வெள்ளி, 11 மே, 2012

உன்னால்தான்--குமுதம் ---29-6-2005

Eu]ôXRôu
     ùNpYWj§]j§tÏ Jußm ׬V®pûX. ULu NWYQàdÏ ØlTÕ YVÕ B¡®hPÕ.
     ReûL«u §ÚUQm Ø¥kRÕmRôu R]Õ §ÚUQm Tt± úTN úYiÓm Guß NWYQu ¾oUô]UôLf ùNôp­«ÚkRôu.
     ClúTôÕ Uô­²dÏm §ÚUQm B¡®hPÕ. B]ôp Tôod¡\ CPjûRùVpXôm HúRôùYôÚ LôWQm ùNôp­ Rh¥d L¯d¡\ôu NWYQu.
     Uô­²úV Ä®tÏ YkRúTôÕ, NWYQ²Pm úT£]ôu.
            CRlTôÚ NWYQô, AlTôÜdÏ YVNô¡\Õ. LôXô LôXj§p LpVôQm ùNnÕ ûYdL BûNlTÓ¡\ôo. Cuàm Hu AÕ úYiPôm, CÕ úYiPôm Gu¡\ôn? Eu U]£úX úYß VôWôYÕ CÚd¡\ôoL[ô? LôWQm ùNôpÛ... 
            Eu]ôXRôu Uô­²! 
     Gu]ôûXVô?
     BUô! AlTô, AmUô, AiQuà GqY[Ü TôNØs[Ys ¿. ¿úV, Eu LQYúWôP AdLô ReûLùVpXôm YkRô CeúL K¥Yk§Pú\. UôU]ôo, UôªVôúWôPÜm CÚdLUôhúPuà R²d Ï¥jR]m Tiú\. AúR Uô§¬ G]dÏ Yo\YÞm CÚk§hPô? ARôu LYûXVô CÚdÏ, TVlTPú\u...
             §ûLjÕ ¨u\ôs Uô­².

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக