வெள்ளி, 11 மே, 2012

அனுபவம் - வாண்டு லூட்டி

YôiÓ íh¥

G]Õ ULs §ÚUQjÕdLôLj §ÚUôeLpV ùN«u ùNnúRôm. éû_«uúTôÕ E\®]oLÞdÏ AûRd Lôh¥ú]u. AlúTôÕ AeúL YkR Gu úTWu, AÕ Gu]? Guß úLhL... CÕ Rô­fùN«u. Uôª LÝj§p UôUô LhP\ÕdLôLf ùNgNÕ! Gu\ôs Gu úR¯ JÚj§. EPú] AYu, IûVúVô...Rô­f ùN«u ClT¥ JiÔm CÚdLôÕ! Gu\ôu. ©u] GlT¥Pô CÚdÏm? Guß AYs úLhL, T§ûXj ùR¬kÕùLôsÞm BoYjÕPu GpúXôÚm AYû]úV TôojúRôm. NhùP] AYu AY]Õ AmUô®u LÝj§­ÚkR Rô­fùN«û] GÓjÕdLôh¥, CeL TôÚeL... Rô­u]ô, AÕX CÕUô§¬ ¨û\V ©uà(aød) Uôh¥«ÚdÏm. GpXôo LÝjÕXÙm TôÚeL... AÕX ©uú] CpûXúV! Guß HúRô Rôu EXL ULô A§NVjûRd LiÓ©¥jRûRl úTôXl ùTÚûUVôLf ùNôpX... ©uà TÓjR\ TôhûPl TôÚeL Guß GpúXôÚm ùLôpùXuß £¬júRôm

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக