வெள்ளி, 11 மே, 2012

கடன் ரத்து---குமுதம்---31--5-2006

LPu WjÕ
            Vôo ¿eL, Gu] úYÔm? úLhPôo UôVôi¥
     ¿eL Yh¥dÏl TQm ùLôÓlTYoà Gu SiTu ùNôu]ôu. AYNWUôL êYô«Wm ìTôn úYÔm. ARôu EeLû[l TôodL YkúRu. ÏUôo ùNôu]ôu.
     Rm©. Sôu Yh¥dÏl TQm Ro\YuRôu. ¿eL Gu Li¥`û]d úLÞeL. ØR­p JÚ Sôû[dÏ Yh¥ êYô«WjÕdÏ 30 ìTôn. CWiÓ UôRj§p §Úl©PÔm LPû]. EeLÞdLôL ¡VôWi¥ ûLùVÝjÕlúTôP G]dÏjùR¬kRYWô CÚdLÔm.CùRpXôm KúLu]ô, Sôu LPu ùLôÓd ùW¥
            ùWômT Rôedv. Sôu úTôn SiTûW AûZjÕ YÚ¡ú\u. YkRYu UôVôi¥dÏ ùWômT úYi¥VYo ÅhÓl ûTVu. AYu ¡VôWi¥ ûLùVÝjÕl úTôP Øu YW TQjûR ÏUô¬Pm ùLôÓjÕ Gi¦d ùLôs[f ùNôu]ôo.
     TXØû\ Gi¦l TôodLf ùNôp­Ùm TWYô«pûX Nôo Gu\ôu ÏUôo,
     Hu ^ôo? Gu\T¥úV TQjûRd ùLôÓjRôu ÏUôo.
     Rm©, EeLÞdÏ LPu RW G]dÏ ®ÚlTªpúX, Uu²fÑdÏeL.
     Hu ^ôo? ùLôÓjÕhÓ ClT ClT¥f ùNôpÈeL?ÏZlTUônd úLhPôu.
     G]dÏuà JÚ ©¬uv©s CÚdÏ. TQjûR YôeÏmúTôúR EeLÞdÏ CjRû] AXh£Vªu]ô, AûRd ùLôÓd¡\§úXÙm ¿eL AXh£Vm ùNnVUôh¼eLuà Gu] ¨fNVm? XhѪûV AXh£VlTÓjRlTPôÕ. AÕ G]dÏl ©¥dLôÕ, ¿eL úTôLXôm.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக