புதன், 23 மே, 2012

அடையாளம் -அமுதசுரபி ஜனவரி 2007

AûPVô[m
UôûX AÛYXLm Ø¥kÕ YkÕùLôi¥ÚkúRu. ûNd¡°p JÚYo §Úl©d ùLôiÓYkRôo.
GeúL Nôo CÚd¡ÈoLs! Gu\ôo ùYÏSôs L¯jÕl TôodÏm EtNôLm GeúL«p ùLôÓdLlThP AÝjRj§p ùR¬kRÕ. G]dÏ AYûW AûPVô[m ùR¬V®pûX. Vôo ùR¬VûXúV Guú\u U¦Uô\u Gu\ôo AÓjÕ TgÑ ®ÑYm Nôm× GeLû[ùVpXôm U\kÕ®h¼oL[ô Gu\ôo.
Sôu RÓUô±VûRd LiPÕm ¿eLs GeúL CÚd¡ÈoLs? Gu\ôo.
Tôe¡p Guú\u ùTôÕYôL.
¡[ôodLô CÚkúRú] U\kÕh¼eL[ô Gu\ôo.
AYo Guû]j ùR¬kÕ ûYj§ÚdÏmúTôÕ G]dÏ AYûW U\kÕ ®hPúR Gu\ Ït\ EQoÜ HtThPÕ.
ARtÏs AYo Gu YôrdûLRôu ¥Wô´¥Vô Ø¥gÑ úTôfÑ. Gu AmUô C\kÕhPôeL. AYeL A¥dL¥ EeLû[l Tt± úLhTôeL. YÚ`m GjRû] B]ôÛm TZ¡] U²RoLû[ U\dL Ø¥ÙUô Nôo AlTGjRû] vUôohPô CÚlÀeL. ClT ùLôgNm R[okÕ úTô«Úd¸eL YôeL Nôo. CjRû] Sôs L¯fÑ Nk§j§Úd¡ú\ôm. B¬VTY²p JÚ Lô© Nôl©PXôm. Guß TPTPùYuß úT£]ôo.
Gu UWUiûPdÏ AYo VôùWuú\ OôTLj§tÏ YW®pûX CÚkRôÛm U¬VôûR ¨ªjRm Sôú] AYo Ï¥jR Lô©dÏm úNojÕ LôÑ ùLôÓjúRu. AlT UßT¥ TôodLXôm Nôo AYNWUô úTôLÔm Guß á± Uû\kRôo.
JÚ YôWj§tÏl©u GeúL Nôo CÚd¸eL? LônL± UôodùLh¥p ¨u±ÚkR Gu ØÕÏdÏl©u ÏWpYW AYNWUôLj §Úm©ú]ôm.
Guû] AûPVô[m LiÓùLôiPôo. AYo E`ôWô]ôo Sôu úLNYu Nôoà ¨û]jjRôm Guß á±VT¥úV SLokRôo AYNWUôL.
Gu U]m ClùTôÝÕ AYûW AûPVô[m ùR¬kÕ ùLôiPÕ. ClT¥Ùm JÚ ©ûZl×.
Bo NWvY§
AØRÑW©, _]Y¬ 2007

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக