செவ்வாய், 8 மே, 2012

குருபக்தி

FUg¡Â
            it¤ÂaehjD« - uhk_®¤ÂÍ« ãfœ¢Áæ‹ ÏWÂahf¤ ÂU¥òfiH            Ïåikahf ehj°tu¤Âš ÏiH¤J¡bfh©oUªjh®fŸ.
            tH¡fkhf mªj n#hoæ‹ ãfœ¢Á v‹whš mu§f« ~òšjh‹.  Ï‹W« m¥go¤jh‹.
            uÁf®fŸ T£l« kFoæ‹ ehj« nf£l ehf¤ij¥ nghy¡ »w§» mk®ªÂUªjJ.
            ãfœ¢Á KoªjJ« funfhõ« thid¥ÃsªjJ. mJ ã‰f Ú©lneu« Ão¤jJ.
            uÁf®fSila thœ¤ijÍ« ghuh£ilÍ« xU jiyair¥nghL«, ò‹difnahL« V‰W¡bfh©ld®, ehj°tu¡ fiyP®fŸ.
            uhk_®¤Â jd¡F Ïizahf thÁ¥gš it¤ÂaehjD¡F¥ bgUikjhŒ.  ÏU¥ÃD« Tlnt xU ÁW FiwÍ«c©L.  uhk_®¤Âæ‹ msΡfÂfkhd kçahijiaÍ«, FUg¡ÂiaÍ« f©L Áy® it¤Âaehj‹ mtid ml¡» MŸtjhf¡ F‰w«rh£oaJjh‹!  m¤Jl‹ mtçl« cŸs ga¤Âdhš jh‹ uhk_®¤Âæ‹ Âwik btë¥gLtšiy v‹W« mt® fhJglnt Áy® ngrΫ brŒjd®.  Ïtid¡ f©o¢ÁlQ« v‹W cW brŒJbfh©lh® it¤Âaehj‹.
            gz¤ij v©â uhk_®¤Âæl« it¤Âaehj‹ bfhL¡f, uhk_®¤Â gâthf ã‹W th§» f©fëš x‰¿¡bfh©lh‹.
            ÏJjh‹ rkabk‹W it¤Âaehj‹ Mu«Ã¤jh®.
            Ïj¥gh® uhk_®¤Â, c‹Dila FUg¡ÂiaÍ«, kçahijiaÍ« ghuh£L»nw‹.  FUg¡ÂÍ«, kçahijÍ« c‹ kdR¡FŸns ÏUªjh nghJ«.  nghw Ïl§fëš mij¡ fh£lQ«D mtÁaäšny!  Ïu£il ehadkhf thÁ¡F«nghJ rçrkkhf ã‹D thÁ¢rhjh‹ vL¥gh ÏU¡F«, Ú Xuo jŸë, jŸë ã‹D¡»wÂdhny c‹id eh‹ moik¥gL¤jwjh j¥ghd fU¤J ãyÎJ.  ÏånkyhtJ v‹Dl‹ rçrkkhf ã‹D thÁ.  v‹d brhšwJ òçÍjh?
            m©nz j¥gh ãid¢R¡fhÔ§f m©nz.  c§f °tu¤ij th§» v‹dhy thÁ¡fKoany, Xuo Ëdhy ã‹D c§f éuš merit ftå¢R mj‹go ehD« thÁ¢rhjh‹ c§fnshl Ïizah KoÍJ, mJ jh‹ c©ik¡ fhuz«, ntbwªj¡ fhuz¤jhY« eh‹ jŸë ã‰fny m©nz
            mij¡ nf£l it¤Âaehj‹ é¡»¤J¥nghdh®.
                                                            --------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக