புதன், 23 மே, 2012

கலாட்டா கல்யாணம்

LXôhPô LpVôQm
GeLÞdÏ úYi¥VYo JÚYo ÅhÓ LpVôQm. ØlTÕ YÚPl TZdLm. AYo ªL ªL NôRôWQUôL CÚkRYo Rôu. ÕTôn úTôn NmTô§jÕ YN§Vô]ôo. Ru UL°u §ÚUQjûR JÚ §Ú®Zô Uô§¬ úLôXôLXUôL SPj§]ôo. ùT¬V, ùT¬V ®_©dLs TXo YkR]o. §ÚUQ UiPTm §ÚlT§ úLô®p úTôp YiQ ®[dÏL[ôp AXeL¬dLlThÓ CÚkRÕ. ùRÚûYúV AûPjRôtúTôuß ¥´hPp úTôoÓLs, ©WmUôiPUôL §ÚUQm SPkRÕ. CWiÓ Tk§ NôlTôÓm Ø¥kRÕ. êu\ôYÕ Tk§«p Uôl©sû[ ÅhÓ Cû[Ou JÚYu §¼ùW] NjRªhÓ úNôtû\ GÓjÕ A¥dL, ùTi ÅhÓdLôWo AYû]j Rs[ £±Õ úSWj§p AeÏ TVeLW A¥R¥ NiûPúV SPkRÕ. Nôl©hÓd ùLôi¥ÚkRYoLs GÝkÕ JP, ùRÚúY úY¥dûL TôojRÕ. ¨iP úSWm ùLôûX ùY±úVôÓ CÚYÚm A¥jÕd ùLôiP]o.
     NiûPdÏ LôWQm Uôl©sû[ ÅhÓdÏ úYi¥V Cû[Ou ¨û\V NWdÏ Ht±®hÓ Yk§ÚdLôu. Nôl©ÓmúTôÕ NôlTôÓ T¬Uô±VYo AYàdÏ Tô§ AlT[jûR úTôhÓ ®hPôWôm. úYiÓùUuú\ ùTi ÅhPôo AYU§jÕ ®hPRôL BWm©dL NiûP ûLLXl©p Ø¥kRÕ.
     BPmTWUôL, AZLôL BWm©jR §ÚUQm LûP£«p LXôhPô®p Ø¥kRÕ.
     CÕ SPkÕ 5 YÚPeLÞdÏ úUXô¡\Õ. B]ôÛm §ÚUQm Gu\ôúX AkR ¨Lrf£ Rôu GeLÞdÏ OôTLm YÚm.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக