வெள்ளி, 11 மே, 2012

பெண்டாட்டி குழப்பம்--பாக்யா-11-17

ùTôiPôh¥ ÏZlTm

     Gu] ®`Vm Uô¦dLm? Uôú]_o WÏSôRu úLhPôo.
     G]dÏ JÚ ÏZlTm Nôo ©ëu Uô¦dLm á±]ôu    
     Gu] ÏZlTm?
     Jn@l ÏZlTmRôu
     SôÓ ØÝYÕm CÚd¡\ ùTôÕYô] ©Wf£û], ÏZlTmRôu. CÚkRôÛm AûR Hu Gu¡húP ùNôpú\? §ûLl×Pu úLhPôo Uôú]_o WÏSôRu.
     Sôu LY²fÑ¡húP CÚdúLu. ùT¬VYeL £±VYeL Gu\ ®j§VôNm CpXôUp GpXôo¡húPÙm AuTô TZ¡ AàRôTjúRôP SPkÕd¡\ JÚjRo ¿eLRôu Nôo. ¿eL ¨û]fNô CûR ùNh¥p Ti¦j RWXôm.
     ¿ Gu] ùNôpú\uú] G]dÏ ®[eLúX. Eu Uû]® ®`Vj§X Sôu GlT¥ RûX«P Ø¥Ùm? JÚ ùTi¡húP úTôn ÏÓmT ®YLôWjûR úTN Ø¥ÙUô? AÕ RYß.AkRl ùTi Gu YôojûRûV úLhLô®hPôp?
     ¿eL ùNôu] GkRl ùTiÔm úLhTôs. AlT¥ JÚ ØLWô£. A§Ûm ùTiWô£ EeLÞdÏ CÚdÏ Nôo. G]dÏ AjÕT¥ Nôo CkR ®`Vm
     Ï°okÕ úTô]ôo WÏSôRu,
     ÅhX JÚ ©Wf£û]. ûL ¿h¥húPu. AYÞdÏ úLôTm YkÕ ÅhûP ®hÓ ¡[m©hPôs. Gu Uû]® ùWômT AZLô CÚlTôs. úLôTm YkRô Uà`àdÏ LiÔ êg£Vô ùR¬ÙÕ. AZLô] Uû]®ûV A¥f£húPôúUuà YÚjRmRôu G]dÏm. Uu²l× áP úLhÓhúPu Nôo. B]ôp AYs Guû] U§dLôU, ÅhûP ®húP ¡[m©hPôs
     CRtÏ Sôu Gu] ùNnVÔm?
     AYú[ôP, Guû] TûZVT¥ úNojÕ ûYdLÔm. G]dÏ YôrÜ ùLôÓdLÔm Uô¦dLm ùLg£]ôu.
     N¬lTô, AkRùTi ClT GeL CÚdLô
     Gu] Nôo, ùR¬VôRÕ Uô§¬ úLhLÈeL? AZLô] ùTiûQd LiPôpRôu Ñj§ Yû[f£ Åh¥X úYûX«X ûYfÑ ùUÕYô ùUÕYô UPd¡ÓÅeLú[. ClT EeL ÅhX CÚd¡\ Á]ôRôu Nôo Gu Uû]®. AYû[ RVÜ ùNnÕ Guú]ôP úNojÕ ûYeL Nôo. ¿eL ùLÓdL\ÕdÏ Øuú] Gu ùTôiPôh¥ûV Gu¡hP Rk§ÓeL.
     ¨ûXÏûXkÕ ¨u\ôo WÏSôRu.     

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக