புதன், 23 மே, 2012

பெண் போனால் ......தினமலர்--கதை மலர்--16-10-91

ùTi úTô]ôp......
ûU§­Ùm, £YWôUàm YZdLm úTôp váhP¬p AkR úWôhûP LPdÏm úTôÕ,
AkR YôhP NôhPUô] Cû[Ou ûLûV Bh¥]ôu.
LPkR JÚ YôWUôL CÕ SPkÕ ùLôi¥Úd¡\Õ.
×Ú`uLôWu áPl úTôÏm úTôúR ClT¥ùVu\ôp JÚ ùTi R²VôLl úTôÏm úTôÕ GlT¥?
£YWôUàdÏ WjRùUpXôm ùLô§jRÕ. CûR ClT¥úV ®Pd áPôÕ.
Cuß CWi¥ùXôuß TôojÕ ®P úYiÓm.
NhùPuß váhPûW §Úl© JÚ KWUôL ¨ßj§]ôu.
ûU§­ûV ¨tLf ùNôp­®hÓ AkR Cû[Ou CÚkR TdLm §ÚmT AkR Cû[Ou êf£ûWdL K¥ YkRôu.
Gu] ûR¬Vm? ûLûV Bh¥VÕ UhÓªpXôUp... K¥ YÚ¡\ôú], CkR LôX Cû[OoLÞdÏj Rôu GjRû] Õ¦fNp? £YWôUu £k§jRT¥úV ¨tL.
Nôo, §]Øm Sôàm ûLûV BhÓ¡ú\u. ¿eL ¨ßjôUúXúV úTô«ÓÈeL. EeL Uû]® ØkRôû]ûV ¿[Uô ®hÓ ùNÚLôU úTô\ôeL. úTô] UôNm Gu ReûL CkR Uô§¬ úTô«, CúR CPj§úX Rôu Nôo Bd£ùPih¥úX ùNjÕl úTô«hPô, AkR BReLj§úX Rôu Nôo EeL Uû]®ûVÙm GfN¬dL §]Øm ûLûV Lôh¥ ál©húPu. RlTô CÚkRô Uu²fÑdÏeL. Sôu YúWu Nôo ùNôp­ ®hÓ ¨mU§Vô SPkÕ úTô]ôu.
     AYNWlThÓ AYû[ RY\ôL ¨û]júRôúU Guß YÚjRlThÓ ùYh¡j RûXϲkR]o CÚYÚm.
N§Wô
LûRUXo, AdúPôTo 27, 1992

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக