புதன், 23 மே, 2012

இண்டர்விஎவ் ஜோக்ஸ்

CuPo®ë ú_ôdv
GeLs SiT¬u úTj§ A¡XôûY Gp.úL.´.«p úNodLf ùNu\úTôÕ, SPkRÕ CÕ. NôRôWQUôLúY A¡Xô YVÕdÏ Á±l úTÑYôs. Ts°«p AYo vUôohûPl TôojÕ £X úLs®Ls UhÓm úLhÓ ®hÓ, ªv úTôLf ùNôpX, Gu]... AÕdÏs[ úTôLf ùNôpÈeL? Cuàm ¨û\V úLs®ùVpXôm úLdLûXúV? Gu\ô[ôm A¡Xô. BfN¬VlThP ªv, BoYUô¡, N¬.. N¬.. NUojÕ. CkR váp E]dÏl ©¥f£ÚdLô? Guß úLhL A¡Xô EPú] ©¥f£ÚdÏ, B]ô BhúPôÜXRôu YÚúYu. GeL LôoX YWUôhúPu. Lôo CÚd¡\Õ ùR¬gNô ¿eL ùPôú]`u ¨û\V úLlÀeL[ôúU! AlTô ùNôu]ôo Guß Åh¥p úT£VûRf ùNôpX, ùTtú\ôo ANÓ Y¯V, ªv §ûLjRôÛm £¬jÕ ûYj§Úd¡\ôo.
Uuû] N§Wô, Uu]ôoÏ¥.
AYs ®LPu, _øûX 7, 2006

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக