புதன், 23 மே, 2012

செண்டிமெண்ட் தினமலர் -வாரமலர் -27-7- 2003

ùNu¥ùUih
úUôLu Nôl©hÓ®hÓ AXYXLj§tÏ ×\lThÓd ùLôi¥ÚkRôu.
Gu]eL. NôVeLôXm ºd¡Wm YÃeL[ô, SûLd LûPdÏ úTôLÔm.
U\kÕh¼eL[ô? Cuû]dÏ AhNV §Ú§ûV Cuû]dÏ SûL Yôe¡]ôp ùTÚÏUôm. úTlT¬úXúV úTôh¥ÚdÏ
HtL]úYRôu èßTÜu CÚdúL Cuàm GRtÏ? JiÔ úYQô ùNn. JÚ ¡WômX JÚLôÑ Yôe¡dL. CkRô C§úX AßèßìTô CÚdÏ.... AÛjÕdùLôiúP ùNôu]ôu. Øt±Ûm UßdL Ø¥VôúR!
¿eL YôWôU Sôu GlT¥ úTô\Õ?
G]dÏ BÀ£úX úYûX CÚdÏ. Ø¥gÑ YWÕdÏ úXhPô«hPô SpX úSWm úTô«hÓÕuà NjRm úTôÓúY. úTNôU BhúPô ©¥fÑ úTô«hÓ Yk§Ó
£±Õ úVô£jR ©u
N¬ AÓjR ùRÚ TjUôÜm YôeLÔmà ùNôu]ôs. AYû[ AûZfÑ¡hÓ úTôú\u.
úN! CkR ùTiLÞdÏ SûL úUX HuRôu CjRû] BûNúVô? TjRôôÕdÏ SûPd LûPdLôWoLs úYß. ®tTû] ùNnV AhNV §Ú§ûV §]jûRl TVuTÓj§d ùLôs¡\ôoLs. SpX ùNu¥ùUih. SmU L_ô]ôûY Lô­ TiQ AÛYXLj§p BiLs, ReLs Uû]®UôoLs Tt± LùUuh A¥jÕd ùLôi¥ÚkRôoLs, G¬fNúXôÓ.
UôûX
Lܬ SûLd LûP«p úTôn JÚ ¡Wôm LôÑ YôeÏYRtÏs §iPô¥®hPôs, ùTiLs áhPm AûXúUô§VRôp. AÕÜm Ut\YoLs BWØm ùSdùXÑUôL YôeL CYs JÚj§Rôu JÚ ¡Wôm LôÑ Gu\ôp LûPdLôWo GRtÏ Ød¡VjÕYm RÚYôo?
Lû[jÕl úTônÅÓ §Úm©VYs ÅhÓ LRÜ §\k§ÚdL Lû[l× úTôn úLôTm YkRR. ÅhÓdÏ YkR LQYo Ruû] YkÕ SûLd LûP«p AûZjÕ Yk§ÚdLXôúU Guß BúYNUôL ÖûûkRôs.
Esú[ ùNu\YÞdÏ A§of£ Lôj§ÚkRÕ. ÀúWô EûPdLlThÓ èß TÜu SûL ùLôsû[ úTô«ÚkRÕ.
Bm AhNV §Ú§ûV«p §Ú¥]ôp SûL úNÚm Gu\ §ÚP²u ùNu¥ùUuh Jod AÜhPô¡«ÚkRÕ.!
NWvY§ Wôú_k§Wu,
27--7 2003

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக