புதன், 23 மே, 2012

அவன்மாறவில்லை தினபூமி--ஞாயிறு பூமி--26-1-1997

AYன் Uô\®pûX
Àf£p UiûQ AûXkRYôú\ AUok§ÚkRôs Wj]ô.
Gu] Wj]ô, Hu ClT¥ ùU[] ®WRm Lôd¡ú\. CRtLôLYô ÀfÑdÏ Yk§ÚdúLôm? Uú]ôLo ¡iPXôL úLhPôu.
CpûX Uú]ô, SôU ClT¥ AUokÕ úTÑYûR VôWôYÕ LY²jRôp Gu] ¨û]lTôoLs?
JiÔm ¨û]dLUôhPôoLs. LôRXoL[ô CÚdÏmà LiÓLôU úTô«ÓYôeL
SUdÏjRôu LpVôQm BLlúTô¡\úR. AÕYûW Sm Nk§lûT Rs°ûYjRôp Gu] Uú]ô?
Eu]ôX Ø¥Ùm]ô K.úL. G]dÏm
úLô®fÑd¡h¼eL[ô? AlTô JiÔm RlTô ùNôpXúX. LpVôQm YûWdÏm AeúL CeúL ÑjRôU CÚmUô. GÕdÏ Åi úTfÑ úLhLÔm Gu\ôo. G]dÏm AÕRôu N¬uà ThÓÕ ùNôuú]u.
ùT¬VYeL GlúTôÕm SpXÕdÏjRôu ùNôpYôeL. ùT¬VYeLû[ Sôu U§d¡¡Yuà E]dÏj ùR¬ÙªpúX, ©uú] Gu] úLs®, N¬ Wj]ô ×\lTÓúYôm. JúWùVôÚ ¬dùYvh.
Gu] Uú]ô
úTô²XôYÕ úT£dùLôs[Xôm CpûXVô?
úSô Alù_d`u º ë
CÚYÚm ×\lThÓ AYWYo ÅÓ úSôd¡l úTô]ôoLs.
AYoL°u JÚYÚP LôRp ùTtú\ôoL°u NmURjÕPu §ÚUQ Sôs ϱdLlThÓ ®hPÕ. BßUôRm YûW ùTôßûUVôL CÚdL úYiÓm G] ¾oUô²jÕd ùLôiPôoLs.
AYWYo ÅÓ úSôd¡ SûPúTôhPôoLs. APokR UWeLû[j Rôi¥ AYNW AYNWUôL NôûXûV LPdL VjR²dûL«p, VôúWô ©u×\UôL AYs YôûV ùTôj§, êdÏdÏ G§úW Lo£lûT LôhP.. ARtLl×\m SPkRÕm AYÞdÏj ùR¬VôÕ. UVdLm ùR°kÕ GÝkR Wj]ô.. R]dÏ SPkR úLYXjûR Gi¦ Gi¦ Ïر]ôs. Åh¥tÏf ùNpXúY AYÞdÏ ©¥dL®pûX. ùNu\ôÛm VôúWôÓm úTN©¥dLôUp Aû\«às ÖûZkÕ LRûY RôrúTôhÓ¡hÓ AÝRôs.
AmUô Nôl©P ál©hPRtÏ áP RûXY­ Guß ùNôp­ Rl©jÕd ùLôiPôs.
SôhLs ElTôL LûWkR]. AkR UôRm AYs Rs° EhLôW®pûX. AYÞs LXdLm A§LUô]Õ AYUô]m §u\Õ. VôÚdÏm ùR¬VôUp ÀfÑ TdLm CÚh¥V ©\Ï ùNu\ôs.
LP­p êr¡ ®P úYiÓm Gu\ GiQm SPkRôs. Tô§ LPÛdÏs ùNuß®hPôs. CuààU ùLôgNm SÓúY ùNu\ôp úYûX J¯Ùm Øuú]±]ôs.
§¼ùW] JÚ ØWhÓdLWm AYû[ ©uTt± CÝdL, ¨ûXÏûXkR Wj]ô ¸úZ ®Z ØVpûL«p AkRdLWm Rôe¡l ©¥jRÕ.
¨ªokÕlTôojRôs. Uú]ôLWu.
AYNWUôL AYu ©¥«­ÚkÕ ®X¡]ôs.
Gu] Wj]ô ¾ThP Uô§¬ ®XÏ¡\ôs.
Uú]ô Guû] U\kÕÓeL. JÚ SpX ùTiQô TôojÕ §ÚUQm ùNgÑdÏeL... AÝRôs.
Wj]ô E]dÏ Gu]ôfÑ? Hu ClT¥ úTÑú\?
Uú]ô ôu L[eLlThPYs. CkR AXo C² éû_dÏ TVuTPôÕ. BUôm Sôu EeLû[ UQdL CVXôÕ. AúR NUVm ¿eL°pXôUp Gu]ôp E«o YôZÜm Ø¥VôÕ.
ÏÕLXjÕPu SPkÕ ùLôi¥ÚkR Wj]ôÜdÏ A§of£ Bm, AYs G§¬p WúUx Tp­°jRT¥, AYàdÏ ùWômT Sô[ôLúY Wj]ô úUp JÚLi. Cuàm Bß UôRj§p AYs Uú]ôLW²u ÕûQ®Vô¡®ÓYôs GuTûR AY]ôp ËW¦dL Ø¥V®pûX.
Cuß GlT¥Ùm AYû[ AûPkúR ®ÓYÕ G] LeLQm Lh¥jRôu AYû[ ©u ùRôPokÕ YkRôu. VôÚªpXôR AkR CÚhPô] Tϧ«p Wj]ô YkRÕm G§oùLôiPôu.
G§oTôWôR úSWj§p G§oTôWôR AYu YÚûL Wj]ôûY AfNlTPûYjRÕ.
WúUx Y¯úV ®Ó Sôu Uú]ôLW²u Uû]®.
ARtÏ Cuàm BßUôRm CÚd¡\Õ.
ClúTô GRtLôL Gu²P. Ym× TiÔ¡\ôn?
Au× A§LUô]ôp Ym©pRôu Ø¥Ùm Wj]ô?
Sôu Euû] ®ÚmT®pûX.
Sôu ®Úmסú\ú].
Sôu áfNp úTôhÓ FûW áhÓúYu. Al×Wm Eu EPm©p GÛm©ÚdLôÕ.
AÕYûW Euû] ®hÓûYjRôpRôú] Guß AYu ùNôpYRtÏm ©u×\ªÚkÕ CWiÓúTo Wj]ô®u êd¡p UVdL UÚkûR ûYjÕ UVe¡VÕm WúUx ùNôu] CPjÕdÏ çd¡f ùNu\ôoLs.
UVdLm ùR°kÕ GÝkR Wj]ô Rôu Ge¡Úd¡ú\ôm GlT¥ CeÏ YkúRôm Guß ÏZm©]ôs EPùXpXôm JúW AN§. SPdLd áP Ø¥VôUp ÅÓ YkÕ úNokRôs. ùLôgNm ùLôgNUôL AYÞdÏ ùR°Ü ©\kRÕ. WúUx Ru²Pm Ym× Ti¦VÕ UhÓm ¨û]ÜdÏ YkRÕ. AlT¥Vô]ôp Rôu..... ¨û]dLúY AÚYÚlTôL CÚkRÕ. AûR Fo´Rm ùNnYÕúTôp AkR UôRm AYs Rs° EhLôW®pûX. AYÞdÏ ClùTôÝÕ GpXôúU ׬kÕ®hPÕ. AkR Tô® WúUx Ruû]... Ïر Ïر AÝRôs. Wj]ô®u Rôn Gu] úLhÓm N¬Vô] T§ûXf ùNôpXôUp AÝRôs.
Sôu Euû] UQlTÕ Hu CVXôR Lô¬Vm Wj]ô?
GlT¥ Ø¥Ùm Uú]ô? RLlTu ùTVo ùR¬VôR CkRd ÏZkûRûV Y«t±p Rôe¡d ùLôi¥ÚdÏm Guû] ¿eLs GlT¥ Htßd ùLôs[ Ø¥Ùm?
ûTj§Vm ¿ ®Úm© ùNnVôR RYßdÏ ¿ GlT¥ ùTôßlTô° BL Ø¥Ùm? RtùNVXôL SPkRÕ CÕ. AûRl Tt± Sôu LYûXlTP®pûX. Euû] Sôu HtßdùLôiÓ YôrdûL ùLôÓd¡ú\u úTôÕUô?
Uú]ô, úYiPôm. EeLû[ Sôu GkR ùLôÓûUdÏ B[ôdL UôhúPu. Cuû\dÏ ¿eLs LôRp úYLj§p ClT¥f ùNôu]ôÛm Sôû[dÏ SmUQ YôrdûL SWLUô¡®PdáÓm
Wj]ô Eu TVj§tÏ úRûYúV CpûX. CkRd ÏZkûRûV Sôu Gu ÏZkûRVôLúY HtßdùLôs¡ú\u. GkR NkRolT.§Ûm AÕ Õu ÏZkûRVpX GuTûR Vô¬PØ. Hu AkR ÏZkûR«PØm áP á\UôhúPu. CÕ Sm LôRp ÁÕ Nj§Vm. C² CÕ Eu ÏZkûRVpX Sm ÏZkûR. N¬Vô?
Wj]ô RôeLØ¥VôUp RPôùXuß AYu LôpL°p ®ÝkÕ AYu TôReLû[ Li½Wôp LÝ®]ôs Uú]ôLo AYû[ çd¡ ¨ßj§ BßRp TÓj§]ôu.
®ûW®úXúV §ÚUQm SPkRÕ. Uú]ôLo ùNôu]T¥ úTRm TôodLôUp AYs ÏZkûRûV ùLôg£ ®û[VôP Wj]ô é¬jÕl úTô¡\ôs.
UßT¥ Wj]ô LolTm R¬jÕ LYûXVûP¡\ôs. Uú]ôLo U]m Uô±®ÓYôú]ô Guß. B]]p Uú]ôLo Uô\®pûX. CWiÓ ÏZkûRLû[ÙúU Ru ÏZkûRL[ôL Gi¦ U¡rf£ÙPu SPlTûR TôojÕ Wj]ô ùNôp­d ùLôiPôs.  U²R ùRnYm Gu Uú]ô
Uuû] N§Wô
§]éª, Oô«ßéª, _]Y¬ 1997.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக