செவ்வாய், 8 மே, 2012

ஜனாவுக்கு இஷ்டமில்லை

#hdhΡF ÏZläšiy
            eh‹ Jæš fiyªJ gh®¡ifæš ....
            xUju« brh‹dh cd¡F¥ ò¤Âna »ilahjh? ghijæny #hoia it¡fhnj‹D v¤jid jlit brhšwJ?  Ï¥g c‹dhny cilŠR ngh¢nr, ò¤Â nt©lh«, j©l« g©wJ¡fhfnt tªÂU¡»na
            eh‹ miwæèUªJ v£o¥gh®¤nj‹.  m«kh fh£L¡ f¤jyhŒ f¤Â¡ bfh©oU¡f #hdh F‰wthëahŒ¤ jiy FåªJ ã‹W bfh©oUªjhŸ.
            V©o, kukh ㉻nw?  eh‹ jh‹ cil¢Á£nlnd, cilŠrij m¥òw¥gL¤jQ«D Tl¤ njhzèah?  fhèny, F¤Â mJntW j©l¢ bryÎ tuQkh?  bg§fqçèUªJ MirahŒ m©z‹ th§»¡ bfhL¤jhU, c‹ m#h¡»uijahny v‹ fhšg£nl cilªJ nghæ£Lnj! jç¤Âu«! všyh« c‹dhyjh‹  ãid¤J, ãid¤J¡ f¤ÂdhŸ m«kh.  mJ mtŸ gH¡f«.  Vnjh, KoŠÁ£LJ‹D élkh£lhŸ.  Ï‹W óuh brhšè, brhšè fG¤jW¥ghŸ.
            vd¡F btëna nghŒ m«khit ehY miwélyh« v‹¿UªjJ.  Ë v‹d?  mtŸ j‹ ghijæš it¤jhY« m«kh #h¡»uijahf elªÂU¡fyh«  Ïšiyah?  f©iz _o¡ bfh©L elªJ, j£o, cil¤Jé£L¥ gêia #hdhé‹ nkš ngh£L ÓWtJ v‹d ãaha«?  ÂdK« Ï¥go¤jh‹ Á‹d éõa¤Â‰bfšyh« M®¥gh£lnk brŒJéLthŸ.
            bkJthf¡ Tl¤Â‰FŸ v£o¥gh®¤nj‹.  m¥gh <ìnrçš gL¤jgo VJ« j‹id¥ gh¡fhjt® nghš ng¥g® go¤J¡ bfh©oUªjh®.  ãaha« bjçªjhY« mdhtÁakhf m«kh éõa¤Âš mt® jiyæ£L nlh° th§»¡ bfhŸs¤ jahuhæšiy nghY«.  çî m©zh #hdhit xU f©Q«, m«khit xU f©Qkhf¥ gh®¤J¡bfh©L k©^fkhf ã‰f, #hdh mikÂahf cilªj J©Lfis¥ bghW¡»¡ bfh©oUªjhŸ.  j‹ jªj« ngh‹w iffshš.
            vd¡F¡ bfhŠr« ijça« ÃwªjJ.  m«kh m§F Ïšiy, ngÁagona mL¥g§fiu¡F¥ nghŒé£lij ã¢ræ¤J¡ bfh©lË miwiaé£L btëæš tªnj‹.
            #hdh, gh®¤J »sh°Õ° ifæny F¤Âl¥ nghFJ, efU, eh‹ nt©Lkhdhš vL¡»nwnd!  #hdh.
            nt©lh« ghò, eh‹ brŠr j¥ò¡F mJ ifæny F¤Âdh¡Tl j¥Ãšny.  ehnd vL¡»nw‹
            Ϫj r«ghõiaia¡ nf£Lé£l m«kh mL¥g§ fiuæèUªJ btëna tªJ v‹id Kiw¤jhŸ.
            mtis¥ bghU£gL¤jhJ eh‹ gh¤%äš jŠr« milªnj‹.
            K‹bgšyh« m«khit vd¡F buh«g¥ Ão¡F«.  fhuz«, m«khΡF¡ fLikahf¥ ngr¡Tl¤ bjçahJ v¤jid m‹ghf ÏU¥ghŸ.  j¥ò brŒjhš Tl mij bk‹ikahf¡ f©o¥ghŸ.  k‰wt®fŸ kd« nehf¥ ngr¤ bjçahjtŸ.
            Ϫj #hdh tªjJ« v¥go Ï¥go kh¿¥ nghdhŸ.  Á‹d, éõa¤ij¡Tl gh®¤J, gh®¤J brŒgtŸ, #hdh tªjJ« c£fh®ªjgona #hdhit th£o tij¡»whŸ.  #hdhé‹ m¥gh m«khé‰F x‹W é£l m©z‹ cwÎ.
            Á‹d taÁnyna kidéia¥ g¿ bfhL¤j mt® rÛg¤Âš xU fh® ég¤Âš ÏwªJ nghdh®.
            ntW ahU« bjçªj Kfkhf Ïšyhjjhš #hdh x‹¿u©L Kiwtªj milahs¤ij¡ bfh©L mil¡fy« njo ϧF tªjhŸ.
            mil¡fy« njo tªjtis m«kh moikahfnt M¡»é£lhŸ.  nr! bg© FHªij Ïšyhjjhš #hdhé‹ mUik m«khΡF¤ bjçaéšiynah?
            #hdh k‰iwa¥ bg©fŸ nghš mšy.  m¤jid ml¡f«, gjéR, mtŸ tªjÃwF jh‹ Ϫj Ånl y£Rä fukhf ÏU¡FJ.  éjéjkhŒ rik¥gÂyhf£L«, ou°b[šyh« mHfh ma®‹ g©â it¡»wÂyhf£L«, m©zhé‹ ~igšfis mHfhf il¥ g©QtÂyhf£L«, m¥gh, m«khΡF gâéil brŒtÂyhf£L«, r«gs« bfhL¤jhš Tl Ï¥gobahU ntiy¡fhç »il¡fkh£lhŸ.  Ϥjid¡F nkyhf m«kh ngR»w Ϥjid ng¢R¡F« Kf« Rë¡fhkš, v®¤J¥ ngrkhš ÏU¡»wjhf£L«, m«khΡF xU bg© ÏUªjh¡Tl Ϥjid Jhu« bghWikahf ÏU¡fkh£lhŸ..!
            m«kh»£nl ng¢R¡ nf£fQ«D #hdhΡF¤ jiybaG¤J¡ »ilahJ. Ï¥g¡Tl v‹W brhšèé£lhŸ mtis¤ ÂUkz« g©â¡ bfhŸs v‹ e©g®fëš v¤jidnah ng® buo, go¥ò, mHF, všyh« ÏU¡nf!
            V‹, Ϫj Å£ony eh‹ k£L« _¤jtdh ÏUªjh fijna ntW, #hdhit¡ fšahz« g©â»£L mtis uhrh¤Â khÂç it¤J¡ bfhŸnt‹.  Ϫj m«kh x©Q« brŒaKoahJ.  çî m©zh R¤j¥ gaªjh§bfhŸë.  mt‹ ò©âa¥glkh£lh‹.
            m‹W khiy #hdh g¡f¤J Å£L bfsçnahL nfhéY¡F¥ nghŒé£lhŸ.
            g¡f¤J Å£L khäÍ«, m«khΫ ngÁ¡ bfh©oUªjh®fŸ.  ng¢R #hdhit¥ g‰¿ajhf ÏUªjjhš eh‹ kiwªJ ã‹W nf£nl‹.
            V, g§f#« çî¡F tarh»wnj, fšahz« g©ziyah?  vd¡F¤ bjçŠR Ïu©L bg©fŸ ÏU¡»wh®fŸ, nf£L brhšy£Lkh?
            ešyhæU¡F gh®tÂ Ú brhšwJ, ifæny bt©izia it¤J¡bfh©L beŒ¡F V‹ miyaQ«?  ÏU¡fnt ÏU¡fh #hdh.  çî v‹d nt©lh«dh brhšyh¥nghwh‹ ?
            X, m«khΡF Ï¥gobahU Mirah?  nghJ«, nghJ«.  m«khél« mtŸ Ïu©LtUl« gL»wghL.  »ëia ts®¤J¥ óid ifæš bfhL¥gjh?  TlhJ.  Ϫj¡fšahz¤ij el¤jél¡ TlhJ.
            kdJ¡FŸ bghUänd‹.  MœªJ nahÁ¤nj‹.  ntW tênaæšiy.  #hdh fy§fhkš ÏU¡fQ« v‹whš mtŸ ntW v§fhtJ thœ¡if¥glQ« v‹W Ô®khå¤nj‹.  v‹ Áªjidia brayh¡f Kidªnj‹.
            kWehŸ...
            çî m©zhél« eh‹ brh‹dij¡ nf£lJ« m©zh Âif¤J¥ nghdh‹.
            v‹dlh brhšnw?!”
            c©ikjh‹ m©zh, #hdh ahiunah fhjè¡»whŸ, mt c‹id éU«gny
            cd¡bf¥go ÏJ bjçÍ«?
            ehnd xUjlit mtël« m©zhit¡ fšahz« g©â¡ bfhŸs¢ r«kjkh v‹W nf£nl‹.  mJ¡F mtŸ çîia eh‹ v© m©zdhf¤jh‹ ghé¡»nw‹.  v‹id k‹å¢RL‹D brh‹dhŸ.  mJ bjçahkš m«kh mtis cd¡F¤ ÂUkz« brŒJ it¡f¤ £l« nghL»whŸ.  V‰fdnt #hdh m«khél« fZl¥gL»whŸ.  m«khé¡F¥ gaªJ mt‹ j‹ kdij kh‰¿¡bfh©L kd¡ fZl¥gl nt©Lkh?  nahÁ¤J¥gh®.  m«kh Ãothj« cd¡F¤ bjçÍ«.  ngrhkš Úna KªÂ¡ bfh©L vd¡F #hdhit¥ Ão¡féšiy v‹W brhšèéL m©zh ¥Ç°
            Á¿J neu Áªjid¡F¥ ÃwF m©zh brh‹dh‹ rçlh ghò mtS¡F ÏZläšiyahdhš, eh‹ m«khél« brhšèéL»nw‹  Ú©l bgU_¢Rl‹ m©zh nrhfkhf elªjh‹.
            v‹ £l« Ϥjid Ó¡»u« bt‰¿ailÍ« v‹W eh‹ ãid¡féšiy.  #hdh, cd¡F éLjiy.  Ú RjªÂukhf Ïå ÏU¡fyh«.  cd¡F¤ jFªj kh¥ÃŸisia¥ Ão¥gJ Ïå v‹ bghW¥ò.  v¥goahtJ e©g‹ nrfiu #hdhit kz¡f V‰ghL brŒJlQ«.  #hdh f©fy§fhkš, fZl¥glhkš ã«kÂahf thHQ«.  mJjh‹ v‹ Mir  rªnjhõ¤Jl‹ Å£il neh¡» elªnj‹.
Å£o‰FŸ m«kh, m¥gh ahiuÍnk fhnzh«.  cŸns br‹nw‹.
            bfhšiy¥ òw¤Âš ng¢R¡ nf£f éiuªnj‹.
            mL¤j Å£L bfsçÍ«, #hdhΫ ufÁakhf¥ ngÁ¡bfh©oUªjh®fŸ.  jtW v‹whY« mªj ÏU bg©fë‹ ng¢irÍ« x£L nf£nl‹.
            V‹, #hdh, cd¡nfh go¥ÃU¡F, Úna‹ xU ntiy¤ njo¡bfhŸs¡ TlhJ?  ϧnf tªJ kh£o¡»£L c§f m¤ijæl« Ϥjid fZl¥glQ«?  c‹ m¤ij ßisfnsh, c‹ khkhnth v‹ ãiy bjçªjhY« m¤ijia v®¡f¥ ga¥gL»wh®fŸ, nghjhjj‰F çî¡nf c‹id kzKo¤J r«gs« Ïšyhj ãuªju ntiy¡fhç M¡»¡ bfhŸs c‹ m¤ij £l« nghL»whŸ.  mªj çî JânthL c‹id¤ jåahf miH¤J¥ nghF« ijça« Tl Ïšyhjtdh ÏU¡fh‹ Ïbjšyh« òçahkš ÏU¡»whna?
            bfsç, çî ÛJŸs mst‰w m‹Ãdhš jh‹ eh‹ m¤ij ngR« m¤jid ng¢R¡fisÍ« JhÁahf¤ jŸëéL»nw‹.  v‹ kdR¡F MWjnyh, mênth vjdhY« çîia¥ gh®¤jhny nghJbk‹wh»éL»wJ.  mtuJ mikÂahd tÓfu« v‹ ft®¢Áæ‹ ufÁa« mtU¡fhf Ϫj cyf¤J¤ J‹g§fisbašyh« bghW¤J¡ bfhŸs¤ jah®.  mt® Ïšyhkš v‹dhš thH KoahJ,  thHyh« v‹w nahridia¡ Tl v‹dhš bghW¡f KoahJ bfsç
            bfsç k£Lkšy nf£L¡ bfh©oUªj ehD« m®ªJ nghŒ ã‹nw‹.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக