வெள்ளி, 11 மே, 2012

கவிதை - வாழ்வோம் உணர்ந்து !--சிறுவர் மணி 8-9-2007

YôrúYôm EQokÕ !

AuTôn CÚdLj ùR¬gÑdLÔm
BeLôWl úTôdûLj R®ojÕdLÔm
C²ûUVô úTNd LjÕdLÔm
DûL ùNnV TZ¡dLÔm!

EiûUVô SPdL ØVt£dLÔm
FoSXm úT¦ EVokÕdLÔm
GûRÙm ùR°Ü\ LjÕdLÔm
Ht\m YkRôp APe¡dLÔm!

Im YkRôp úLhÓ ùR¬gÑdLÔm
JtßûUVôn YôZ LjÕdLÔm
K§SXm YôrúYôm CûR EQokÕ
Yôr®p EVWXôm ALm U¡rkÕ!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக