செவ்வாய், 8 மே, 2012

இறந்துவிடு பெண்ணே !

ÏwªJéL bg©nz!
            lh¡l®, Ú§fŸ v‹d nf£lhY« jªJéL»nw‹.  ¥Ç° v‹ kfŸ rhf¡TlhJ.  rhfélhÔ®fŸ, beh©oah» é£lhY« guthæšiy, mtŸ rhf¡ TlhJ lh¡l®
            btëna, mªj¥ bg©â‹ jªij jiyia¤ jiuÛJ nkh¡ bfh©L my¿dh‹.
            Mgnuõ‹ nki# ÛJ éç¡f¥g£oUªj bt©ikahd éç¥Ã‹ ÛJ mªj¥ bg© »l¥gij¥ gh®¤nj‹.
            mtS¡F Rkh® gÂbd£L taJ ÏU¡F«.  vL¥ghd _¡F, fisahd Kf«, mtë‹ Ú©l fU§Tªjš bfh¤jhf nki#¡F¡ ÑnH bjh§»aJ.  mªj¡ Tªjè‹ mo¥ghf« jiuia¤ bjh£lJ.  f£l« ngh£l òlit f£oæUªjhŸ.  mš £L¤Â£lhf u¤j¡ fiwfŸ.
            M©fS¡nf cça ruhrç cz®ÎfŸ mtis vilnghl kd¢rh£Ánah cij¤jJ.
            Ï¥bghGJ aªÂukhnd‹.  mtë‹ òlitia nkšneh¡» ÏG¤j eh‹ m®ªJnghnd‹.  eh‹ v®gh®¤jij¡ fh£oY« ga§fukhf ÏUªjJ.  ÏlJfhš v‹W brhštj‰F vJÎnk ÏU¡féšiy.  eR¡f©l KH§fhèš ÏUªJ Ñœtiuæš btW« u¤jK«, J©L, J©lhd JQ¡FfS« behW§»a btŸis vY«ò¤ J©LfS« JU¤Â¡ bfh©oUªjd.
            vªj¥ghé Ï¥go¡ f©, k© bjçahkš Ï¥go¢ Áij¤Jé£oU¡»wh‹ v‹W M¤Âu« tªjJ.
            mtrukhf mtŸ ehoia¥ gh®¤nj‹.  mtsJ F뮪j fu¤Âš vd¡F vJÎnk òy¥gléšiy.
            mtsJ btë¿a cjLfS«, Úy« ghç¤j ehÁ¤ Jthu§fS« vd¡F¢ rªnjf¤ij V‰gL¤Âd.  kWgo ehoia¥ gh®¤nj‹.
            Ϫj Kiw mJ Jo¥gJ òy¥g£lJ.  mtru mtrukhf ka¡f CÁia ngh£nl‹.
            bg©nz ÏwªJéL, Ó¡»u« ÏwªJéL.  eh‹ M¥gnuõ‹ brŒj ÃwF Ú Ïwªjhahdhš c‹ bt¿ Ão¤j jªij v‹id¥ gê T¿Lth‹.
            vd¡F ÏJ Kjš Mgnuõ‹,  v‹dhš c‹id¡ fh¥gh‰w KoÍ« v‹W vd¡F¤ njh‹wéšiy.  M¥gnuõD¡F¥ ÃwF ÏwªJ vd¡F¡ bf£l bgaiu c©lh¡»élhnj.  thœehŸ óuhΫ uhÁæšyhj lh¡luh» éLnt‹.  bg©nz, v‹id¡ fh¥gh‰W.  c‹ cl«Ãš Á¿jsÎ Tl u¤j« Ïšiy.  c‹dhš vijÍ« czu Koaéšiyna!  V‹ Ï‹D« cænuhL ÏU¡»whŒ?  vd¡F¡ bf£lbga® c©lh¡fth c‹ cæ® Ï‹D« Jo¤J¡bfh©oU¡»wJ?
            v‹ mWit¡ f¤Â¡fhfth Ï‹D« cæiu¥ Ão¤J¡bfh©oU¡»whŒ?
            kdJ gythwhf¥ òy«g mtis¡ f©Q‰nw‹.
            mªj¥bg© Ï‹D« cænuhL jh‹ ÏUªjhŸ.
            ntW têæšiy.  é ntfkhf ntiy brŒjJ.  eh‹ bt£L¡ fUéia¡ ifæš vL¤nj‹.
            Ï¥bghGJ ntW khÂç nt©o¡ bfh©nl‹.
            bg©nz! Ï‹D« miu kâ neu¤J¡FŸ ÏwªJ élhnj, eh‹ Ϫj Mgnuõid bt‰¿fukhf¢ brŒJ Ko¤j ÃwF, thhoš bfh©LnghŒ é£lJ« ÏwªJ bfhŸ.
            éÂæl« k‹who nt©o¡bfh©L éntf ò¤Âæ‹ gy¤njhL braèš Ïw§»nd‹.  mDgtä¡f frh¥ò¡ fil¡fhuid¥ nghš ÂwiknahL Tça f¤Âahš Ñ¿, Ñ¿ bg©â‹ rij¥ gFÂiaÍ«, u¤jehs¤ijÍ« bt£o vd¡F¤ bjçªjtiu brŒJ Ko¤nj‹.
            v‹d M¢rça«! mtŸ Ï¥nghJ« cænuhoUªjhŸ.
            u¤jehs§fŸ f£l¥g£ld.  eh‹ njhiy¤ ij¡f¤ bjhl§»nd‹.  ÂObu‹W Phgf« tªjJ,  f¤jç¡nfhiy cŸns it¤Jé£lJ Û©L« ijaiy¥ Ãç¤J mij btëna vL¤J, ij¤J.... m¥g¥gh Fëayiwæš ÏU¥gJnghš ÏUªjJ cl«ò.
            Ï¥bghGJ mªj¥bg© fhiy ÏHªjtshf¡ »lªjhŸ.
            ešyntis Ï‹D« mtŸ cænuhLjh‹ ÏU¡»whŸ v‹gJ bjçªjJ.
            mtru, mtrukhf e®i[¡ T¥Ã£L Ï‹D« XçU ãäl§fŸ jh‹ ÏtŸ cænuhoU¥ghŸ.  Mifahš Ó¡»u« Ïtis mtŸ th®oš bfh©L nghŒ¥nghL§fŸ.  Ϫj Mgnuõ‹ nki# ÛJ mtŸ Ïw¡f¡TlhJ  f£lisæ£nl‹.
            cjéahsiu¡ T¥Ã£L mtŸ ÏwªJ nghdhš tªJ brhšY§fŸ, mtS¡F e‹¿ brhšy nt©L«  v‹W T¿ mD¥Ãnd‹.
            ÃwF, v‹Dila miwæš fjit¢ rh‰¿é£L tªJ eh‰fhèæš éGªnj‹ Mahr¤njhL.
            vªj éehoÍ« fjÎ j£l¥glyh« cjéahs® mªj¥bg© ÏwªJ nghdij tªJ brhšth® v‹W fh¤ÂUªnj‹.
            fjÎ j£l¥g£lJ.  cjéahsU«, e®°fS« Vf Fuèš lh¡l® mªj¥bg© ÃiH¤J¡ bfh©lhŸ  v‹W T¿aij¡ nf£lJ« v‹ f©fS¡FŸ ÏU£L ãyt eh‹ nkny nkny nghŒ¡ bfh©oUªnj‹.

1 கருத்து: