புதன், 23 மே, 2012

காத்திருக்க நேரமில்லை---பாக்யா-30-4--1989

Lôj§ÚdL úSWªpûX
     _ôRLm ùTôÚk§«ÚdÏ CPØm TWYô«pûX. ùTi ©.Lôm T¥f£ÚdÏ. ¿eL úLhPT¥ GpXôm ùNnYôeL ©uú] Gu] úVô£d¡ÈeL? RWLo Rm×Nôª úLhPôo.
     GeLÞdÏm CkR CPm JúLRôu Nôª B]ôp Gu ûTVu JjÕdLÜm CpXôU úYiPômà JÕdLÜm CpXôU GeLû[ ÏZl×\ôu. Sôàm GqY[úYô ùNôp­húPu ùLôgNSôs ùTôßeL. NmU§dL ûYfÑPú\u Uô¦dLm©sû[ ûPm úLhPôo.
     ùTi Åh¥p
     Gu]eL úTNôU CÚd¡ÈeL? _ôRLm ùLôÓjÕ CWiÓ UôNUôfúN. Gu] ùNôpÛ¡\ôoL[ôm? úY¦ úLhL
     WôUÕûW ùNôu]ôo, ùT¬VYoLÞdÏl ©¥fÑ úTôfÑ úY¦. ûTVuRôu T§p ùNôpXôU Pôw TiÔ¡\ôu úTô­dÏ. TôolúTôm. JÚYôWj§p T§p YWôh¥...úYß TôolúTôm.
     HuPô ÏUôo Eu U]£X Gu]Rôu ¨û]f£ÚdúL. ¥¡¬ úLhúP JúL. ClT úYûX Tôod¡\ ùTôiQô CÚkRôp úRYXôm Gu¡\ôn ClT¥úV Tôod¡\ ùTiûQùVpXôm ¨WôL¬jÕd ùLôiúP úTô]ôp YVÑm KÓm ùTiÔm ¡ûPdLôÕ. SiToLs úYß LXôhPô ùNnR]o.
     ÏUôo LYûXlTPôUp úYß £X ùTiLû[Ùm úTôn TôojRôu U]ÑdÏm ©¥dLôUp AÛjÕlúTôn LûP£VôL AkR ©.Lôm ùTiúQj úRYXôm Guß AûWÏû\VôL NmU§jRôu.
     Uô¦dLm ©sû[ ¨mU§ ùTÚêfÑ ®hPôo. ùTi ÅhPôÚdÏ NmURm ùR¬®jÕd L¥Rm Gݧ]ôo. §ÚUQjûR GlùTôÝÕ ûYjÕd ùLôs[Xôm Guß úLhÓ Gݧ]ôo.
     T§p YkRÕ ClT¥
§Ú.Uô¦dLm ©sû[
AYoLÞdÏ YQdLm.
     LpVôQ TvÊtLôL Lôj§ÚkÕ úTôWô¥jRôp ØR­p GݧV Tôed Gd^ôªu ¬Nph YkRÕ EtNôLUô]ôs GuULs. C² Lôj§ÚdL úSWªpXôRRôp Tôed úYûX YkÕ ùNuû]dÏ TVQUô¡ ®hPôs. NkûR«p AYs RWm EVokÕ ®hPRôp Gm.Lôm Uôl©sû[Lû[ AYs ºkRUôhPô[ôm. PôdPo, Ggº²Vo Rô]ôm. IVôm ùY¬ ^ô¬ ªvPo Uô¦dLm ©sû[. 
     A§okÕ úTô]Õ Uô¦dLm RmT§Ls UhÓUpX Uôl©sû[ ÏUôo Gm.LômØm.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக