வெள்ளி, 11 மே, 2012

ஆசை---குமுதம் ---26-4-2006

BûN
            Gu]¥ Ñ_ô, CqY[Ü ®ûX ùLôÓjÕ ¥ùWv YôeÏú\, Gu] ®úN`m? ×Y]ô úLhPôs.
     Sôû[ Gu LQY¬u ©\kRSôs, §]Øm úTlT¬úX YÚm N@Tô¬ úTih ®[mTWjûRl TôojÕl TôojÕ ùTÚêfÑ ®hÓd ùLôi¥ÚkRôo. AR]ôp Rôu úXôu úTôhPôYÕ AYo BûNlTÓ¡\ ¥ùWvû^ Yôe¡«ÚdúLu.
     AÓjR Sôs..... vÅh, LôWjúRôÓ N@Tô¬ úTihûP GÓjÕ, AûR LQY²u ûL«p ùLôÓdL, AúR úSWm AYs LQYàm AYs ûL«p JÚ TôoNûXj §¦jRôu.
     BfN¬VUôn ©¬jÕl TôojR Ñ_ô, HeL... ¿eL §]Øm úTlT¬úX YkR ®[mTWj§úX AkR N@Tô¬ úTihûPl TôojÕ ùTÚêfÑ®PÈeLú[uàRôu CkR ¥ùWvû^ GÓjúRu. ¿eL Gu]Pôu]ô... G]dÏ £pd LôhPu ×PûY GÓj§Úd¡ÈoLú[?
            úTô¥ ûTj§Vm, Sôu ùTÚêfÑ ®hPÕ AkR Bi áPúY CÚkR ùTi Lh¥«ÚkR £pd LôhPu ×PûYûV E]dÏ Yôe¡d ùLôÓdL Ø¥VûXúVàRôu. NmT[m YkRÕm Yôe¡húPu Gu\ôu.
     LQYû]l ùTÚªRUôn TôojRôs Ñ_ô.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக