புதன், 23 மே, 2012

சங்கீதம்--அமுதசுரபி-- ஆகஸ்ட்-2006

Ne¸Rm...

LôûX U¦ IkRûW, TÓdûLûVf ÑÚh¥ ûYjÕ®hÓ U[U[ùYuß ÅhûPl ùTÚdL BWm©jRôs EUô. AkR Åh¥p IkRûWdùLpXôm TÓdûL Lô­Vô¡®Óm. ùTh Lô© YkR ©\ÏRôu ×WiÓ TÓdL úYiÓm Gu\ ùLhP TZdLm CpXôR LQYu Uû]®. ÅhûPl ùTÚd¡d LÝ® ®hh ÑYôª ®[dúLt± vúXôLm ùNôp­®hÓ NûUVXû\dÏf ùNpYRtÏ EUôÜdÏ AûW U¦ úSWmRôu B«tß. AjRû] ÑßÑßl×. CkRd LôXjÕl ùTiLÞdÏ G§o Uû\Vô]Ys EUô.
B]ôp AYs U]m AûR®P A§LUôLl TWTWjÕd ùLôi¥ÚkRÕ. ùY°úV úTô] AYûWd LôúQôúU! CúXNôL YôNtTdLm CÚUp NlRm úLhL AYNWUôL YôNÛdÏ ®ûWkRôs. RûX«p Ul[ûWd Lh¥d ùLôiÓ TôpTôdùLhÓm ûLÙUôL Esú[ ÖûZkÕ ùLôi¥ÚkRôu ®`ôp.
AYu ûL«­ÚkÕ Tôp TôdùLhûP Yôe¡V EUô, úLôTjÕPu ØLjûRj §Úl©dùLôiÓ NûUVp Aû\dÏs ùNu\ôs. AYs ©u]ôp ùNu\ ®`ôp ØLj§p ×u]ûL. Tôp TôdùLhûP Lj§¬dúLôXôp Lh Ti¦ Tôp Tôj§Wj§p ®hÓd ùLô§dL ûYdL Øû]kRôs EUô.
EUô!
¿eL JiÔm Gu¡húP úTN úYiPôm
úLôTUô?
EdÏmEUô ©Qe¡]ôs.
Gu] EUô ¿ ClúTô úLôTjûR ®P±Vô CpûXVô...
CpúX]ô Gu] TiÔÅeL[ôm?
CpúXu]ô, Rl×, Rl×uà úRôl×dLWQm úTôhÓÚúYu Guß £¬dL
AYÞm £¬jÕ ®hPôs. ùTôpXôRYo ùNnV\ûRÙm ùNnÕhÓ ClT¥ SôPL UôP\Õ
AlT¥ Sôu Gu] ùNnúRu?
EeLû[ Vôo CkRl T²«p Tôp YôeLl úTôLf ùNôu]Õ? CWÜ éWô CÚªÉdú[, Sôu YôeLUôhúP]ô TôûX Li¥jRôs TôNjúRôÓ.
¿ UhÓm Gu] ÑmUôYô CÚd¡\ôn? Sôu ØÝÕm úYûX TôojÕ¡húPRôú] CÚdúL? ARôu Sôu CkRf £u] úYûXûVf ùNnúRu.
SpX CpX\m JÚ C²V Ne¸RmRôu, ¿Ùm Rôu CÚd¡ú\, ¿eLÞm Rôú] CÚd¸eLú[ Guß JÚYûWùVôÚYo TôojÕl ùTÚêfÑ ®hPT¥úV ¥®ûVl ThùPuß AûQjRôoLs G§Úm, קÚUôL LQYàm, Uû]Üm.
NWvY§ CWôúNk§Wu
AØR ÑW©, BLvh 2006

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக