புதன், 23 மே, 2012

நம்பினார் கெடுவதுண்டு!-----தினமணிக் கதிர்----6-4-2008

Sôm©]ôo ùLÓYÕiÓ!

Gu]eL Cuû]dLôYÕ TûZV úTlTodLôWû]d áh¥hÓ YôeL...
ùY°«p ¡[m×m úTôúR Uû]® L]Lô BWm©jÕ ®hPôs Ru ×WôQjûR.
LûPj ùRÚ®p LônL± Yôe¡d ùLôiÓ §Úm×ûL«p SiTu BßØLjûRl TôojRôu. W® BßØLm CkR F¬úXúV ùLôhûPl úTôhPYu. BûLVôp AY²Pm ùNôu]ôp ¨fNVm SPdÏm. AYNW AYNWUôL BßØLm! Guß AûZjRôu.
Gu]lTô, Oô«tßd¡ZûUÙm AÕÜUôL LôXeLôojRôúXúV ¡[m©húP ùY°ëWô?úLhPôu W®.
ÏmTúLôQm YûW úTô¡ú\u. GhPûWdÏ Tv. úSWUô«hÓ, Gu] ®`Vm? TWTWjRôu BßØLm. ARômTô... TûZV úTlToLôWu VôûWVôYÕ TôojÕ Gu Åh¥tÏ Aàl©]ôp SpXÕ. CRtÏd áPj Õl©pûXVô GuTôs L]Lô. Tv vPôuh TdLm CÚkRô AàlúTu...
N¬, AeúL ¨tTôoLs VôWôYÕ Sôu TôojÕ Aàl×ú\u. Cuß CpXô®hPôÛm Sôû[ Aàl×ú\u.... Guß ùNôp­ KhhØm SûPÙUôLf ùNu\ôu BßØLm.
SpX Fo, SpX ùRÚ, ØR­p ÅhûP úYß SpX H¬VôÜdÏ Uôt\Ôm. CpûXùVu\ôp L]Lô®u ùRôpûX«­ÚkÕ RlTØ¥VôÕ úTô­Úd¡\Õ. Tô§ çWm úTô«ÚlTôu ©u]ô­ÚkÕ, ^ôo... ^ôo... Guß ÏWp úLhPÕ.
W® §Úm©l TôojRôu.
ûNd¡°p ùT¬V áûPÙm, RWôÑm CÚkRÕ. RûX«p ØiPôÑ Lh¥«ÚkR JÚYu ûNd¡û[j Rs°d ùLôiúP YkRôu.
Vôo ¿eL? GÕdÏ Guû]d ál©PÈeL.... ! Gu\ôu W®.
^ôo.. W® Gu¡\Õ ¿eLRôú].. BßØLm ^ôoRôu Aàl©]ôo úTlTo GÓdL.. Gu\ôu.
GûP úTôhPôu
SôÛ ¡úXô CÚdÏ..
Bß UôRjÕ úTlTo UôRm èß ìTôn ùLôÓjÕ TôeLú\ôm. Tu²ùWiÓ ìTôndÏjRôu CÚdLô?
úTlTûWl T¥f£hÓ Hù_uhÓ¡húPúV ùLôÓjÕ èßìTôûV Yôe¡dLXôúU.. Gu\ôu ¡iPXôL úTlTodLôWu.
ùWômT CûPùYhÓjRôu EUdÏ... Gu\ôs L]Lô LÓl×Pu.
©uú]... T¥fN ¿eLú[ ClT¥l úT£]ô... LiLhÓ ®jûRVô Tiú\u. EeL Øu]ô¥ Rôú] ¨ßjúRu. NôÚ.. G]dÏ úSWUôÏÕ. úTlTûW GÓdLYô.. úYiPôUô?
W®, L]LôûY Øû\dL, N¬.. N¬.. TQjûR GÓ..
ClúTô TQm CpûX Nôo. LôûX«XRôu ùLôÓdL Ø¥Ùm. ùUôjRd LûPdLôWo ÄÜ úTôhÓhÓ FÚdÏl úTô«ÚdLôo. TWYô«pûXu]ô úTlTûW GÓjÕhÓl úTôú\u. NkúRLm]ô Sôû[dÏ YôúWu TQjúRôP..
Tu²ùWiÓ ìTôndLôLYô ùTôn ùNôpXl úTô\ôu. AlT¥úV úTô]ôÛm BßØLj§Pm ùNôu]ôp Yôe¡d ùLôÓj§ÓYôu.. Guß Gi¦V W®, TWYô«pûX Sôû[dÏ TQm ùLôÓeL.. Guß ùNôu]ôu.
ARtÏs L]Lô.. CkRôlTô CkRd ÏûPûVÙm GÓjÕ¡hÓl úTô... ÑmUô ¬lúTW¬ ¡PdÏ... Guß ùLôiÓ YkÕ úTôhPôs.
Sôu ÏûPùVpXôm GÓd¡\Õ ¡ûPVôÕ Guß ùNôp­VT¥úV AûRj §\kÕ TôojÕ úUÛm, ¸Ým úSôhPm ®hPôu. ©u, ©ûZdL ùR¬VôRYeL[ô CÚd¸eLú[.. úTlTÚdÏ B«Wm úLs® úLh¡ÈeL. CkRd ÏûPdÏ TjÕ ìTôn ùNXÜ Ti½eLu]ô ãlTWô CÚdÏm. CûRl úTôn çd¡l úTôÓÈeLú[.. ûYfÑdÏeLmUô.. Gu\ôu úTlToLôWu.
úN.. CYû]l úTôn NkúRLlThúPôúU. CkRôlTô, CûR ¿úV ºo Ti¦ ùLôiÓ YôlTô. GeLÞdÏ CkR Fo ×ÕÑ. A§Ûm ÏûP ¬lúTo ùNnV\YeL áP CkRj ùRÚlTdLm Gh¥lTôod¡\§pûX..
úTô\lTúY ùLôÓj§hÓl úTôú\u. TjÕ ìTôn RôeLL Sôû[d LôûX«úX ÏûPûVÙm GÓjÕ¡hÓ YôúWu..
¿Rôu ùLôÓdLÔúU Tu²ùWiÓ ìTôn AûRd ùLôÓj§Ó.. NôUoj§VUôLf ùNôu]ôs L]Lô.
AlT¥u]ô.. CÕ Sôû[dÏ Ø¥VôÕ. Sôu úTlTod LûP §\kRlTRôu úTlTo úTôPÔm. AYo ùLôÓd¡\ TQjûR Yôe¡ ÏûPdLôWu¡húP ùLôÓdLÔm. AYs ×Ru¡ZûU UhÓm Rôu CÚlTôu. úYiPômUô.. CûR Cuù]ôÚSôs ûYfÑdÏúYôm.. Guß §Úl©d ùLôÓdL, W® Ïßd¡hPôu.
CkRôlTô.. TjÕ ìTôn. SpXô ºo Ti¦¡hÓ Sôû[dúL ùLôiÓYô..
úTôn®hPôu úTlTodLôWu.AYu §Úm© YWúY«pûX. W®, BßØLm Åh¥tÏf ùNuß AY²Pm úTlTodLôWû]l Tt±d úLhPôu. Rôu AlT¥ VôûWÙúU AàlT®pûXùVu\ôu BßØLm.

Uuû] N§Wô
§]U¦ L§o, 6.4.2008 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக