புதன், 23 மே, 2012

நான் காதலி அல்ல==தேவி- 21-1-1987

Sôu LôR­ ApX!
AÛYXLj§­ÚkÕ TWTWlTôL Esú[ ÖûZkR ©WNôj úLhPôu. Gu] ѲRô ClT¥ UNUNuà EhLôok§ÚdúL. Cuàm ùW¥VôLûX?
     GeúL? Jußm ùR¬VôRÕúTôp úLhPôs ѲRô.
Gu] ®û[VôP±Vô? Cuû]dÏ Uû]® ùW¥ úTôLXômà ùNôp­hÓl úTôú]ú]?         
úStßRôú] TôûXY] úWô_ôdLs TôojúRôm. §]Øm Gu] £²Uô úYi¥¡PdÏ?
AlT ¿ YWûXVô? HdLjúRôÓ úLhPôu ©WNôj.
ClT¥ A¥dL¥ ùY°«p úTô\úR G]dÏl ©¥dLúX AÛjÕd ùLôiPôs ѲRô.
G§oTôol×Ls, U¡rf£, BYp VôÜúU APe¡ ®P úYiPô ùYßlTôL Nôl©hÓl TÓjRYàdÏ çdLm YW®pûX.
§ÚUQm B¡ JÚ UôRm Rôú] B¡\Õ. ARtÏs ѲRô ClT¥ Uô±®hPôú[ Hu?
LôR­VôL CÚkRùTôÝÕ §]Øm Tôod, Àf, @ûTqvPôo úaôhPp, £²Uô Guß GeÏ ál©hPôÛm UßdLUp YÚTYs ClúTôùRpXôm GeÏm YW UßlTÕ AYàdÏs BfN¬VlTÓj§VÕ.
     AkR BfN¬Vm ùYßm BfN¬Vm UhÓªpûX. YÚjRUôn, LxPUôn Gu] CÕ,...? Guß U]ÑdÏs úLh¡\ úLs®Vôn ѲRô E]dÏ Gu] BfÑÕ?
     ùTôßûUVôn CÚdL ØVt£jÕm AY]ôp Ø¥V®pûX.
ѲRô! ¿ Hu ClT¥ Uô±l úTôn ®hPôn? §ÚUQj§tÏ Øu Sôu GeÏ ál©hPôÛm GjRû] BoYjúRôÓ YÚYôn. JÚ UôRj§tÏs E]dÏ Gu²Pm Es[ LôRp LNkÕ ®hPRô? CpûX Eu U]§p úYß HúRàm... Ïßd¡hPôs ѲRô.
úTôÕm ¨ßjÕeL. ¿eL[ô GûRVôYÕ ¨û]jÕ LiPT¥ùVpXôm úTNô¾eL. §ÚUQj§tÏ Øu× ¿eL GeL ál©hPôÛm YkRYRôu. ¿eL Gu ùTôÚhÓ TQjûR Ri¦Vô ùNXY¯fºeL CpúXeLûX. Hu]ô Auû]dÏ G]dÏ LôRp Rôu ùT¬Nô ùR¬gNÕ. B]ôp ClT Sôu EeL Uû]®. CkR ÏÓmTjúRôP RûX®. ¿eL ùLôiÓ YW TQjÕdÏs[ ÏÓmTm SPjR\Õ UhÓªpúX Sm G§oLôXjÕdÏm úNªdL úYi¥VÕ Gu LPûU«pûXVô? LôR­ûV®P Uû]®dÏ ùTôßl× A§LeL.
ÏZlTm ¿e¡V ©WNôj, T¬Üm, TôNØm ùTôeL ùTôÚûUúVôÓ Uû]®ûV AûQjÕd ùLôiPôu.
NWvY§ CWôúNk§Wu
úR®, 21.01.1987

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக