புதன், 23 மே, 2012

அத்தை இடம் பேசிய அருண்--குமுதம்---12-9--1991

AjûR«Pm úT£V AÚi
     AÚÔdÏ Es[m EYûLVôp ùTôe¡VÕ.
     AjûR ùTi NôkRôûYl TôojR AkR LQj§úXúV AYu Ru Es[jûRl T± ùLôÓjÕ ®h¥ÚkRôu. CÕTt± AjûR«Pm úSW¥VôL GlT¥l úTÑYÕ Guß úVô£jÕd ùLôi¥ÚkRôu.
     AjûRúV AYu G§¬p YkÕ AUokRôs. Ñt± Yû[jÕ ®`VjÕdÏ YkRôs.
     Euû] úSW¥Vô ClT¥d úLh¡ú\ú] Guß RlTôL ¨û]dLôúR AÚi. Hu Cuàm LpVôQm Ti¦dLôU CÚdúL?
     B! AjûRúV ®`VjÕdÏ YkÕ®hPôs! ØßY­jÕd ùLôiúP, Ti¦dLd áPôÕuà Sôu Rs° úTôhÓd ùLôiÓCpûX. Gu]úUô CÕ YûW«p N¬VôL JiÔm YW®pûX.
     Gu] YVNôfÑ ClúTô E]dÏ?
     ØlTÕ
     GeLs NôkRôÜdÏm LpVôQm ùNnV úYi¥VÕRôu. AYÞdÏm CÚTÕ YVÕ Ø¥kÕ ®hPÕ. Sôu ùNôp­dùLôiúP«Úd¡ú\u AYo Lô§úXúV úTôhÓdùLôs[ôUp CÚd¡\ôo. AÚ¦u EP­p JÚ £­ol× HtThPÕ. AjûR AYàûPV LpVôQl úTfûN GÓjR ûLúVôÓ NôkRô®u LpVôQjûRl Tt±Ùm úTÑ¡\ôú[! AlT¥Vô]ôp AYs U]£Ûm CúR §hPm Rôu! GjRû] A§oxPNô­ AYu!
     Gu], Gu]úYô úVô£d¡\ôn úTô­ÚdúL? Guß AjûR úLhPÕm Rôu AYs Ru G§úW EhLôok§ÚlTûR EQokRôu.
     ARôu NôkRô ®`Vm.......
     ¿ ºd¡Wm ûXû]d ¡°Vo TiQôjRôu Eu Rm© TôÛ NôkRôûYd LpVôQm Ti¦dL Ø¥Ùmà ùNôp­hPôu. ¿ ºd¡Wm JÚ ùTiûQl TôojÕd LpVôQm Ti¦dL. JÚjRûWùVôÚjRo ®ÚmT\ôeL. AYeL LpVôQm SPdL ¿ Hu RûPVô CÚdLÔm AÚi?
     AÚ¦u A¥Y«t±­ÚkÕ Ko HdLl ùTÚêfÑ ùY°lThPÕ.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக