புதன், 23 மே, 2012

முதன் முதலாக ..............தினமலர் -பெண்கள்மலர் ---15-1-2005

ØRu ØRXô.....
ÅhÓdÏs ÖûZkR úTôúR L²Lô®u ØLm YôhPUôL CÚkRÕ. ®Nô¬lTRtÏs AYú[ BWm©jRôs.
ØR­WÜX SôU Gu] NTRm úTôhúPôm?
BUô, AÕdùLu]?
SôU úTôhP BhPjÕX..... G]dÏ Sôs Rs°l úTô«ÚdÏeL.
BvTj§¬«p áhPm A§LUôL CÚkRÕ. úPôdLu Yôe¡d ùLôiÓ AUok§Úk§ÚkR]o. JÚ úYû[ AlT¥ CÚkRôp ûR¬VUô LûXf£PXôm Gu]? LYûXl TPôR Guß L²Lô®Pm ¡Ñ¡ÑjRôu LúQx.
TdLj§p JÚ YVRô] RmT§ AUok§ÚkR]o. AkR AmUôs L²Lô®Pm ùUpXl úTfÑ ùLôÓjRôs.
VôÚdÏ EPm×?
G]dÏjRôu.
Gu] TiÔÕ?
AßTÕ Sôs Rs°«ÚdÏ... ARôu.....
CÚdLhÓm CÚdLhÓm. ARÕ LôXô LôXjÕX SPd¡\ÕRôu SpXÕ’.
EeLÞdÏ ©sû[eL CÚdLôeL[ô?
AkR AmUôs UÜ]UôL AUok§ÚkRôs.
^ô¬mUô. EeLû[ NeLPlTÓj§húP]ô?
CpXmUô LPÜs ùLôÓjRôo, SôuRôu AûRd LôlTôj§dL RY±húPu.
AlT¥u]ô.....?
Euû] Uô§¬Rôu LpVôQm B] B\ôm UôRj§úXúV EiPôd¡húPu. B]ô GlT úYÔm]ôÛm ÏZkûR ùTjÕdLXôme¡\ CßUôl×X A¯fNôúX úTôfÑuà APm ©¥fúNu.
ØRp ØjRm, ØRp L®ûR, ØRp ÏZkûR CùRpXôm ùWômT ÑYôW£VUô]Õ. A§Ûm ØRp ÏZkûRRôu BúWô.¡VUôL CÚdÏmà PôdPo áP, ùNôu]ôeL. SôuRôu EPm× CÚdÏuà §ªoX A¯fÑhúPu Al×\m GqY[úYô ØVt£ Ti¦Ùm Y«ß §\dLúY«pûX. ThPUWUô YôrkÕ Ø¥fNôfÑ. AYo LiL°p CÚkÕ ùTôX ùTôXùY] ¿o ùLôh¥VÕ.
AYoLs PôdPûWl TôojÕ®hÓ YkRúTôÕ L²LôÜm, LúQÑm CÚkR CPm Lô­VôL CÚkRÕ.
Gu] £YLôª, JúW ìlTô A[kÕhÓ CÚkúR? ùT¬VYo úLhPôo.
AYeL úTf£­ÚkúR LÚûYd LûXdLjRôu Yk§ÚdLôeLuà LiÓ©¥f£húPu. Pf£eLô, ùNôu]ôRôu TVlTÓYôeLuà A¥f£ ®húPu. Sôu ùSû]fN Uô§¬úV T­fNÕ Tôoj¾eL[ô?
YôvRYm Rôu Jl×dùLôiPôo ùT¬VYo.
Bo.NWvY§. Uu]ôoÏ¥,
§]UXo, ùTiLs UXo, _]Y¬, 15, 2005.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக