வெள்ளி, 11 மே, 2012

வனஜா கிரிஜா --7-8-1997

Y]_ô ¡¬_ô

     çWj§úXúV ¡¬_ô YÚYûRl TôojÕ®hP Y]_ô ¨u\ôs.
     B]ôp ¡¬_ô, Y]_ôûYl TôojRÕm ®Ó®ùPuß LiÓ ùLôs[ôUúXúV YkR Y¯úV §Úm©®hPôs,
     Y]_ôÜdÏ CÕ A§of£VôL CÚkRÕ. H²lT¥? Su± ùLhP ù_uUm ®PdáPôÕ  AYs Åh¥túL úTônl TôodL úYiÓm, úLhL úYiÓm, ×\lThPôs.
     NlRªu± UôÚ§ LôûW ¨ßj§®hÓ Esú[ ÖûZV ØtTÓûL«p úTfÑdÏWp LhÓ ¨u\ôs.
     A¥lTô®, LûPdÏ úTô] ¿ Y]_ôûYl TôojÕhÓ...¨uß JÚ YôojûRáP úTNôU YkÕh¥Vô? ÑjR Su± ùLhP ù_uUm¥ ¿. Nô¥]ôs ¡¬_ô®u Rôn.
            “”AmUô, ¿ ¨û]d¡\ Uô§¬ Sôu Su±ùLhP ù_uUUpX. LxP LôXj§p AYs ùNnR ER®ûV Sôu U\dLúX! B]ôp Gu LQY¬u APôY¥jR]jRôúX Sôu UßT¥ HrûU ¨ûX AûPkÕ®hPûRd úLs®lThPô Y]_ô Õ¥f£l úTôYôs. UßT¥ TQ ERÜ ùNnV Øu YÚYôs. Gu]ôúX AYs ÏÓmTj§p ÏZlTm YWd áPôÕuàRôu, AYû[ AXh£Vm ùNnRÕ Uô§¬ S¥júRu. CRtLôL Gu U]ûR GqY[Ü çWm §PlTÓj§d ùLôs[ GjRû] LxPlThúPu GuTÕ E]dÏl ׬VôÕ.
     úLhP Y]_ô Ru AYNW ×j§dLôL ùYhLlThPôs

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக