செவ்வாய், 8 மே, 2012

இடைவெளி---ஜெமினிசினிமா

Ïilbtë
            fyhé‹ Ïªj RWRW¥ò¡F«, všiyæšyhj k»œ¢Á¡F« fhuz« mtsJ c殤njhê jhçâ tu¥ngh»whŸ v‹gJjh‹.
            Ïu©L tUlkhæ‰nw mtis¥gh®¤J.  mtS¡F¥ ò¤jf« v‹whš cæ®.  mij Ï¥go xG§f‰W¥ ngh£oUªjhš Ão¡fhJ.  ahuhf ÏUªjhY« cçiknahL f©o¥ghŸ.
            ò¤jf§fŸ, bgh¡»õ§fŸ mij Ï¥goah F¥ig khÂç¥ ngh£L it¥gJ?
            ò¤jf¤Â‹ Eå kl§»æUªjhY« nghJ« V©o, Ï¥go my£Áakhf ÏU¡»nw? v‹ghŸ.
            ãid¤J, Áç¤jgona ò¤jf§fis xG§fhf mL¡» it¤jhŸ fyh.
            kh©lè‹ Ïir‹dh mtS¡F cæ®, rh¥Ãlhk¡ Tl ehŸ KGtJ« nf£L cU»¥nghthns, mªj nfr£il vL¤J nl¥ç¡fh®oš ngh£Lit¤jhŸ fyh.
            jhçâ ϧnf ÏUªj ehëš kâ¡fz¡F¤ bjçahkš rjh fyhnthL ngÁ¡ bfh©nlæU¥ghŸ.
            m«kh Tl Ït®fŸ Ï¥go¥ ngRtij¥ gh®¤J rè¤J¡ bfhŸthŸ.
            V«kh, Ï¥go xU¤j® nkš xU¤j® cæiuna it¤ÂU¡»Ö®fŸ, ehis¡nf fšahz« Mæ£lh v‹d brŒÅ§f?
            xU¤jiuna, Ïu©L ngU« fšahz« g©â¡»£lh Ãçant©oašny Ïšiyah m«kh?  v‹W jhçâ nto¡ifahf¥ ngÁé£L, m«kh ef®ªjJ«,        V©o, fyh cyf¤Ânyna fšahz« jh‹ Áwªj bgça °jhdkh? v‹ghŸ.  m¥go¡ nf£l jhçâ jh‹ o»ç Ko¤j ifnahL bg‰nwh®fë‹ bjhšiy jh§fhkš fšahz« brŒJ bfhŸS«go Mæ‰W.  fyh, Å£L ãiyikahš il¥Ã°lhf ntiy gh®¤jhŸ.
            fšahz¤j‹W Tl v‹ v©z§fS«, fdÎfS« Ï¥go¥ ghHhæ£lnj fyh v‹W mtŸ ufÁakhf fyhél« mGj mGif Ï‹W ãid¤jhY« fyhΡF¡ f©fëš Ú® tU«.
            go¥ò‹dh m¤jid cæ®.  nõ¡°ÃaU« äšlD« g‰¿ ris¡fhkš éthÂ¥ghŸ.
            ešy thœ¡if thHwJ k£Lkšy, ešy e©g‹ »il¡»wJ« ó®t b#‹k ò©âa«jh‹... Ïšny‹dh fyhΡF jhçâ njhêah »il¥ghsh?
mªj m‹ò¤njhê jhçâjh‹ Ï‹W tu¥ngh»whŸ.  kd« Ï‹g¥ gugu¥Ãš M®¥gç¤J¡ bfh©oUªjJ.
            Ϥjid ehsh mtnshL g»®ªJ bfhŸs Koahj v©z§fis Ï‹id¡F¥ ngÁlQ«.  jhuâ¡F¥ Ão¤jitfis všyh« brŒJ Ko¤Jé£L mtŸ tUif¡fhf cŸS¡F«, btë¡Fkhf¥ gugu¥òl‹ miyªJ bfh©oUªjhŸ fyh.
            mtis¥ gh®¡ifæš m«khΡF¢ Áç¥ghf ÏUªjJ.
            Rkh® g¤Jkâ th¡»š jhçâ tªJ Ïw§»dhŸ.
            nAŒ, th, th Ϥjid ehê ml¡» it¤ÂUªj c‰rhfbkšyh« th®¤ijfëš têªnjhl, M®¥gh£l¤Jl‹ tunt‰whŸ fyh.  mtŸ k»œ¢Á mtSila eho, eu«òfëbyšyh« bjçªjJ.
            v‹do fyh Ïis¢R¥ nghæ£nl, v¥goæU¡F Mð iy~¥ všyh«!  m«kh v§nf fhnzh«? v‹whŸ jhçâ.
            mj‰FŸ Fuš nf£L m«kh mL¡fisæèUªJ mtrukhf btëtªjhŸ.
            thoa«kh, v¥goæU¡nf, Å£ony všyh« brs¡»akh? v‹W nf£lJ«jh‹ jhkj«, jhuâ, fyh v‹W xU njhê mU»š ÏU¥gijna kwªJ, mtŸ cz®Îfisna kwªJ m«khél« j‹ ò¡ff« g‰¿Í«, ò¡ff¤jh® fzt‹, khäah® g‰¿Í« ts, tsbt‹W ngÁ¡ bfh©oUªjhŸ.
            vç¢rY‰w fyh, nghJ«o c‹ òuhz«, cd¡F¥ Ão¢r kh©lè‹ nfr£ th§» it¤ÂU¡»nw‹, nf£fyh« th  v‹W m«khéläUªJ Ãç¡f v©â¡ T¥Ã£lhŸ fyh.
            thœ¡ifæny, mbjšyh« xU K¡»akh?  mbjšyh« c‹id¥nghš ntiy¡F¥ nghæ£L mY¤J¥ nghdt§fS¡F xU bghGJngh¡F.  v‹id¥ ngh‹w FL«g¥ bg©fS¡F mij¡ nf£f neu« VJ?  v‹W xU nghL ngh£lhns fyhé‰FŸ nõ¡ZÃaU«, äšlD«, kh©lè‹ ÏirÍ«, jhçâæ‹ Kªija y£Áa§fS«, neh¡f§fS« xU jlit ifnfh®¤J¡ bfh©L j£lhkhiy R‰¿d.
            Ϫj kh‰w« v¥go?  jhçâia ã䮪Jgh®¤jhŸ fyh.  jhçâæ‹ fG¤Âš gsgs¤j mªj¤ jhè¢ruo‹ k»ikjh‹ Ϫj Ïilbtë¡F¡ fhuznkh?
            mdhtÁakhf MÕ[&¡F Ï‹W ÄÎ ngh£L é£nlhnk v‹W tUªÂdhŸ fyh.
                                                                                                b#äå ky®   05-02-1988
                                                --------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக