புதன், 23 மே, 2012

தம்பிதான் உசத்தி தேவி -- 27-11-2002

Rm©Rôu ENj§
YZdLm úTôXúY CkR UôRØm AW®kRu AmUôûY TôodL YkRôu, TZm, ©vLh, aôo­dv N¡RUôL.
YôlTô AW®kRô. ÅhX GpúXôÚm ùN[dVUô?
GpXôÚm SpXô«ÚdúLôm. HmUô ¿eL Cû[fÑÚd¸eL? EPm× Ø¥VûXVô? Rm© GeúL LôúQôm? TPTPùYuß úLhPôu
GlTÜm úTôXRôu CÚdúLu. Eu Rm© YW GhÓ U¦ BÏm. ©sû[eL GpXôm ®û[VôP úTô«ÚdÏÕeL. AW®kRô ¼ Nôl©Ó±Vô?
úYiPômUô. Yo\lôRôu LûP«úX Nôl©húPu.
AYoLs úT£dùLôi¥ÚdÏm úTôÕ JÚ Pm[o Ri½o ùLôiÓ YkÕ ûYjÕ®hÓ LúQµu Uû]® YNkRô ÅhX GpXôm ùN[d¡VUô? Gu\ôs.
SpXô«ÚdúLôm Guú\u AW®kRu.
TôojRôúXRôu ùR¬ÙúR Gu\ ¨û]l©p Esú[ úTô]ôs YNkRô.
AYs úTô]Õm AW®kRu úT£]ôu.
AmUô Hu ©¥YôRm ©¥d¡ÈeL? AeúL YkÕÓeLmUô. Sôu EeLû[ SpXô ûYfÑdL UôhúP]ô? Rm©Rôu LxPlTÓ\ôú]. ¿eLÞm LxPlTPÔUô?
G]dÏ LxPmà Vôo ùNôu]ô? Sôu SpXôjRôu CÚdúLu.
úTômUô..... ¿eL Gu] ùNôu]ôÛm EeLÞdÏ £u] ©sû[Rôu ENj§. ARôu Gu¡húP YWUôhúPù]u¡ÈoLs. AÛjÕdùLôiPôu.
AùRpXôm JiÔªpúXlTô. CWiÓ LiÔX GÕ ENj§? GÕ Rôrj§? ¿Vô GûRVôYÕ LtTû] Ti¦dLôúR
®ûPùTtßd ùLôiPôu.
LúQx YkRÕm, Uû]® YNkRô ùT¬VYo YkR ®`VjûRf ùNôp­ EeL AiQu YN§Vô Yôr\ôo. AYÚm JqùYôÚ RPûYÙm EeLmUôûY Ruú]ôÓ YkÕ CÚdÏmT¥ ùLgN\ôo. EeLmUô Hu CeúL CÚkÕ LxPlTPÔm? AYeL úTô]ô SmUÞdÏm ùLôgNm £WUm Ïû\ÙªpX. Hu CkR ©¥YôRm? GsÞRôu LôÙÕu]ô G­×ÝdûLÙm LôVÔUô?
YNkRô ùNôpY§Ûm ¨VôVm CÚdÏ. AmUô Hu CeúL CÚkÕ LxPlTPÔm. ¿eL AeL úTôeLuà SôUô GlT¥f ùNôp\Õ. RlTô Sû]fÑ¡hô ÏZm©]ôs LúQx.
AYoLs úT£VûR úLhP AmUô ùNôu]ôs, AÓjR ®hÓdLô¬«Pm,
Sôu ùT¬V ©sû[¡húP úTô«hPô AYu CeL UôRô UôRm YWUôhPôu. GlTYôYÕRôu YÚYôu. Guû] Tôod¡\ Nôd¡p Rm© ©sû[LÞdÏm GûRVôYÕ Yôe¡ YÚ¡\ôu. AúRôÓ 500 ìTôn TQØm ùLôÓd¡\ôu. JÚ YôWj§tLôYÕ LúQx ÏÓmTm SpX NôlTôÓ Nôl©ÓúU. Sôu AeúL úTô«hPô CkR TôNùUpXôm ¡ûPdÏUô? AR]ôXRôu Sôu CeúL CÚdúLu.
AYÞdÏjRôu GjRû] ENj§Vô] U]Ñ.
NWvY§ Wôú_k§Wu
úR® YôW CRr, 27.11.2002

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக