புதன், 23 மே, 2012

உயில்---அமுதசுரபி---ஜனவரி-2008

E«p
Hn ùNpYm ClT¥ ùTôßl× CpXôU Fo Ñt\±úV. Eu G§o LôXjûRl Tt± £kRû]úV ¡ûPVôRô E]dÏ? SiTu WÏ úLhPôu. úTôPô úPn. GeLlTô úYûXdÏl úTôn ¨û\V ùNôjÕ úNojÕ ûYf£Úd¡\ôo. AYÚdÏ Sôu JúW ûTVu. AYo ùNôjÕdÏ Yô¬Ñ SôuRôuPô,. ©uú] Hu Sôu LxPlTPÔm? AlTôÜdÏm EPp¨ûX N¬«pûX, ùLôgNSô[ô ºd¡Wm ùNôjÕ Gu ûLdÏ YkÕ úNÚm.
ùLôÓjÕ ûYfNY]Pô ¿ WôÏ ùTô\ôûUlThPôu.
Åh¥p JÚ Sôs. E«p GÝR ClT Gu] Nôo AYNWm? ÏÓmT Yd¸p úLhPôo.
Yd¸p Nôo. G]dÏ ùLôgN Sô[ô EPp ¨ûX N¬«pûX. Gu ULú]ô GkR ùTôßl×m CpXôU Fo Ñtß¡\ôu. CkR ùNôjÕ Sôu EûZfÑ NmTô§jRÕ. G]dúL §¼oà JiÔ B«hPô.... ULu ùNpYm ùTôßl× CpXôUp CÚlTRôp E\®]oLs VôWôYÕ ªvëv Ti¦ÓYôeLú[ôuà TVUô CÚdÏ. E«úWôÓ SpXo CÚdÏm úTôúR GݧhPô ûTVàdÏm SpXÕRôú]? ARôu YWf ùNôuú]u. Sôu ùNôp\Õ ¨VôVm Rôú]? ULô­eLm úLhPôo.
YôvRYm Rôu Nôo. Sôû[dÏ GݧÓúYôm. LôûX«úX YúWu. Yd¸o ®ûPùTt\ôo. CûR úLhÓdùLôi¥ÚkR ùNpYjÕdÏ GpûXVt\ NkúRô`m. E«p GÝRlThPÕ. AjÕPu ULàdÏm úNojÕ JÚ L¥Rm  CûQjRôo.
ULô­eLm ùNôu]T¥úV TjÕ §]eL°p C\kRôo.     AhPôd YkÕ, RkûR C\kR ÕdLjûR®P AYo GÝkÕ E«pRôu ùNpYj§u ¨û]®p ¨u\Õ. TpûXd L¥jÕdùLôiÓ TjÕ §]eLs ùTôßûUVôL CÚkRôu. TjRôYÕ Sôs... E«p GÓjÕ Yô£jRôu. A§p ¸rdLiPYôß Gݧ«ÚkRÕ.
CÕ Gu ÑVôo´R ùNôjÕ.C§p Gu DULô¬Vj§tÏ úTôL Á§ûV ®jVôNôLo A]ôûR CpXj§p úNojÕ®PÜm. CûRj R®W EûZjÕ NômTô§jRôp NkúRô`UôL YôZXôm Gu\ LÚ.ûR Gu ULàdLôL ®hÓf ùNp¡ú\u. LPkR 30 YÚPUôL NkúRô`m G]dÏ UhÓúU ¡ûPdÏUôß Gu ULu       ùLôiPRtÏ Su±
Yd¡jÕl úTô]ôu ùNpYm.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக