வெள்ளி, 11 மே, 2012

கற்பு---மின்மினி---12-10-1991

Lt×
            CRl TôÚmUô. BTúW`àdÏ B«Wm ìTôn BÏm. CkR BTúW`u TiQôh¥ E«ÚdúL BTjÕ.AqY[ÜRôu ùNôpÛúYu. Al×\m Eu²xPm ¾oUô]UôL ùNôu]ôo PôdPo ¡¬.
     AqY[Ü TQjÕdÏ AYs GeúL úTôYôs?
     TôYm, Nk§Wu, AYs úUp Es[ LôRXôp, ùTt\YoLû[ TûLjÕd ùLôiÓ,ùNôjÕ, ÑLm U\kÕ AYú[ôÓ YkÕ ®hPôu.
     ClùTôÝÕ AYû[ Sm©, Vôo B«Wm ìTôn RÚYôoLs? GlT¥Ùm LQYû]d LôlTôt±VôL úYiÓm!
     - úVô£jR ùTôÝÕ ®ÑYm Rôu AYÞdÏ OôTLj§tÏ YkRôu.
     JÚ LôXj§p ªÚÕ[ôûY AûPV Gi¦ Guù]u]úYô NôL^eLs ùNnÕ TôojRôu. Ø¥V®pûX.
     AY²Pm úTôn TQm úLhPôp Gu]? ER®dÏl T§p LtûTd úLhPôp...
     úNfúN AqY[Ü úLYXUô]Y]ôL CÚdLUôhPôu. ¨fNVm ERÜYôu -®ÑYj§u ÅÓ úSôd¡ SPkRôs.
     APúP, ªÚÕ[ôYô? Gu] CqY[ÜçWm? - YWúYt\ôu ®ÑYm
     ®ÑYm, AYNWm! Gu LQYo E«ÚdÏl úTôWô¥d¡hÓ CÚdLôo. ùT¬V U]Õ Ti¦ JÚ B«Wm ìTôn ùLôÓjÕ ER®]ô Su±Ùs[Y[ô CÚlúTu - AZôR Ïû\VôLd úLhPôs.
     E]dÏ CpXôR TQUô? RôWô[Uô RúWu. B]ôp, ARtÏ ©W§ÙTLôWUô.... ¿ T§û]gÑ ¨ªPm G]dLôL JÕdLÔm Ø¥ÙUô...?
     ØRpX TQjûR ùLôÓjÕ ERÜ. Al×\m Gu E«ûWúV úYQôÛm Sôu E]dÏj RW NmU§d¡ú\u lÇv. ®ÑYm.
     Eu E«o G]dÏj úRûY«púX! Eu AZLô] CkR EPp Rôu úYiÓm.
     xëo ®ÑYm. Gu LQYÚûPV BTúW`u Ø¥kÕ AYo SXØPu CÚd¡\ôo Gu\ ùNn§ Gu Lô§p ®ÝkRÕúU, Sôu Gu Su±d LPû] ùNÛjR KúPô¥ YÚ¡ú\u. Guû] Sm× ®ÑYm.
     YôojûR Uô\UôhPôúV?
     CpûX, CÕ Gu Rô­ ÁÕ Nj§Vm. Guû] ¿ SmTXôm. - Nj§Vm A¥jÕd ùLôÓjRôs ªÚÕ[ô.
     ®ÑYm U]m C[¡ TQjûRd ùLôÓdL ªÚÕ[ô LXe¡ ùSgNjúRôÓ PôdP¬Pm K¥]ôs.
     BTúW`u ùYt±LWUôL Ø¥kRÕ. Nk§Wu ©ûZjÕd ùLôiPôu.
     B]ôp, ªÚÕ[ô LXdLØt\ôs. Ru Nj§VjûR ¨û]jÕ.
     LQYàdÏ ÕúWôLm ùNnYRô? ®ÑYj§Pm ùNnR Nj§VjûR ÁßYRô?
     úYß Y¯«pûX. ùLôÓjR Nj§VjûR LôlTÕ Rôu ÏXRoUm. ×\lThPôs.
     AYs YWÜdLôL BYúWôÓ Lôj§ÚkRôs ®ÑYm
     ®ÑYm... ùWômT Rôedv. Gu LQYo ©ûZfÑhPôo. AÕ úTôÛm G]dÏ. Gu Su±d LPû] ùNÛjRúY Sôu Yk§Úd¡ú\u. ªÚÕ[ô®u LiLs LXe¡].
     AYu AYû[ JÚ ¨ªPm Etßl TôojRôu. º! CYs CjRû] ºlTô] ùTiQô? CYû[Vô Øu× K¥ K¥ LôR­júRu... Guû]j §ÚUQm ùNnÕ ùLôi¥ÚkRôÛm, G]dÏ JÚ BTjÕ Gu\ôp ClT¥jRôú] ùNn§ÚlTôs...
     - AYu AYû[ úLôTjúRôÓm, ùYßlúTôÓm ùSÚe¡]ôu.
     ¿ CqY[Ü úLYXUô]Y[ô CÚlúTuà ¨û]dLúX. LQYu E«ûWd LôlTôt\ Ø¥Vô®hPôp Ru E«ûWj Rôu JÚj§ ùLôÓlTôú[ R®W LtûT ®tL UôhPôs. Uôt\ôàûPV Uû]®ûVj ùRôP Euû]l úTôp Sôàm úLYXUô]Yu CpûX. Euû] ùPvh TiQúY AlT¥ á±ú]u. Eu ÁÕ CÚkRU§l× G]dÏl úTôn®hPÕ. úTô Gu Øu]ôp ¨pXôúR AYu LôhÓd LjRXôn Lj§d ùLôi¥ÚdL-
     - ªÚÕ[ô®u LiLs ùNôÚ¡, AlT¥úV UVe¡ ùTôjùRu\ AYu LôX¥«p ®ÝkRôs. AYs CeÏ YÚØu Nôl©hP ®`m úYûX ùNnV BWm©j§ÚkRÕ.
     ®ÑYm... Guû] Uu²jÕ®Ó. Eu SpX ÏQm ùR¬VôUp... Gu Uô]jÕdÏ Ag£ CeÏ YÚm Øu]úW ®`m AÚk§jRôu YkúRu. Cuàm £±Õ úSWj§p Gu E«o úTô«Óm. Gu EPûX Gu LQY¬Pm úNojÕÓ...-úUúX úTN Ø¥VôUp ®¯ ©ÕeL, Yô«p ÖûW Rs°VÕ
     ®ÑYm ®d¡jÕl úTôn ¨u\ôu.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக