செவ்வாய், 8 மே, 2012

இனிமேல் இப்படி நடக்கக்கூடாது

Ïånkš Ï¥go el¡f¡ TlhJ
            Úskhd jh®nuhL.  btæè‹ bfhLik j»¤J¡ bfh©oUªjJ. kUªJ¡F¡ Tl kuäšyhkš!  vÂnu tUgtiu¥ gh®¡fTl Koahkš f©fŸ TÁd.  jiybaG¤nj v‹W mªj iAj® fhy¤J ir¡»is tj¡ tj¡bf‹W ä¤jh‹ Kuë.
            e‹whf¥ nghŒ¡bfh©oUªj ir¡»Ÿ xU gŸs¤Âš V¿, Ïw§»aJ« fl¡ bf‹wJ.  ghHh¥ nghw ir¡»Ÿ!  vç¢rYl‹ °lh©£nghl mt‹ ntf¤ij¤ jh§f Koahj mªj XšLkhlš ir¡»Ÿ jlhby‹W gšo mo¤jJ.
            mªj ãäõ¤Ânyna ir¡»is¤ Jh¡»¡ flhÁ élyh« v‹W njh‹¿aJ.  njŒªJ nghd mªj gš r¡fu¤Âš bræid kh£Ltj‰FŸ mt‹ Kf« ÁtªjJ.  éa®itæš mt‹ cl«ò bj¥gyh» r£il KJnfhL x£o¡ bfh©lJ.
            ir¡»ëš nghŒ¡ bfh©oUªj x‹¿u©Lng® mDjhgkhf¥ gh®¡f xU KÂat® ir¡»Ÿ bræ‹ fH‹W é£ljh? v‹W mDjhgkhf¡ nf£Lé£L¥ nghdh®.
            gh®¤jhš bjçaiyah?  m¿Î bf£l K©l« ufÁakhf KQKQ¤jh‹ Kuë.  vÂçš gL»wt®fbsšyh« mtD¡F Ï¥bghGJ vÂçahf¤ njh‹w M¤Âu¤JlD«, btW¥òlD« ir¡»is nt©lh btW¥ghf¤ jljlbt‹W jŸë¡bfh©L elªjh‹.
            éj«, éjkhf, fy®, fyuhf f©bl[hΫ, khUÂÍ« mtid¡ flªJ nghf... jd¡F k£L« V‹ Ϫj ntjidahd thœ¡if!  Ϫj cyf¤Jnyna v¤jidnah ng® Rfkhf thH v‹ fdÎfŸ, v®gh®¥òfŸ k£L« V‹ ãuhirah¥ ngh¢R?  všyh« m¥ghthš tªj éid.  mt‹jh‹ v¤jid fdÎfis kdš ts®¤J it¤ÂUªjh‹.
            Ã. ô. Áia Ko¢Á£L nkny v«.Ã.Ã.v° g©zD«, bgça lh¡luh», rKjha¤Âny jd¡F‹D xU mªj°J ÏU¡fQ«, fh®, g§fsh v‹W brhFR thœ¡if thHQ«.
            m¤jid fdÎfisÍ«, beho¥bghGš Ïo¤J¥ bghoah¡» é£lhnu Ϫj m¥gh Ϫj cyf¤Âš ViHah k£L« Ãw¡fnt TlhJ, tWikia¥ nghš rhg¡nfL ntW vJÎnk Ïšiy.  Ïsikæš tWik bfhoJ v‹W bjçahkyh Xsit ghoit¤jh®.
            ÁªjidnahL ir¡»is¤ jŸë¡bfh©L nghf... g¢ir ãw °T£l® x‹W mtid¡ flªjJ.  bjçªj Kf«nghš ÏU¡f Kuë ÂU«Ã¥ gh®¤jh‹.  ah® mJ? 
            X, e«k Tl go¤j RnuZy!  tF¥ò¡F¤ jtwhk Ïu©L tUõ« nfh£L mo¢R gÂbd£L taR¡F v°. v°. vš. Á. Ko¢rtdh¢nr!
            Ït‹ »£nlbašyh« v‹d ÏU¡F gz¤ij¤ jéu?  tUõ¤J¡F Ïu©L jlit nfh£L mo¢rhY« gz m°Âu¤ij it¢R Ï‹id¡F fhnyíny nr®ªJ£lhnd!
            Mdh, eh‹ mªj taÁny v‹ fdÎfis Áij¢R»£L, j§if¡fhf ehD« fšahz¡ T©ony milg£L, mªj òÂa ÉtD¡fhf ciH¡f nt©oa 㮥gªj¤Â‰F Msh»£nlnd!
            cA&«.  ehD«jh‹ Ïtid¥nghš #hèah fšYhçæny go¢Á»£L ÏUªnj‹.  Mdhš Ï¥g.... mtD¡F ešyh PhgfäU¡F.  xUehŸ mtDila m¥gh, fšYhç Kjštçl« brhšèé£L Å£L¡F miH¢R tªjh®.
            v‹d¥gh éõa«?  òçahkš FH«g x©Qäšny! xU rªnjhõ rkh¢rhu«.  e«k rhªÂia bg© gh®¡f tuh§f.
            m¥goah m¥gh k»œ¢Áæš Âis¤jh‹.
            mt‹ m¥g rhjhuz kDõid¥ nghš j§ifæl« m‹ò«, MirÍkhf k»œ¢Áæš Âis¤jh‹.
            Mdhš jhnd T©oš milgl¥ ngh»nwh« v‹W m¥bghGJ mtD¡F¤ bjçaéšiy.  mt®fŸ FL«g¤Âš bg©fis¥ gÂdhW ta‰FŸ ÂUkz« brŒJ éLtJ tH¡f«.  bg© gh®¡f tªjt®fŸ bg©iz¥  Ão¤Jé£lJ v‹w k»œ¢Áahd brŒÂia¢ brh‹dJ k£Läšyhkš Tlnt xU mQF©ilÍ« Jh¡»¥ngh£lh®fŸ.
            v§fŸ bg©iz c§fŸ igaD¡F¤ ÂUkz« brŒJ bfh©lhš, c§fŸ bg©iz v‹ igaD¡F¤ ÂUkz« brŒJ bfhŸ»nwh« tuj£Áiz nt©lh« v‹W.
            m¥gh r‰Wneu«jh‹ nahÁ¤jh®.  Ë rçba‹W jiyah£oé£lh®.  mªj ãäl¤Ânyna všyh« KoªJé£lJ.  mtdJ mÃ¥uha¤ijnah, mÃyh£irfisnah ahU« v©â¥gh®¡féšiy.  eh‹ v‹d bg© ßisah?  vd¡F taR gÂbd£L¤jhnd M»wJ?  eh‹ nkny go¡f nt©L«.  c¤nahf« gh®¡f nt©L« v‹W fj¿abjšyh« m¥ghé‹ mj£lèš ml§»¥ nghdJ.
            m¥òw« v‹d?  cldoahf m¥gh m°Âu« bfhL¤jh®.  cd¡F¤jh‹ bj©l¢ nrhW‹dh, c‹ bg©lh£o¡Fkh nrhW nghl KoÍ«, xU ntiy njo¡»£L jåah miH¢R»£L nghlh v‹W Vnjh Ïtnd ÏG¤JtªjJ nghy r¥j« nghl xU thu¤Âš xU këif¡ filæny fz¡F vGJ« ntiy mtdJ khkdhuhny th§»¡bfhL¡f¥g£lJ.  Tlnt mUik kh¥ÃŸis¡F mªj iAj® fhy¤J ir¡»isÍ« khkdh® Ójdkhf bfhL¤jh®.
            všyh¡ fdÎfisÍ« ÏHªJé£L Ï‹W ÏL¥Ãny ehY KG ntZo, rha« nghd r£il, eR§»¥ nghd og‹l¥Ã ϤahÂfSl‹... nuhony ngh»wt®fbsšyh« énehjkhf¥ gh®¡f këif¡ fil¡F¤ ÂdK« Ϫj ir¡»Ÿ C®ty«.
            Ït‹ tWik bjçŠr Kjyhënah EhW %ghia Ïdhkhf¡ bfhL¡»w khÂç ãid¢R Ïtid r¡ifahf¥ ÃêªJ bfh©oUªjh®.  Ϫj ntiyÍ« Ïšiyba‹whš tæW ãu«òtJ v¥go?
            mt‹ btW¥òfS«, v®gh®¥òfS«, Vkh‰w§fS« x‹W nru ÏuÎ ÅL ÂU«ÃaJ« v®¥g£l kidéæl« M¤Âu¤njhL vçªJ éGth‹.  thæšyh¥ ó¢Áahd mtnsh, mtdJ nfhg¤ijÍ«, btW¥igÍ« r»¡fKoahkš Å£o‹ k‰bwhU _iyæš RU©L gL¤J¡bfhŸthŸ.  m‹W nrhW ä¢r«.  ÏuÎ neu« ghÂeh£fëš ÏUtUnk cgthr«.
            gh Ïuéš nfhg« M¿, gUªJ¡F¥ gaªj nfhê¡FŠrhf RU£o¥gL¤ÂU¡F« mtis¥gh®¥gh‹ ghtkhf ÏU¡F«.  e«k jiybaG¤J¡F mtis behªJ bfhŸtš v‹d yhg«?  v‹idél mtŸ Ïu©L taJ Á¿atŸ.  mtŸ kdÁny v¤jid fdÎfis ts®¤J v®gh®¤jhnsh?  e«k ÏayhikÍ«, M¤Âu¤ijÍ« mtŸ»£nl fh£LwJ v‹d ãaha«?  mutiz¥gh xu m‹ò¥gh®it, MWjyh Ïu©L th®¤ij mJ¡FTlth gŠrkhæ£L v‹ål«?  Ïånkš Ï¥go el¡f¡ TlhJ.  mtis m‹gh el¤jQ« Ô®khå¤J¡bfh©L mtis vG¥Ã¤ j‹ m‹ig KGikahf fh£Lth‹.  mtS« Ϫj m‹Ã‰fhf¤ jhnd, mt‹ nfhg«, btW¥ò všyht‰iwÍ« mªj behoæš kw¡»whŸ.  mªj gh ÏuÎ Ïåikahf¥ nghF«.
            mL¤j ehŸ...
            tH¡f«nghš ftiyfŸ, Vkh‰w§fŸ, mtid Rikah¡f mªj iAj® fhy¤J ir¡»ëš C®ty«, tH¡f«nghš vçªJéGjš, Phndhja« V‰glš Ï¥goahf mt‹ thœ¡if el¡»wJ.  ÏJjh‹ thœ¡if v‹gnjh....?

1 கருத்து: