செவ்வாய், 8 மே, 2012

வார்த்தை

th®¤ij
            mYtyf¤Â‰FŸ EiHªJ, tUif¥gÂnt£oš ifbah¥gä£Lé£L¤ jdJ Mrd¤Âš nghŒ mk®ªjhŸ kJäjh.
            bgça, bgça by£#®fis¥ òu£o¥ gÂÎ brŒjhŸ. T£o¥ ngh£lhŸ.  F¿¥ò vGÂdhŸ.  ÃwF °nl£bk©Lfis¤ jahç¤jhŸ.  yŠRil« tiu ÏaªÂu« khÂç brašg£lhŸ.
            gÁ tæ‰iw¡ »ŸëdhY« mtS¡FŸ cŸs nfhg« mtŸ gÁia ml¡»aJ.
            v¥bghGJ« fyfy¥ghf ÏU¡F« kJäjh Ïu©L eh£fshf _oahf ÏU¥gij¥ gh®¤J mÂra¥g£lh®fŸ mYtyf¤Âš cŸst®fŸ.  mjdhš ngrnt gaªjh®fŸ.
            m¥go v‹djh‹ elªjJ, mtŸ Ϫj msΡF kh¿¥ nghdj‰F?
            c¥ò¢ r¥Ãšyhj éõa«.  mYtyf¤Âš Mo£ rkakhf ÏU¥gjhš ntiyfis Ko¤Jé£L mtŸ Å£L¡F¥ nghfnt kâ Mwh»éL»wJ.
            m‹W mtS¡F¤ jiytè ntW, Å£o‰FŸ br‹wtŸ rh¥Ãl¥Ão¡fhkš rhj¤Âš Ú® C‰¿é£L, gh¡» všyht‰iwÍ« _o¥ngh£L é£L, gL¡if¡F¢ br‹W é£lhŸ.
            nfhéèš fjhfhy£nrg« KoªJ tªj khäah®, rh¥gh£oš ÚU‰¿æU¥gij¥ gh®¤J kfål« Kiwæl.... vGªjJ Ãu¢id.  m«kh rh¥Ã£lh®fsh v‹W Ú nf£lhah?  v¥go Ú Ú® C‰wyh«?  v‹W »Ughfu‹ Ów-
            v§F br‹whY« K‹ng rh¥Ã£LéLtJ jhnd m¤ijæ‹ gH¡f«.  mjdhny rh¥Ã£Lé£lh®fŸ v‹W v©â¤jh‹ Ú®é£nl‹ v‹W kJäjh thÂl, nfhg« bfh©l »Ughfu‹ m«khél« k‹å¥ò¡nfŸ v‹W brh‹dh‹.
            j‹khd« bfh©l kJäjh eh‹ jtW brŒjhš mšyth k‹å¥ò nf£fnt©L«?  eh‹ vªj¤ jtW« brŒaéšiy.  Mifahš k‹å¥ò¡ nf£f KoahJ v‹W Å«ò Ão¡f, fzt‹, kidé¡FŸ Ïu©L eh£fshf bksd¥ngh® el¡»wJ.
            ÏstaJŸs Ïu©LngUnk j§fŸ Å«ig éléšiy.  éisÎ Ïu©L eh£fshf mªj Å£oš c殥Ë ryd§fŸ Ïšiy.  cz®¢Áfë‹ fÄçlšfŸ Ïšiy.  c‰rhf Áç¥òfŸ Ïšiy.  mikÂjh‹ bfhY ÏUªjJ.
            m‹W Phæ‰W¡»Hik.  mYtyf« Ïšiy.
            kJäjhΡF v¥go¥ bghGij ngh¡FtJ v‹w ftiy V‰g£lJ.  x›bthU Phæ‰W¡»HikÍ« »UghfuD«, mtS« Õ¢, Áåkh, ^® v‹W cšyhrkhf¢ R‰Wth®fŸ.  Ϫj PhæW.... mnj rka¤Âš j‹ Å«ig élΫ, kd« Ïl§bfhL¡féšiy.  mikÂahfnt éy»aJ PhæW.
            mL¤jehŸ Ó¡»ukhfnt mYtyf« br‹W é£lhŸ. g¡f¤JÓ£ g§f#¤ij khnd#® fhurhukhf¤ £o¡ bfh©oUªjh®.  igšfëš jh‹ ifbaG¤Âlhkš mD¥Ãé£ljhfΫ, mJ j‹id¥ gh¡»wJ v‹W«.
            nr! g§f#« rçahd gaªjh§bfhŸë.  igèš ifbaG¤J¥ nghlhjJ mt® F‰w«.  mj‰F mtis v¥go¢ rhlyh«?  j‹ nkš F‰w« ÏšyhÂU¡f, g§f#« V‹ Ï¥go gaªJ rh»whŸ.  j‹id k‹å¡F«goÍ« FiH»whns! nfhiH! ehdhf ÏUªjhš khnd#iu xU if gh®¤JéLnt‹.
            v©â¥ bghUäa kJäjh khnd#® nghdJ« Áne»Âia¢ rhodhŸ ehk mD¥ò« igšfis¢ rç gh®¡fhkš mD¥ÃaJ mt® jtW.  m¥goæU¡f mt® c‹id¤Â£L»wh®.  ÚÍ« bghWikahf¡ nf£L¡ bfh©oU¡»whna, cd¡F¤ j‹khdnk Ïšiyah?
            kJ, Ú brhšwJnghš ÏJ mt® jtWjh‹.  eh‹ jtW brŒany v‹»wJ« vd¡F ešyh¤ bjçÍ«
            m¥òw« V‹ mt®»£nl k‹å¥ò¡nf£nl?
            Ú v‹d brhšnw‹D vd¡F¥ òçaiyna!  k‹å¥ò v‹»wJ xU rhjhuz th®¤ij jhnd mJ¡F Ú v‹ Ϥjid kÂ¥ò¡ bfhL¡»nw?  eh‹ v‹ KGkdnrhl k‹å¥ò nf£fny, Mdhš khnd#® k‹å¥ò§»w th®¤ijia nf£lJnk v¥go¡ F뮪J nghdh® gh®¤Âah?  v§f Ïu©L ngU¡Fnk mjdhny xU çyh¡° V‰g£L£LJ.  ahuhtJ xU¤jj® ek¡F cjé brŠrh, mJ mšgkhd éõakhdh¡ Tl ehk jh§¡ô‹D brhšwšiyah?  mJkhÂç v¡°»ô°ä§»wijÍ«mo¡fo cgnah»¢r«dh e«Kila thœ¡if t©o jl§fš Ïšyhkš Ïåikah XL«.  Ϫj¢ rhjhuz th®¤ijia¤ j‹khd« mJ, ÏJ‹D v©â FH¥Ã¡fhnj v‹W xU Ú©l Ãur§fnk brŒJé£L k»œ¢ÁnahL éilbg‰whŸ g§f#«.
            nr! rhjhuz th®¤ij¡fhf xU Phæ‰W¡»HikiaÍ«, Ïåikahd NHiyÍ«, mikÂiaÍnk Åzh¡»¡»£nlhnk, v‹w Mj§f¤Âš Å£L¡F mtrukhf¥ òw¥g£lhŸ kJäjh.  fztålK«, nkyÂfhçælK« b#æ¤J ã«kÂahf ÏU¡fKoahJ v‹gJ Ï¥bghGJ mtS¡F¤ bjëthf¥ òçªjJ.
                                                                                                                        njé

1 கருத்து: