புதன், 23 மே, 2012

மறைந்தாலும் ஊதுபத்தி மனமாக ....

Uû\kRôÛm FÕTj§«u UQUôL .....
SuUdLû[l ùTt\ ULWô£ Guß FWôÛm, E\YôÛm ùLôiPôPlThPYoLs Gu ùTtú\ôoLs AnVlTô ØjÕÏh¥ AYoLs.
G]Õ RôÙm, RkûRÙm úNojÕ YôrkRÕ AßTRôiÓ LôXm AkR AßTRôiÓ LôXØm Ht\Uô] YôrdûL. G]Õ RkûRVôo A§Lm T¥dLô®hPôÛm AkR SôhL°úXúV Åh¥úXúV ùT¬V èXLm ûYj§ÚkRôoLs R]Õ AiQuLÞPu. A§p A¬V ùT¬V èpLs Es[]. CXd¡Vj§p AlTô®tÏ HtThP BoYmRôu ©u]ô°p Guû]Ùm GÝjÕX¡tÏ A±ØLlTÓj§VÕ úTôÛm. TWYXôL GpXôl Tj§¬dûLL°Ûm Gu LûRLs ùY°YkRôÛm, LûXUL°p ùY°YkR NUVmRôu AlTô HtßdùLôiPôo. (¡.Yô._ B£¬VWôL CÚkR LôXm).
AlTô®tÏ AZLô] ûLùVÝjÕ. ÅhÓd LQdÏLû[d áP Uôo´u úTôhÓ AfN¥jRôtúTôX GÝÕYôo. ú_ôvVØm A±kRYo. ÅhÓ úYûXLû[Ùm, úRôhPj§p T«¬ÓYÕ úTôu\ úYûXLû[Ùm ùNnYôo.
AmUôÜm, AlTô®tÏ Nû[jRY¬pûX. ©\ÚdÏ ERÜY§p AmUô®u úTôt\jRdL ÏQm GûRÙm ThPYojR]UôLd áßY§p RVeLôRÕ. ULú]ô, ULú[ô áP RYß ùNnRôp Uu²dLUôhPôoLs CÚYÚúU.
©\ÚdÏ JÚ LxPm Gu\ôp K¥lúTôn ERÜY§p CÚYÚúU YpXYoLs. ARô]pRôu £±V ÏÓmTm ØRp YN§Vô] ùT¬V ÏÓmTm YûW SpXÕ ùLhPÕL°p AmUôúY Øu¨tTôo.
AlTô úTô] ©\Ï AmUô Oô²úTôXRôu YôrSRôo. R]Õ HÝ ÏZkûRLÞPàm CÚTjûRkÕ úTWu, úTj§LÞPàm ¨û\Yôn YôrkRYo. 95 YVÕYûW úSôn ùSô¥«u± BúWôd¡VjÕPu, Rôú] NûUVp ùNnÕ T£ Guß YÚúYôodÏm TûPjÕ U¡rkR TiTô°².
Gu ùTôtú\ôoL°u LPûU, Li¦Vm, LhÓlTôÓ, Ut\YÚdÏ ERÜRp, ®hÓd ùLôÓlTÕ, E\ûY U§jRp úTôu\ EV¬V ùLôsûLLû[d LûPl©¥lTRu êXm AYoLÞdÏd Lô¦dûL ùNÛjÕ¡ú\ôm. GjRû] úNôRû] YkRôÛm U]m R[WôUp Ut\YoLÞdÏ ERÜm AkRj Rô«u TôeÏdÏj RûXYQeÏ¡ú\ôm. AkRl ùTtú\ô¬u LûPdÏÏP¥ Sôô]. AR]ôpRôu LûP£ LôXeL°p AmUô®u AÚúL CÚkÕ úNûY ùNnÙm Tôd¡Vm ùTtú\u.
BNôW, AàxPôLeLÞPu HÝ ULu ULÞPu CÚTjûRkÕ úTWd ÏZkûRLs ãZ AYWÕ CߧlTVQm JÚ §Ú®Zô Uô§¬ SPkRÕ U\dL Ø¥VôRÕ. Uû\kRôÛm FÕTj§«u UQUôL AYoLs ¨û]®p SôeLs.
NWvY§ CWôúNk§Wu
AØR ÑW©, úU 2006.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக