புதன், 23 மே, 2012

பிடிப்பு ---அவள்விகடன்====ஆகஸ்ட் 17--8--2001

©¥l×
     Lôû­«­ÚkÕ ÅúP AUodL[l ThÓd ùLôi¥ÚkRÕ.
     ÑmUô CÚkR NeûL F§d ùLÓjRÕ Uô§¬, Y¥Ü Ri½o ¨û\kR TdùLhûP çd¡VRôp YkR CÓl×l ©¥l×.
     SPdL Ø¥VûX. EhLôW Ø¥VûX. TÓdL Ø¥VûX. LxPúUô LxPm. PôdPo YkRôo. F£ úTôhPôo. Uôj§ûW ùLôÓjRôo. ÏQm ùR¬V®pûX.
     AYs JÚj§ùNnR úYûXLû[ AlTôÜm ULàUôL ùNnÕm N¬YW®pûX. Gu\ôYÕ AYÞdÏ ER®«ÚkRôpRôú] GûR GlT¥f ùNnV úYiÓm Guß ùR¬Ùm? Ri½o ©¥lT§­ÚkÕ, Tôp YôeÏYÕ, NûUlTÕ, Õ¦ ÕûYlTÕ ClT¥ GpXô úYûXLû[Ùm AYsRôu ùNnYôs. Lô© Ï¥jR Pm[ûWd áP AYsRôu GÓjÕ®[dLlúTôPÔm. AlT¥ TZ¡®hPYoL[ôp Gu] Ø¥Ùm. AlTôÜm ULàm ©Óe¡ùLôiPôoLs JÚYûWùVôÚYo.
     úTôRôRtÏ Y¥ÜdÏm CWiÓ úPôv. ûLVôXôLôRYoLÞdÏ ©\ûW LÓlT¥lT§p JÚ ùRm×.
     CeLRôú] EhLôok§ÚkúRu. Guû] JÚ YôojûR ál©PXômX? ùY«h çd¡]ô ClT¥ B«Ómà ùR¬ÙmX? Al×\m Hu ClT¥ ùNnVÔm. AYY^ûRlTPÔm? £u] YVÑuà ¨û]l× CÚd¡\Yu ©WôQu úTôÏÕ... ØÔØÔjRôo RôúUôRWu.
UjRYeL úUX Sm©dûL ¡ûPúVôÕ. Rôú] GpXôjûRRVm ùNnV\Õ. Hu... Guû]d ál©hPô ùNnV UôhúP]ô? CÕ ©sû[ WôLq A±dûL.
ÔjRôo RôúUôRWu.
GpXôm Gu RûXùVÝjÕ. CjRû]Sôs ùNnVûXVô? EPm× TÓjÕ\Õ úTôRôÕuà EeL úTfûN úLdLÔmà úY\ §]N¬úV EeLû[ùVpXôm Vôo ùNnV úYiPôm]Õ? JÚ Sôs ùNnV CjRû] úTfNô? ùSôkÕ ùLôiPôs Y¥Ü.
CWiÓ Sô[ô¡Ùm ÏQm ùR¬V®pûX. êfÑl ©¥lTô CÚdÏm. UÚkÕdùLpXôm N¬YWôÕ. êfÑd LXVm úTôhPôp Rôu ¾Úm TdLjÕÅhÓ TôoY§ ùNôp­l úTô]ôs.
ùR¬kRYûW AûZjÕ YkÕ êfÑd LXVØm úTôhÓ TôojRôfÑ. CÓl×l©¥ N¬VôL®pûX.
UôûX«p úTôu £Ôe¡VÕ.
WôLq Gv.¥.¥.Lôp... úTôû] GÓPô! Y¥Ü TÓjRT¥úV ùNôpX... WôLq GÓjRôu.
G§o×\m ùNn§ úLhPYu CÚd¡\ ©ÓeLp TjRôÕ! CÕ úY\Vô? Guß ØÔØÔjRT¥úV úTôûû ûYdL.
VôÚPô úTôuX, Gu] ®`Vm? TWTWjRôs.
Eu úTWl©sû[, UWj§X H± ¸úZ ®ÝkÕ UiûP EûPgÑhÓRôm. BvTj§¬dÏ úTô«ÚdLôeL[ôm. Euû] YWfùNôp­ EUô úTôu Ti\ô.
LPÜú[ CÕ Gu] úNôRû]? Gu]eL ¨t¡ÈeL,  ×\lTÓeL. TôYm EUô. Gu] LxPlTÓ\ôú[ô. AYÞdÏ SmU ®hPô Vôo CÚdLô. UNUNuà ¨dLôU ×\lTÓeL LhPû[ ChPT¥úV ùUÕYôL GÝkÕ ×\dLûPl TdLm úTôL...
WôLq AlTô, GlT¥lTô CÕ? AmUô GÝkÕ SPd¡\ôeLlTôGuß A§N«dL.
CÕRôuPô CÚúLôÓLs RjÕYm. úTWu A¥ThPûR úLhPÕm Ru CÓl×Y­ £u]Rô úTô«hÓÕ! Y­ U\kÕ úTôfÑ.
RôúUôRWu ùNôpX ®VkÕ ¨u\ôu WôLq.

Bo.NWvY§
AYs ®LPu, BLvh 17, 2001

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக