வெள்ளி, 11 மே, 2012

அனுபவம்===குங்குமம்---9-10-1998

AàTYm

©sû[Vôo úLô®­p ÑYôª Ïm©hÓ®hÓj §Úm©V úTôÕRôu G§úW TôojúRu, G]dÏj ùR¬kR SPUôÓm ©vLh vPôp ûYj§ÚdÏm ÑÏUôWû].
     AYu VôûWúVô §h¥d ùLôi¥ÚkRôu. çWj§p ¨uß ùLôi¥ÚkR AkRf £ßYoLs ©vLh LûPdLôWû] AZÏ Lôh¥d ùLôi¥ÚkRôoLs. AYu Øû\jÕ ûL Ke¡]ôu.
     Gu]lTô, AkR TVpLs ¡hP NiûP? Guß Sôu úLhúPu.
     CpúX Nôo, §]Øm CkRl TVÛY Ts°dáPm úTôLôU, CkRd Ï[jR¥«p EhLôokÕ ¡hÓ LûRV[d¡\ôuLs. Ts°dáPm ®hPÕm Åh¥tÏl úTô¡\ôuLs. Yôû[d Lh¥, Y«tû\d Lh¥ Tv Nôow ùLôÓjÕ Aàl©]ôp.. CYuLs ClT¥ ùYh¥l ùTôÝÕ úTôdÏ\ôàY, ARôu CWiÓ ùLôÓjúRu.
     E]dúLuTô Ym×?
     CpúX Nôo, Sôàm CYàL Uô§¬ Ts°dáPm úTôLôU Fo úUgN§]ôpRôú] Cuû]dÏl Ts°dáPm Ts°dáPUô, ùRÚjùRÚYô, CkR ©vúLh Yi¥ûVj Rs°d¡hÓl úTôú\u. JÝeLô T¥f£ÚkRô ClT¥ ApXpTP úYi¥V§pûX ApXYô? AkR BReLj§úX Rôu CYàLû[d Li¥fúNu. C²úU CkRl TdLm YWUôhPôàY, Ts°dáPm JÝeLô úTôYôeL TôÚeL.”
     AkR AàTYeL°u ¨VôVm G]dÏl ׬kRÕ,

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக