புதன், 23 மே, 2012

சொல்லாமலே---வாரமலர்--21-3-2004

ùNôpXôUúX
      
U\kÕPô¾eL. Cuû]dÏf N²d¡ZûU, Tôed AûWúYû[Rôu! ¨û]ÜTÓj§]ôs UÕWm.
OôTLm CÚdÏ, úYûXûVl TôÚ G¬fNúXôÓ ùNôp­, BÀv ×\lTôhPôo RôúUôRWu.
Hù_uPôL CÚkÕ ùPYXl B¡ ClúTôÕ ùPYXlùUuh BÀNWôL CÚd¡\ôo RôúUôRWu. £u] YV£p CÚkúR Li¥l×m L\ôÚm ªdLYo. Åh¥p Uû]® ùNôpúX Uk§Wm.
BÀ£p ÖûZkRYo, T§ú]ôÚ U¦dÏ Tôed úTôn Uû]® ùNôu] 2 B«WjÕ Ièß ìTôûV ¥Wôl ùNnÕ YkRôo.
Cuß úYûX A§Lm. KYo ûPm ùNnÕ®hÓl ×\lTÓmúTôÕ U¦ HÝ A¥jRÕ.
RûX TôWUôL CÚkRÕ. Lô© Ï¥jRôp úRYXôm Guß úRôu±VÕ. ARtÏs JÚ ùTi ûL Lôh¥ LôûW ¨ßj§]ôs. C[mùTi çdLXô] LYof£ úYß. úLhLÜm úYiÓUô?
NPu ©úWd úTôhPôo.
Gdv¡ëv Á Nôo, Tv vPôih Y¯VôjRôú] úTôÈeL..! AkRl TÕûU ùLôg£VÕ.
BUôm“”
AYNWUô, RgNôîo TvÑdÏl úTôLÔm, Tv vPôi¥p C\d¡..
HßeL RôúUôRWu ùNôu] ®Sô¥, Øu ºh¥p AUokÕ LRûYf NôjjR]ôs Uô­².
AÚ¡. êfÑ Yôe¡V AY[Õ C[ûU, RôúUôRWû] Gu]úYô ùNnRÕ. Lôt±p AY[Õ ØkRôû] Ayo ØLj§p ¡fÑ, £fÑ êhP NTXm RûXdúL±VÕ.
G]dÏ JúW RûXY­, BhúNTûQ CpúXu]ô KhP­p JÚ Lô© Nôl©hÓhÓl úTôLXôUô?
®j ©[`o. G]dÏd áP RûX Y­d¡\Õ. úSWUô«PôÕpX..
ºd¡Wm úTô«PXôm LôûW KhPp YôN­p Tôod ùNnÕ, Uô­²ÙPu SPkRôo RôúUôRWu.
RtùNVXôL TÓYÕ úTôp AYûW EW£VT¥ SPkRôs.
Gu]Rôu LhÓlTôÓ Es[ Bi Gu\ôÛm, JÚ C[mùTi ùLôg£, EW£l úT£VÕm NTXm ùY°úV YWjRôú] ùNnÙm. YkRÕ.
Aû\«p JÕdÏl ×\UôL AYs AUW AYÚm AÕRôu N¬ GuTÕúTôp EtNôLUô]ôo.
Lô© YÚmYûW _ô­VôLl úT£d ùLôi¥ÚkR]o. CWiùPôÚ Øû\ AYs LôpLû[ EW£]ôo RôúUôRWu. LiÓ ùLôs[ôUp AYs ®¯Lû[f ÑZt\úY, ùWômT Sôs TZ¡VYo úTôX ùSÚe¡d ùLôi¥ÚkRôo RôúUôRWu.
_vh V ª²h.. úSfÑWp Aoù_u£ - ¡[m© PônùXh úSôd¡ SPkRôs.
Lôj§ÚkRôu RôúUôRWu
úSWm JP.. ùY°±V ØL.ÕPu ©p TQjûRd ùLôÓjÕ®hÓ Ru ûLlûTûVj §\kRYo ®d¡jRôo.
Ñû[VôL 2 B«WjÕ 500 AúTv.
APlTô®, NTXjÕdÏm, Lôp EWNÛdÏm 2,500 RiPm.
AúR ©WûUÙPu ÅÓ YkÕ úNokR YûW EÛd¡]ôs UÕWm.
Gu]eL..... EeL[f £WUlTÓj§húPu. AkR AmUô FÚdÏl úTô«ÚdLôd. YW JÚ YôWm BÏm. YkRÕm TQm Yôe¡dLú\uß ùNôp­hPôL.
Rl©júRôm U]m ùNôu] AkR ùSô¥«p NTXm ®ûP ùTt±ÚkRÕ RôúUôRW²Pm!.

NWvY§ Wôú_k§Wu. Uu]ôoÏ¥
§] UXo, YôWUXo, Uôof 21, 2004

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக