புதன், 23 மே, 2012

பிசினெஸ் குட்டி கதை -- நாண யவிகடன்-16-31 அக்டோபர்

©³]v Ïh¥dLûR
קVRôLj §\dLlThP ¥TôohùUuh vúPôo AÕ. Bs úRûY ®[mTWm TôojÕ ¨û\V úTo YkRôoLs. ¨oYô¡, AYoLû[l ×Õ®RUôL CuPo®ë ùNnRôo.
ØR­p YkR Cû[O¬Pm ®tTû]ûVd LY²dLf ùNôu]ôo. Cû[Oo, Yô¥dûLVô[ûW U¬VôûRúVôÓ AÔ¡]ôu. AYo úLhP úWNûW ªu]XôL GÓjÕd ùLôÓjRôu. TQjûRl ùTtß LpXô®p úTôÓmúTôúR ÑßÑßlTôL úTd ùNnÕ ¿h¥]ôu.
     AÓjR Cû[O¬u Øû\...
     AYu AÔ¡V Yô¥dûLVô[o ®ûX áÓRXôLj ùR¬¡\úR! Gu\T¥úV ùTôÚû[ CPØm YXØUôLj §Úm©l TôojRôo.
CeúL JúW ®ûXRôu Nôo. ®ûXûV áÓRXô ùNôp­hÓd Ïû\fÑf ùNôp\ YZdLm CeúL ¡ûPVôÕ Gu\ôu. Yô¥dûLVô[o AkRl ùTôÚû[ UXof£úVVÓ Yôe¡f ùNu\ôo.
êu\ôYÕ Cû[O¬u Øû\...
YkR LvPUo, HÝ ìTôn úWNo CÚdLô?Gu\ôo. CÚdÏ NôoGuß LôhP Ayo LôûN GÓjÕ ¿h¥]ôo, AlúTôÕ Nôo, CûRlTôÚeL, CÕ ØlTjûRkÕ ìTôn úWNoGuß ùNôu]ôu.
Yô¥dûLVô[o, AÕ ùWômT ®ûXlTô! CÕúY úTôÕmGu\ôo.
CpúX Nôo. HÝ ìTôndÏ Yôe¡]ôp, A§p IkÕØû\Rôu ØLm ú`q ùNnVXôm. CÕ 35 ìTôn Gu\ôÛm SôtTT Øû\ TVuTÓjRXôúU. CÕRôu EeLÞdÏ £dL]m. CÕ ùR¬VôUjRôu ùWômT úTo ImTÕ ¡Wôm TtTûNûV 15 ìTôndÏ YôeL\ôeL. 200 ¡Wôm TtTûN 40 ìTônRôu. CÕX GÕ XôTmà úVô£fNô ùR¬Ùm... Gu\ôu.
úVô£jRYo 200 ¡Wôm TûNûVÙm, 35ìTôn úWNûWÙm U¡rf£ÙPu Yôe¡lúTô]ôo.,
¨oYô¡«u úRoÜ GÕYôL CÚk§ÚdÏm..? úYß Vôo.. êu\ôYÕ Cû[OoRôu!


 Bo. NWvY§, Uu]oÏ¥
SôQVm ®LPu 16 31 AdúPôTo, 2006

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக