புதன், 23 மே, 2012

ஸ்ரீ ராமனை போல்---தேவி--20-7-1994

c WôUû]l úTôX....
     YWRu D³ úN¬p AUok§ÚkRYo. Ru Øu YkÕ ¨u\ ULû[ TôojÕ
     Sôu Eu¡húP JÚ ®`Vm úTNÔm, EhLôo!
     _]² úNôTô®u ®°m©p ThÓm TPôUÛUôL EhLôokRôs. AYs Rôn ùNpXm AYoLÞdÏ G§úW KWUôL ¨uß ùLôiPôs.
     Eu UôUô RiPTô¦ L¥Rm úTôh¥Úd¡\ôo _]².
     AlTô úUtùLôiÓ Gu] úTNl úTô¡\ôo Guß AYÞdÏj ùR¬kÕ ®hPÕ. AYÞdÏ ùR¬VôÕ Guß ¨û]jÕd ùLôiÓ £X SôhL[ôL AlTôÜm,AmUôÜm ¡Ñ¡ÑlTÕ Gu]ùYuß AYs A±Yôs.
     ®_n Gm.©.H. Ø¥jÕ ûPhPôu LmùT²«p Gd³¡ëh¥YôL úYûX Jl×dùLôiÓ ®hPôu ùR¬ÙUô?
     ùRôPokRôs AmUô
     ®_n SpX ûTVu. ×j§Nô­. SUdÏ E\Ü úYß. Euû] AYàdÏd úLhÓ Gݧ«Úd¡\ôo. RiPTô¦ UôUô. ùLôÓdLXôm Guß AlTôÜm, Sôàm ¨û]d¡ú\ôm. NmURmRôú] _]²?
     JÚ ¨ªPj§p §ûLjÕl úTô]ôs _]². AYs áP Ru LôRûXl Tt± ùNôpX úYiÓm Guß Rôu ¨û]j§ÚkRôs. ûR¬Vm YWôRRôp Rs°l úTôhÓd ùLôi¥ÚkRôs.
     AYs U]dLiØu TôvLo Rôu YkÕ ¨u\ôs ClúTôÕ,
     TôvLo SpX EVWm. §hPUô] TÚYm. UôkR°o ¨\m. AlThPUô] Bi©sû[. EPm©u JqùYôÚ AeÏXØm SôuBi GuTûRl Tû\Nôt\ LmÀWUôn CÚlTôu.
     T¥l× Gm.H.AYs úYûX TôodÏm LmùT²«u Gm.¥.
     R]dÏ Ht\Yu AYuRôu GuT§p AYÞdÏ GkR®R Uôtß LÚjÕm CußYûW ¡ûPVôÕ.
     Gu]mUô, ClT¥ úTNôUPkûRVô«húP? ùU[]m NmURj§tÏ A±Ï±Rôú]?
     AYs £kRû]ûV LûXjRôs YWRu.
     AlTô.... Sôàm JÚ ®`Vm EeL¡húP ùNôpXÔm...
     ùNôpÛmUô?
     Sôu JÚjRûW LôR­d¡ú\u...
     VôÚmUô?
     TôvLo. GeL Gm.¥.
     Gu]? AkR ØÚLô]kRj§u ULû]Vô?
     Hu? AYÚdùLu]? T¥l©pûXVô, AZ¡pûXVô, CpûX AkRvÕRôu CpûXVô?
     B]ôp Rϧ CpûXVmUô _]²?
     Gu]lTô ùNôp¡ÈoLs?
     LôRÛdÏ Sôu G§¬«púX. B]ôp ULs YôrdûL«úX AlTàdÏm TeÏ EiÓmUô. SpXÕ ùLhPûR Sôu GÓjÕf ùNôpX úYiPôUô?
     Gu] Ïû\ LiÓ ¿eL ClT¥ úTÑÈ.MLsà G]dÏl ׬VúX, TôvLûWl ùTôßjRYûW«p ¶ Cv G ù_u¥púUu.
     AYu ù_u¥púU]ô CÚkÕ Gu] ©WúVô_]m? AYeL AlTô JÚ v¾¬ úXôXu. AlT¥lThP ÏÓmTj§úX ùTiûQ ùLôÓdL G]dÏ U]m CpúX ©u]ô°p TôvLÚm ClT¥ B¡PUôhPôuà Gu] ¨fNVm?
     EeL YôRm AojRªpXôRÕ AlTô. ¿eL ùNôp\T¥úV TôojRô AlTô AlT¥ CÚkRô ©sû[Ùm AlT¥jRôu CÚdLÔmà Gu] NhPUô?
     ¿eL GRtùLÓjRôÛm ×WôQjûR ERôWQm LôhÓÅeLú[ AlTô! ClT AÕ OôTLjÕdÏ YWûXVô? RNWRûW ¨û]fÑl Tôoj§ÚkRô _]Lo ºûRûV cWôUàdÏ UQØ¥jÕ ûYj§ÚdL Ø¥VôÕ. RNWRo AlT¥ CÚkRôÛm cWôUu UhÓm GlT¥ HLTj§² ®WR]ô CÚkRôo. ¿eL úVô£dLûXVô AlTô? AkR Sô°p Sm RôjRôûYl Tt± GjRû]úVô Gu Lô§Ûm ®ÝkRÕ. AYÚdÏl ©sû[Vô] ¿eLs AlT¥Vô úTo GÓj¾eL?
     _]², Gu]¥ CÕ? ùT¬VYeLû[ùVpXôm LiPT¥ úT£d¡hÓ... Ïßd¡hP Uû]®ûV YWRu RÓjRôo.
     AY ùNôp\§Ûm ¨VôVm CÚdÏ ùNpXm! CÕ AYú[ôP YôrdûL ©WfNû]. A§úX AYs JÚ Ø¥úYôÓm, ¾oUô]júRôÓm CÚd¡\úR TôodÏmúTôÕ SôØm SmU Ø¥ûY AYúUúX §¦d¡\Õ ¨VôVm CpûX! _]² Eu U]ûN ¿ §\kÕ Lôh¥húP, C² G]dÏ AhúNTûQ CpúXmUô. Eu CxPT¥úV GpXm SPdÏm! ùNpXm AkR ùXhPo úTûP GÓ? EeL AiQàdÏ EP]¥Vô L¥Rm GݧÓúYôm. AYo úYù\eLôYÕ ùTiÔdÏ ØVt£ TiQhÓm! SmUôX RôURm HtTPdáPôÕ CpûXVô?
     ùYt±l ùTÚªRjúRôÓm, SôQjúRôÓm _]² GÝkÕ úTô]ôs.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக