வெள்ளி, 11 மே, 2012

கவிதை -தொலைந்து போனவை---இலக்கியபீடம் ---பிப்ரவரி 2007

ùRôûXkÕ úTô]ûY
¨tLúYô
çeLúYô
Nôl©PúYô
úSWªpûX.

TQm TiÔm
úYLj§p
K¥ú]u K¥ú]u
K¥d ùLôiúP
CÚkúRu,

JÚ LhPj§p
KhPm ¨ßj§
KhPj§tÏ
Ø¥ÜûW Gݧ
Øtßl ×s°«hÓ
Es[m ¨ªoûL«p
ªg£VûY
CûZjÕd Lh¥V
Uô°ûLÙm
Ye¡d ûL«Úl×mRôu!

TWvYW ®`VeLs
T¡okÕ ùLôs[l
TPôRRôp
ùRôûXkÕ úTô]ûY
Uû]® UdLÞm
ùNôkR TkRØm!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக