úT§ YkÕ UVe¡d¡PlTRôL ùNôp­ Bs YkRÕ,. E«ÚdÏl úTôWôÓ¡\ ÏZkûRLû[ LôlTôtß¡\Õ JÚ PôdP¬u LPûU«pûXVô? AÕÜm SUdÏ ÏZkûRLs Uô§¬ Rôú]? AØRu ùNôp­ Ø¥dLÜm Lô°úLô«­u U¦ûV VôúWô Pôi Pôi Guß A¥jRôoLs. BúUô§lTûRlúTôX úNûYdÏj Rôu LPÜs ØR­Pm ùLôÓlTôo.
Bm LôXU±kÕ RkRôs, LPûU«p RY\ôR AØRàdÏ ÏZkûR úTtû\!
_]² U¡rf£«u GpûXdúL úTôn®hPôs.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக