வெள்ளி, 11 மே, 2012

கவிதை -ஏக்கம்--- இலக்கிய பீடம் --ஜூலை-2003

HdLm
Gu Åh¥p
Rô¯ ¨û\V Rô²Vm
A¯jRôÛm A¯VôR IvYoVm
ùY°úV ùRÚúY úTôYRtÏ
ùY°SôhÓd Lôo YûLLs
CuPoùSh Nôh¥e
CÚkR CPj§p CÚkÕ
ùTôÝÕ úTôL ¥.®.úN]pLs
HYÛdÏm A¥ BhLs
CjRû] Ùm CÚkÕm
W£dL ®pûX YôrdûL
G]dÏs CÚd ¡\Õ
UZûX «u CûWfNp
ùU[]Uôn U]jÕs!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக