செவ்வாய், 8 மே, 2012

ரூபவதி

%gtÂ
            ghlèò¤Âu¤ij jh©o efç‹ Ãujhd ÅÂfis¤ jh©o eLika¤Âš Ãukh©lkhf mikªÂUªj mªj mu©kidæš ifæš kJ¡nfh¥igÍlD«, Átªj éêfSlD« mk®ªJ ÏU¡»wh‹ Ãu¡t®j‹ v‹D« bksça mur‹.
            vÂnu, T©oš milg£l »ëahŒ¥ ga¤Jl‹ ã‹W bfh©oUªjhŸ %gtÂ.
            ngij¥ bg©nz, v‹ mªj¥òu¤Âny g¤njhL gÂbdh‹whf tªJé£lhŒ gh®¤jhah?  Mghrkhf th®¤ijfis c®¤jh‹ Ãu¡t®j‹.
            mªj¡ bfh^u th®¤ijfS«, v¡fhs¢ Áç¥ò« %gÂæ‹ bré¥giwfëš nkhÂ, f©fis k£Lkšy fhJfisÍ« _o¡bfhŸs¢ brŒjd.
            thŒ »êa¥ ngRthna, V‹ Ï¥bghGJ bksd« rh¡»whŒ?  bfhŠR bkhê ngR« uŠÁjnk! v‹ mU»š th.  c‹ bkhê nf£f¤ Jo¡»nw‹ th bg©nz  v‹W T¿agona mtŸ mU»š br‹wh‹ Ãu¡t®j‹.
            K£lhŸ murnd, bjçªnj beU¥Ãš ahuhtJ if it¥gh®fsh?  Åzhf c‹id Úna mê¤J¡ bfhŸshnj.  v‹ »£nl beU§fhnj,  eh‹ xU beU¥ò. Ϫj beU¥ò v‹idÍ« c‹idÍ« vç¤JéL« nt©lh«, tuhnj v£oãš  mtŸ Fuš nghij V¿a bréfëš Vwntæšiy.
            Ãu¡t®j‹ nkY« K‹nd¿¡bfh©nl mtis v£o¥Ão¤jh‹.  mtŸ iffis Ku£L¡fu§fshš g‰¿dh‹.  òèæ‹ ghŒ¢rY¡F K‹  Ïskh‹ v‹d brŒaKoÍ«?  v‹djh‹ mtŸ nghuhodhY« mªj¡ bfhL« nt§ifæ‹ K‹ ÁW Kayh»¥ gèahdhŸ %gtÂ.
            ghé, fhjyid¡ fhztªj v‹ f‰ig¢ Niwahoa äUfnk, nfLbf£ltnd, Ú brŒj ght¤Â‰F c‹ t«r¤ijna T©nlhL xê¡»nw‹.  mu‰¿dhŸ %gtÂ.
            v¢Áš g©âa gH¤ij¤ J¥Ãé£L my£Áakhf¢ Áç¤jthnw mf‹wh‹ Ãu¡t®j‹.
            clš, cŸsbkyh« vça mtkhd¤jhš jiy Fåªjthnw mu©kidia é£L btëna¿dhŸ %gtÂ.
            òZaä¤Âu‹ »nu¡f®fë‹ M¡»uä¥ig¤ jL¤J ãW¤Â nkY« K‹ndw élhjgo brŒJ ãL, ghoèò¤Âu¤ij neh¡»¡ fh‰bwd éiuªJbfh©oUªjh‹.  nrdhÂg òZaä¤Âu‹.
            mt‹ v©zbkšyh« fhjè %gtÂælnk ÏUªjJ.  nr!  Ϫj¥ bg©fns mtru¡fhu®fŸ jh‹ nghèU¡»wJ.  eh‹ v‹d tuhkyh nghŒél¥ ngh»nw‹.  ÏtŸ V‹ #h‹óiu é£L ghlèò¤Âu¤J¡F nghfnt©L«?  v¥goÍ«, Ïu©L Âd§fëš murh§f ntiyfis Ko¤Jé£L tªj clnd e« ÂUkz« v‹W Åu‹ jdŠbraål« brhšèaD¥Ãé£L¤jhnd òw¥g£lh‹.
            mj‰FŸ v‹d mtru«?  ngij¥bg©, v‹id¤ njo¥ ghlèò¤Âu¤Â‰nf tªJé£ljhf Åu‹ brh‹dhnd!  mtS¡F¤jh‹ v‹nkš v¤Jiz m‹ò!  Ϫj ãälnk Xo¥nghŒ, f©nz %gt vd¡bfhŠÁ ehisna e« ÂUkz« v‹W brhšèél nt©oajjh‹.  mtŸ Kf« m¥gona jhkiuia¥ nghš ky®ªJ cyf¤J¥ bg©fë‹ mHbfšyh« x£Lbkh¤jkhf¢ nr®ªJbfh©L ÃufhÁ¡fhnjh?
            f‰gid brŒjthnw éiuªJ bfh©oUªjh‹.  Ï‹D« Á¿J neu¤Âš mu©kidia milªJélyh«.  Kjèš k‹did¡ f©L étu« brhštjh?  fhjèia¡ fh©gjh?  ÁªÂ¤jtid ahnuh éR«ò« Fuš fiy¤jJ.
ÂL¡»£L¥ nghdtdhŒ¡ FÂiuia é£L Ïw§», Fuš tªj ¡»š gh®¤jh‹ òZaä¤Âu‹.
            K¡fho£l cUt« x‹W jiyf霪J éR«Ã¡ bfh©oUªjJ.
            ahuJ? Ϫj neu¤Âš?  mj£lyhf¡ nf£lh‹ òZaä¤Âu‹.
            ÂL¡»£l mªj cUt« Fuiy milahs« f©L bfh©ljhš éR«giy ãW¤Â eh‹jh‹ nrdhÂgÂahnu v‹wJ.
            %gtÂ, Úah?  f©nz V‹ Ϫj¡ nfhy«?  mtis¤ Jh¡f Ka‰Á¤jh‹.
            mtnsh JŸë¡ F¤J v£o ã‹W bfh©lhŸ nrdhÂgÂahnu, v‹id¤ bjhlhÔ®fŸ!”
            %gtÂ, Ú ... v‹d brhš»whŒ? jLkh¿dh‹ òZaä¤Âu‹.
            M«, nrdhÂgÂahnu!  FWKaš x‹W Á§f¤Â‹ K‹ gèahdJ, gUªÂ‹ Ãoæš g¢ir¡»ë ÓuêªJ é£lJ
            ahuªj¡ bfhoat‹?  brhš, mtid Ï¥bghGnj f©l J©lkh¡» fGF¡F Ïiuah¡F»nw‹, brhš %gt brhš
            mtid¡ f©l J©lkh¡Ftjhš c§fŸ M¤Âu« ml§fyh«, Mdhš eh‹ JhŒikbgwKoÍkh? mikÂahf¡ nf£lhŸ %gtÂ.
            %gtÂ, v‹id¡ bfhšyhnj!  c‹id Ϫj ãiy¡F Msh¡»at‹ ah®?  Ianfh, v¤jid fdÎfis beŠÁš VªÂ tªnj‹.  mj‰FŸ fiwg£L ㉻whna %gtÂ, ahut‹, brhšykh£lhah? bfŠÁdh‹ òZaä¤Âu‹.
            brhšy¤jhnd ngh»nw‹ nrdhÂgÂahnu,  c«Kila bfhL§nfhš k‹d‹ Ãu¡t®j‹ jh‹
            v‹d?! Ãu¡t®jdh?  ml¥ghé, Ï¥bghGnj mt‹ jiyia¡ bfhŒ»nw‹  M¤Âu¤Jl‹ Ûir JoJo¡f this cUt
            K‹nd Xotªj mtid¤ jL¤j %gt bghW§fŸ.  vd¡F Ú§fŸ xU th¡F bfhL¡f nt©L«
            brhš.  %gtÂ, mij ãiwnt‰W« gh¡»akhtJ vd¡F¡ »il¡f£L«.
            Ãu¡t®jå‹ t«r« ϤJl‹ mêªJ nghf nt©L«.  Ϫj¥ ghlèò¤Âu mçaizæš mtDila FL«g¤Âd® ahU« mku¡ TlhJ.  c§fSila rªjÂæd®jh‹ MsQ«.  r¤Âa« g©â¡bfhL§fŸ
            K‹dJ rç... ËdJ...?
            vJΫ ngrhÔ®fŸ.  c§fis kz¡F« gh¡»a« jh‹ vd¡F Ïšyhkš nghŒé£lJ.  Ϫj¥ ghlèò¤ÂukhtJ c§fshš bgUikaila£L«  %gt mj‰F nkš ngr Koahkš ka§»¢ rhŒªjhŸ.
            òZaä¤ÂudJ Ïja« R¡F Ehwh»aJ.  khiy Ï£L kidéba‹w mªj°ij¡ bfhL¡f¢ brh‹dhŸ filÁæš Ãzkhiy mâa nt©oajhæ‰nw!
            <k¢ rl§Ffis Ko¤Jé£L murid¡ fhz¢ br‹wh‹ òZaä¤Âu‹.
            vJÎnk elthjJ nghš Ãu¡t®¤j‹ òZaä¤Âuid tunt‰wh‹.
            j‹ cz®¢Áfis ml¡»¡ bfh©L ÏU«gh»¥ nghdtdhŒ k‹dh »nu¡f®fis xL¡f¥ gilfis¤ jah® brŒJ é£nl‹. mt‰iw Ú§fŸ gh®itælyh«.
            Ãu¡t®j‹ k»œ¢ÁnahL«, bgUiknahL« gilfis¥ gh®itæl¥ òw¥g£lh‹.
            FÂiu¥gilia, ahid¥gilia, jh©o, fhyh£gilia beU§Fifæš... ahU« v®ghuhéj« òZaä¤Âu‹ fzneu¤Âš Tça this Ãu¡t®jå‹ beŠÁny ghŒ¢Ádh‹.
            %gtÂæ‹ v©z¤ij ãiwnt‰¿ é£l ÂU¥Âæš òZaä¤Âu‹ ã«kÂahdh‹.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக