வெள்ளி, 11 மே, 2012

கவிதை - பேய் விரட்டு===அமுதசுரபி

úTn ®WhÓ
L[jÕ                 úUhÓúX
L§Ú            A¥dûL«úX
LiQôúX       úT£lúT£
Lu²           Guû]d
LûXjÕ          úTôhPYú]-Eû]d
LiÔ\dLm      ®hÓlúTôfÑ
LhPZÏm         Yô¥lúTôfÑ
T£Ùm           U\kÕúTôfÑ
Ú£Ùm           AjÕlúTôfÑ
úTûR           E[m׬VôR
ùTt\YÞm       EPu©\l×m
úT«Gû]l       ©¥f£ÚdÏuà
éNô¬ûVl        TôodLlúTô\ôeL
úTR­dL         ûYjRYú]
úTûRGû]d      LôlTôtß
éNô¬«uA¥      RôeLØ¥VúX
NhÓà           ¿YkÕ®Ó
Lh¥®Ó          Rô­JiÔ
úTÙm           ®X¡®Óm
úTûRU]m       ùR°kÕ®Óm

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக